Domnievate sa, že štatutárny orgán v obchodnej spoločnosti musí byť podľa zákona odmeňovaný a výška jeho odmeny musí byť v súlade s výškou minimálnej mzdy pre ten-ktorý kalendárny rok, pretože vykonáva závislú prácu?

Pri prvom počutí slova kríza si jeho význam spojíme s niečím negatívnym, nežiadúcim. Nie je to inak ani v rámci obchodnej spoločnosti, ktorá je v kríze.

Na úvod myslím, že nie je potrebné žiadnemu čitateľovi ozrejmovať, v akom stave sa nachádzajú vlastnícke vzťahy k pozemkom na území Slovenskej republiky, pretože evidujeme rozdrobenosť vlastníctva nielen čo do výmer samotných parciel, ale aj čo do počtu spoluvlastníkov k jednej nehnuteľnosti.

Vedieť o územnom plánovaní je dôležité z toho hľadiska, že každá stavba, ktorá sa má na danom území stavať musí byť v súlade s územným plánom.

Problematika miestnych daní je pomerne frekventovaná a dôležitá téma, keďže miestne dane sú jedným z príjmov samosprávy, konkrétne obce, aj keď obec nemá povinnosť ich vyberať.

Na úvod možno konštatovať, že spoločný majetok manželov, ktorý nadobudli počas trvania manželstva patrí, až na určité výnimky, ako sú dary, dedičstvo a podobne, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Otázka: Akým spôsobom môžem vysporiadať pozemok, v ktorom som podielový spoluvlastník?

Otázka: Ako sú ustanovené zásady poctivého obchodného styku?

Otázka: Čaká ma pracovný pohovor. Na čo všetko je potenciálny zamestnávateľ oprávnený sa ma pýtať?