Otázka: Ktoré činnosti nespadajú pod definíciu živnosti?

Otázka: Aká je definícia živnosti, akými znakmi sa táto činnosť vyznačuje?

Otázka: Aké náležitosti sa uvádzajú v pracovnej zmluve a čo je skúšobná doba?

Otázka: Aké informácie nesmie zamestnávateľ vyžadovať pri uzatváraní pracovného pomeru?

Otázka: Ako sa charakterizuje pracovný pomer, ako vzniká a aké majú zamestnanec a zamestnávateľ povinnosti pre začatím pracovného pomeru?

Otázka: Chcel by som vedieť viac o zmluvnej pokute - ako sa dojednáva, aké povinnosti sa na ňu viažu?

Otázka: Chcel by som sa vás opýtať, aké sú práva a povinnosti k maloletým deťom.

Otázka: Chcel by som sa vás opýtať, ako podať námietky proti exekúcii?

Otázka: Chcel by som sa opýtať, môj brat je vo výkone väzby, či je povinný mať právneho zástupcu.

Otázka: Vediem spor na súde, no s protistranou sme sa dohodli, že by sme náš spor doriešili v rozhodcovskom konaní. Je to ešte vlastne možné ak už prebieha na súde?