uzemne planovanieVedieť o územnom plánovaní je dôležité z toho hľadiska, že každá stavba, ktorá sa má na danom území stavať musí byť v súlade s územným plánom.

Územné plánovanie je proces, ktorým sa rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia tak, že reflektuje potreby daného územia, aby sa využil potenciál daného územia a zároveň aby to bolo v súlade s ochranou životného prostredia, kultúrnou a historickou hodnotou územia a ďalšími činiteľmi, ako napr. ekologickou rovnováhou, šetrným využívaním prírodných zdrojov, a podobne. Existuje celý rad faktorov, na ktoré sa v rámci územného plánovania prihliada. Jednoducho povedané, musí sa dbať na verejný záujem. Tento proces sa zabezpečuje prostredníctvom základných nástrojov, ktorými sú územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia dokumentácia a samozrejme územné rozhodnutie, ktorého podkladom je práve územný plán.

Územné plánovanie je dôležitá činnosť vyššieho územného celku, ktoré zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá má na to potrebné vzdelanie, prax, teoretické, ale aj praktické skúsenosti a vedomosti. Presné požiadavky na túto osobu stanovuje stavebný zákon. Územnoplánovacie podklady obstaráva Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Druhy územnoplánovacích podkladov vymedzuje stavebný zákon, ale vo všeobecnosti možno povedať, že sú to rôzne dokumenty, súbory informácií, štúdie, prognózy a podobne, ktoré obsahujú informácie o danom území. Územnoplánovaciu dokumentáciu v podmienkach vyššieho územného celku tvorí územný plán regiónu. Orgánom územného plánovania v podmienkach vyššieho územného celku je samosprávny kraj, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu. Územný plán regiónu schvaľuje a vyhlasuje samosprávny kraj všeobecne záväzným nariadením, ktoré schvaľujú poslanci a ktoré musí byť vyvesené na úradnej tabuli najmenej 30 dní a doručené dotknutým obciam a dotknutým orgánom. Schválený a vyhlásený územný plán sa ukladá na ministerstve, v samosprávnom kraji a na krajskom stavebnom úrade.

Vedieť o územnom plánovaní je dôležité z toho hľadiska, že každá stavba, ktorá sa má na danom území stavať musí byť v súlade s územným plánom. Možno konštatovať, že územný plán je akýsi základný pilier, od ktorého sa odvíjajú ďalšie rozhodnutia, napríklad stavebné povolenie, ktoré je nevyhnutné pre uskutočňovanie alebo zmenu stavby. Príslušný stavebný úrad je oprávnený vydať stavebné povolenie len v prípade, ak neodporuje územnému plánu. Laicky povedané, pokiaľ územný plán vymedzí určité územie ako územie s piatym stupňom ochrany, možno s istotou povedať, že na danom území nebude vydané stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu. Rovnako na podklade územného plánu môže byť na konkrétnom území stanovená maximálna výška budovy.

Máte viac otázok?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: