Otázka: Za akých podmienok vzniká pri strate zamestnania nárok na dávku v nezamestnanosti?

Otázka: Trestným rozkazom som bol odsúdený za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona za čo mi súd uložil trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu jeden rok. Môžem po určitej dobe žiadať od upustenia zvyšku trestu zákazu činnosti?

Otázka: V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak.

Otázka: Dobrý deň, môžem zobrať návrh na rozvod manželstva späť?

Otázka: Dobrý deň, môžem počas manželstva žiadať výživné od manžela?

Otázka: Dobrý deň musí byť zmluva o dielo v zmysle občianskeho zákonníka uzatvorená v písomnej forme, aby bola platná?

Otázka: Dobrý deň za akých podmienok sa môžem stať osvojiteľom?

Otázka:  Dobrý deň, mám nárok na pracovne voľno v prípade pohrebu rodinného príslušníka ?

Otázka: Dobrý deň, ako môžem odmietnuť dedičstvo?  V zmysle Občianskeho zákonníka môže dedič dedičstvo odmietnuť.

Otázka: Dobrý deň, je platný závet, ktorý urobí nepočujúca osoba?
Občiansky zákonník pripúšťa možnosť, kedy môže aj nepočujúca osoba vyjadriť svoju vôľu, avšak za splnenia určitých podmienok.