deti prispevok kruzkyV septembri v roku 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o doplnení niektorých zákonov. Čo tento zákon rieši a na aký okruh voľnočasových aktivít sa vzťahuje?

Tento zákon upravuje poskytnutie príspevku oprávnenej osobe na úhradu voľnočasových aktivít určených pre dieťa a poskytnutých dieťaťu. Takýto príspevok je vo výške 60 € mesačne sa poskytne každému dieťaťu (teda osobe s trvalým pobytom, prechodným pobytom na území SR od 5 rokov veku do 18 rokov veku a po skončení povinnej školskej dochádzky sa za dieťa podľa tohto zákona považuje aj, ak sa dieťa naďalej zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v škole na území SR alebo v zahraničí) a môže sa použiť len na úhradu voľnočasových aktivít dieťaťa, ktorých zoznam bude zverejnený na stránke Ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu SR pre takéto aktivity v oblasti športu a na stránke Ministerstva kultúry SR pre aktivity v oblasti kultúry. Pôjde teda len o vybrané voľnočasové aktivity.

Oprávnenou osobou je osoba, ktorá nakladá s kontom dieťaťa, primárne to môže byť osoba, ktorej sa na dieťa vypláca prídavok na dieťa, poverený zamestnanec zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo špeciálneho výchovného zariadenia, v ktorom sa poskytuje starostlivosť dieťaťu a ak takýchto osôb niet, tak je to osoba, ktorá ako prvá preukáže, že je zákonným zástupcom dieťaťa. Takýto príspevok sa vypláca na konto dieťaťa, t. j. na účet dieťaťa zriadený Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba nakladá s kontom dieťaťa prostredníctvom webovej aplikácie alebo mobilnej aplikácie.

Takáto oprávnená osoba objedná svoje dieťa na voľnočasovú aktivitu, prostredníctvom aplikácie VOČAPY, pričom myslí sa aj na tých, ktorí nemajú elementárne znalosti internetu a majú možnosť zaregistrovať svoje dieťa do tejto domény na obecnom alebo mestskom úrade, v obvode ktorého má dieťa trvalý pobyt. Tento príspevok sa vyplatí poskytovateľovi takejto aktivity, ktorá bude zahrnutá v zozname takýchto aktivít príslušného ministerstva (či už kultúry alebo školstva) automaticky a priamo v stálej výške teda vo výške 60 € mesačne, pričom takéto náklady sú vnímané ako adekvátne na stredne náročnú aktivitu.

Pri objednaní voľnočasovej aktivity, kde sa rodičovi dieťaťa dáva voľnosť pri objednaní aktivity pre svoje dieťa a nie je nijakým spôsobom ovplyvňovaný štátnou alebo verejnou správou, táto aplikácia umožní zaplatiť túto aktivitu cez platobnú bránu, ak takáto aktivita prevýši sumu poskytnutého príspevku a automaticky budú poskytnuté poskytovateľovi takejto aktivity. Poskytovateľ následne potvrdí alebo zamietne objednanie voľnočasovej aktivity prostredníctvom tejto aplikácie do 5 pracovných dní odo dňa jej objednania, ak tak neurobí, takúto aktivitu nemožno považovať za objednanú.

Prostredníctvom tejto aplikácie sa bude vykonávať celá komunikácia medzi poskytovateľom aktivity a objednávateľom aktivity dieťaťa, teda od objednania až po zrušenie aktivity. Objednávateľ má právo ospravedlniť účasť svojho dieťaťa na voľnočasovej aktivite v deň, ktorý predchádza kalendárnemu dňu kedy sa táto aktivita má uskutočniť. Poskytovateľ je prostredníctvom aplikácie povinný bezodkladne po začatí poskytovania voľnočasovej aktivity vyznačiť účasť dieťaťa, ukončenie poskytovania takejto aktivity a ohodnotiť jej kvalitu. Ak tak neurobí, dieťa nie je oprávnené zúčastniť sa na nasledujúcich voľnočasových aktivitách, ktoré boli objednané prostredníctvom aplikácie VOČAPY a nemôže nakladať ani s kontom dieťaťa. To ale neplatí, ak je nasledujúca voľnočasová aktivita poskytnutá v rovnakom dni.

Máte viac otázok?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: