Otázka: Dobrý deň, môžem počas manželstva žiadať výživné od manžela?

Otázka: Dobrý deň musí byť zmluva o dielo v zmysle občianskeho zákonníka uzatvorená v písomnej forme, aby bola platná?

Otázka: Dobrý deň za akých podmienok sa môžem stať osvojiteľom?

Otázka:  Dobrý deň, mám nárok na pracovne voľno v prípade pohrebu rodinného príslušníka ?

Otázka: Dobrý deň, ako môžem odmietnuť dedičstvo?  V zmysle Občianskeho zákonníka môže dedič dedičstvo odmietnuť.

Otázka: Dobrý deň, je platný závet, ktorý urobí nepočujúca osoba?
Občiansky zákonník pripúšťa možnosť, kedy môže aj nepočujúca osoba vyjadriť svoju vôľu, avšak za splnenia určitých podmienok.

Otázka:  Dobrý deň, kedy je možné uložiť peňažný trest?

Otázka: Dobrý deň, kedy mám nárok na odchodné?

Otázka:  Dobrý deň, koniec lehoty na podanie odvolania pripadá na sobotu, je možné podať odvolanie v pondelok?