pozemkove upravyNa úvod myslím, že nie je potrebné žiadnemu čitateľovi ozrejmovať, v akom stave sa nachádzajú vlastnícke vzťahy k pozemkom na území Slovenskej republiky, pretože evidujeme rozdrobenosť vlastníctva nielen čo do výmer samotných parciel, ale aj čo do počtu spoluvlastníkov k jednej nehnuteľnosti.

Rozdrobenosť vlastníctva je spojená aj s pomerne veľkým množstvom neznámych vlastníkov, neprededenými podielmi, duplicitou či triplicitou vlastníctva.
Riešenie by mali priniesť pozemkové úpravy, ktoré predstavujú jedno zo základných komplexných riešení vlastníckych práv k lesným a poľnohospodárskym pozemkom. Legislatívny rámec pre tento proces predstavuje zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Zákon rozlišuje medzi pozemkový úpravami a jednoduchými pozemkovými úpravami, medzi ktorými je tento rozdiel.

Obsahom pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka. Verejným záujmom je aj odstránenie neprehľadnosti vo vlastníckych a užívacích vzťahoch a náprava dlhodobo neriešeného nepriaznivého stavu, zníženie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva a tým posilnenie právnej istoty a právneho postavenia k pozemkom, pretože menšinový spoluvlastník v podstate nemôže reálne vykonávať svoje vlastnícke práva.

A druhej strane jednoduché pozemkové úpravy majú legálnu definíciu odlišnú v tom, že okresný úrad – pozemkový a lesný odbor môže povoliť alebo nariadiť vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou, ak sa rieši len časť katastrálneho územia.  Jednoduché pozemkové úpravy sa vykonávajú na žiadosť a na náklady žiadateľa. Po prešetrení naliehavosti, opodstatnenosti, účelnosti a splnení zákonných podmienok ich povoľuje príslušný orgán – okresný úrad, pozemkový a lesný odbor. Jednoduché pozemkové úpravy sú vhodným riešením v určitých špecifických prípadoch (napr. vyporiadanie vlastníctva k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu do vlastníctva obcí, resp. VÚC).

Ako prebieha proces pozemkových úprav?

Ako bolo uvádzané vyššie, základný legálny rámec pozemkových úprav obsahuje zákon o pozemkových úpravách. Okrem neho tvorí základný legálny rámec pozemkových úprav zákon č. 229/1991 Zb. úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach a usporiadaní vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim a zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky.

Postup pri pozemkových úpravách podľa zákona o pozemkových úpravách je osobitným správnym konaním, na ktorý sa podporne použijú ustanovenia správneho poriadku. Konanie možno rozčleniť na dve základné fázy, a to na konanie o začatí pozemkových úprav a konanie o pozemkových úpravách.

1. Konanie o začatí pozemkových úprav, resp. prípravné konanie sa začína nariadením konania o začatí pozemkových úprav a jeho výsledkom je rozhodnutie o nariadení alebo povolení pozemkových úprav.

2. Konanie o pozemkových úpravách prebieha od vypracovania úvodných podkladov až po rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, pokračuje prerokovaním projektu pozemkových úprav a rozhodnutím o jeho schválení. V závere tohto procesu sa uskutočňuje vykonanie projektu pozemkových úprav pozostávajúce z nariadenia vykonania projektu pozemkových úprav, ich vykonaním a rozhodnutím o potvrdení vykonania predmetného projektu.

Z akých dôvodov možno postupovať podľa zákona o pozemkových úpravách?

Zákon o pozemkových úpravách hovorí o dôvodoch uskutočnenia pozemkových úprav, avšak tento výpočet dôvodov nie je konečný a pozemkové úpravy sa môžu uskutočniť aj z iných ako zákonom vymedzených dôvodov. Pozemkové úpravy sa vykonávajú najmä, ak

a) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona,

b) došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav,

c) došlo alebo má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo v jeho ucelenej časti tým, že rozdelí pozemky vlastníkov, obmedzí prístup k pozemkom alebo sťaží ich užívanie,

d) je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny, alebo zadržiavania vody v krajine, budovania prvkov zelenej infraštruktúry, revitalizácie a renaturácie vodných tokov alebo dosiahnutia cieľov ochrany v chránených územiach,

e) má dôjsť k obmedzeniu poľnohospodárskej alebo lesnej výroby z dôvodu vyhlásenia ochranných pásiem, chránených území alebo z iných dôvodov,

f) sa v katastrálnom území vyčlenilo do bezplatného dočasného náhradného užívania viac ako 25 percent výmery poľnohospodárskej pôdy,

g) je potrebné riešiť dôsledky živelných pohrôm,

h) je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde,

i) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej hranice,

j) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva (ďalej len „osídlenie“),

k) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch,

l) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky,
m) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod vodnými stavbami vo vlastníctve štátu.

Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodov uvedených pod písmenom a), c) až g) a i), nariaďuje ich príslušný okresný úrad. Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2, povoľuje ich okresný úrad. Dôvody pozemkových úprav nemožno v jednom konaní o pozemkových úpravách kombinovať.

Máte viac otázok?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: