deti prispevok kruzky

V septembri v roku 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o doplnení niektorých zákonov. Čo tento zákon rieši a na aký okruh voľnočasových aktivít sa vzťahuje?

otcovska dovolenka podmienky

Významnou zmenou v je zavedenie pojmu otcovskej dovolenky do Zákonníka práce. Ide v podstate o ekvivalent rodičovskej dovolenky otca.

socialne poistenie zmeny 2023

S účinnosťou od 1.11.2022 nastali v pracovnoprávnom kódexe, v Zákonníku práce viaceré zmeny. Významná zmena nastala aj v Zákone o sociálnom poistení. V tomto článku Vám tie najvýznamnejšie z nich objasníme.

predaj

Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je spojený najmä s kúpnou, zámennou a darovacou zmluvou. Ide o tzv. scudzovacie zmluvy. Ak sa prevod týka nehnuteľnosti, vyžaduje sa striktnejšie dodržanie formálnych a materiálnych náležitostí týchto zmlúv.

statutarny organ odmena

Domnievate sa, že štatutárny orgán v obchodnej spoločnosti musí byť podľa zákona odmeňovaný a výška jeho odmeny musí byť v súlade s výškou minimálnej mzdy pre ten-ktorý kalendárny rok, pretože vykonáva závislú prácu?

obchodna spolocnost kriza

Pri prvom počutí slova kríza si jeho význam spojíme s niečím negatívnym, nežiadúcim. Nie je to inak ani v rámci obchodnej spoločnosti, ktorá je v kríze.

pozemkove upravy

Na úvod myslím, že nie je potrebné žiadnemu čitateľovi ozrejmovať, v akom stave sa nachádzajú vlastnícke vzťahy k pozemkom na území Slovenskej republiky, pretože evidujeme rozdrobenosť vlastníctva nielen čo do výmer samotných parciel, ale aj čo do počtu spoluvlastníkov k jednej nehnuteľnosti.

uzemne planovanie

Vedieť o územnom plánovaní je dôležité z toho hľadiska, že každá stavba, ktorá sa má na danom území stavať musí byť v súlade s územným plánom.

miestne dane

Problematika miestnych daní je pomerne frekventovaná a dôležitá téma, keďže miestne dane sú jedným z príjmov samosprávy, konkrétne obce, aj keď obec nemá povinnosť ich vyberať.

pozicka manzelstvo

Na úvod možno konštatovať, že spoločný majetok manželov, ktorý nadobudli počas trvania manželstva patrí, až na určité výnimky, ako sú dary, dedičstvo a podobne, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.