obchodna spolocnost krizaPri prvom počutí slova kríza si jeho význam spojíme s niečím negatívnym, nežiadúcim. Nie je to inak ani v rámci obchodnej spoločnosti, ktorá je v kríze.

Kríza predstavuje úpadok alebo hrozbu úpadku. Definíciu úpadku obsahuje § 3 konkurzného zákona, pričom zákon rozlišuje dve formy úpadku, a to platobná neschopnosť a predĺženie. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

Hrozba úpadku, definovaná priamo v Obchodnom zákonníku, je hrozba úpadku prostredníctvom pomeru vlastného imania a záväzkov kapitálovej spoločnosti. Pre posúdenie hrozby úpadku je určený pomer vlastného imania a záväzkov menší ako 8 ku 100.

Ustanovenia Obchodného zákonníka sa vzťahujú len na kapitálové spoločnosti, a to
spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba.

Ak je spoločnosť v kríze, alebo ak by sa v dôsledku toho do krízy dostala, nemôže vrátiť tzv.  plnenie nahradzujúce vlastné zdroje jej financovania (napr. úver) ak takéto plnenie spoločnosti poskytol člen štatutárneho orgánu, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku, člen dozornej rady, ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu, tichý spoločník, osoba blízka osobám uvedeným vyššie alebo osoba konajúca na ich účet.

Zmyslom právnej úpravy sú pravidlá pre poskytovanie pôžičiek a úverov obchodným spoločnostiam, ktorým hrozí úpadok. Spoločníci, resp. akcionári nemajú riešiť negatívnu situáciu prostredníctvom reálnych, či fiktívnych pôžičiek, pretože v prípade konkurzného konania by boli taktiež v postavení veriteľov, čo by bolo na úkor ostatných veriteľov, voči ktorým má obchodná spoločnosť záväzky. Zákonom je zakázané, aby si spoločníci vyplácali svoj zisk, či uprednostňovali uspokojenie svojich pohľadávok a svojich skutočných veriteľov opomínali v splnení záväzkov. Pred vyplatením zisku bude štatutár povinný preveriť to, či v dôsledku jeho vyplatenia nebudú ohrození skutoční veritelia, voči ktorým majú záväzky.

Máte viac otázok?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: