statutarny organ odmenaDomnievate sa, že štatutárny orgán v obchodnej spoločnosti musí byť podľa zákona odmeňovaný a výška jeho odmeny musí byť v súlade s výškou minimálnej mzdy pre ten-ktorý kalendárny rok, pretože vykonáva závislú prácu?

Táto konštrukcia nemusí byť striktne dodržaná, poďme sa teda pozrieť, ako je na Slovensku s odmenou štatutárneho orgánu.

Odmeňovanie štatutárnych orgánov spoločností môže prebiehať viacerými formami.

Práva možnosť je, že obchodná spoločnosť sa s osobou v pozícií štatutárneho orgánu dohodne na bezodplatnom výkone funkcie (ak by nebola bývala uzavretá písomná zmluva o výkone funkcie, v ktorej by výška odplaty bola určená, vznikol by na odplatu, ktorá je obvyklá v čase uzavretia zmluvy za činnosť obdobnú, na základe primeraného použitia ustanovení o mandátnej zmluve) výslovne dojednaný písomne pomocou zmluvy o výkone funkcie. Ak sa zmluvné strany v zmluve o výkone funkcie nedohodnú inak platí, že štatutárny orgán má nárok na obvyklú odmenu, v zmysle primeraného použitia ustanovení mandátnej zmluvy.

Druhým spôsobom je, že spoločnosť sa rozhodne odmeňovať členov orgánov, či už pravidelne alebo nepravidelne. Cieľom je motivovať štatutárny orgán na správne riadenie obchodne spoločnosti resp. výkon jeho funkcie (napr. pri spoločnosti s ručením obmedzeným konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov, najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti). Treba podotknúť, že súhlas valného zhromaždenia so zmluvou o výkone funkcie (ktorá musí mať písomnú formu) je obligatórnou podmienkou pri odmeňovaní štatutárnych orgánov obchodných spoločností a nedá sa vynechať ani uzavretím zmluvy iného typu, ktorej predmetom budú práva a povinnosti štatutárneho orgánu, (judikatúra zdôrazňuje, že účel uzavretia zmluvy vo forme mandátnej zmluvy je obchádzaním zákona a účelu ustanovenia § 66, ods. 3 Obchodného zákonníka. Zmyslom § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka je nepochybne predchádzať konfliktným a kolíznym vzťahom medzi štatutárnym orgánom a samotnou obchodnou spoločnosťou.). Naopak u našich susedov je zmluva o výkone funkcie (štatutárneho orgánu) bezodplatná.

Na zmluvný vzťah medzi obchodnou spoločnosťou a osobou vykonávajúcu funkciu štatutárneho orgánu sa nepoužijú ustanovenia zákonníka práce, pretože nejde o závislú prácu a obchodná spoločnosť nemá možnosť dávať príkazy štatutárnemu orgánu ako „bežný“ zamestnávateľ vrámci pracovnoprávneho pomeru. Z toho dôvodu sa nepoužijú ani ustanovenia o minimálnej mzde vo vzťah k výkonu funkcie štatutárneho orgánu. V zmysle zákona č.663/2007 Z. z. predmet a pôsobnosť zákona, tento zákon upravuje určovanie a poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.

Máte viac otázok?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: