zmluvna pokuta

Otázka: Chcel by som vedieť viac o zmluvnej pokute - ako sa dojednáva, aké povinnosti sa na ňu viažu?

prava maloletych

Otázka: Chcel by som sa vás opýtať, aké sú práva a povinnosti k maloletým deťom.

pravo

Otázka: Chcel by som sa vás opýtať, ako podať námietky proti exekúcii?

paragraf

Otázka: Chcel by som sa opýtať, môj brat je vo výkone väzby, či je povinný mať právneho zástupcu.

paragraf

Otázka: Vediem spor na súde, no s protistranou sme sa dohodli, že by sme náš spor doriešili v rozhodcovskom konaní. Je to ešte vlastne možné ak už prebieha na súde?

paragraf

Otázka: Chcem si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, a ako obchodné meno by som chcel mať svoje meno a priezvisko. Nie je v tom žiadny problém?

paragraf

Otázka: Môžem žiadať výživné spätne od narodenia dieťaťa doteraz, kedy má už 5 rokov?

paragraf

Otázka: Som dlžníkom voči jednému známemu, avšak rovnako aj on mne dlhuje peniaze. Musíme si to vzájomne vyplatiť alebo je aj iná cesta?

paragraf

Otázka: Policajt mi odňal mobilný telefón kvôli obsahu SMS korešpondencie, s vysvetlením, že ho zaisťuje z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu. Má oprávnenie na takýto postup?

paragraf

Otázka: V rodine sa nám stala udalosť, že násilným trestným činom bola spôsobená ujma na zdraví. Existuje teda nejaký nárok na odškodnenie? Prípadne od koho môžeme takýto nárok žiadať?