exekucia konkurzOtázka: Kedy hovoríme o konkurze a kedy o exekúcii?

Prvá myšlienka, ktorá nám napadne pri slovách exekúcia a konkurz je, že sa jedná o negatívny jav, týkajúci sa zrejme majetku určitej osoby, ktorá dobrovoľne neplnila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývali z právneho vzťahu. Oba inštitúty majú túto vlastnosť spoločnú.

Konkurzné právo cieli na situáciu, keď má dlžník spravidla viac veriteľov a zároveň nie je spôsobilý plniť záväzky. Keď má majetku dosť, ale nemá prostriedky, aby tieto záväzky splácal. Nielen hodnota majetku nezodpovedá jeho záväzkom, ale nie je ani perspektíva v budúcnosti splácať svoje záväzky.

Rozdiel spočíva v požiadavke viacerých veriteľov

Pretože ak má dlžník jedného veriteľa, ten môže svoju pohľadávku uspokojiť exekúciou. Slovenské konkurzné právo je založené na myšlienke, že úpadkom sa rozumie nespôsobilosť splácať záväzky alebo predlženie znamená neschopnosť uspokojiť viacerých veriteľov ba dokonca exituje zákonný predpoklad, že ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu je v úpadku.

Podľa zákona je právnická osoba platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. Ak peňažnú pohľadávku nemožno voči dlžníkovi vymôcť exekúciou alebo ak dlžník nesplnil povinnosť uloženú mu výzvou, predpokladá sa, že je platobne neschopný.

Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Pri stanovení hodnoty záväzkov a hodnoty majetku sa vychádza z účtovníctva alebo z hodnoty určenej znaleckým posudkom, ktorý má pred účtovníctvom prednosť a prihliadne sa aj na očakávateľné výsledky ďalšej správy majetku, prípadne očakávateľné výsledky ďalšieho prevádzkovania podniku, ak možno so zreteľom na všetky okolnosti odôvodnene predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku pokračovať. Do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti, ani suma záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky.

Na rozdiel od exekučného konania z majetku dlžníka nebude možné uspokojiť všetky pohľadávky všetkých veriteľov v plnej výške, tak sa musí hľadať mechanizmus, ktorý je do istej miery spravodlivý tak, aby veritelia boli uspokojení v určitej miere, aby existujúce pravidlá nediskriminovali medzi veriteľmi, bez toho, aby preferencia nejakého z veriteľov bola riadne odôvodnená. Veritelia teda budú uspokojení len čiastočne a na základe požiadavky pomerného uspokojovania veriteľov.

Na druhej strane v prípade exekučného práva je postačujúce, aby veriteľ dlžníka disponoval exekučným titulom a podal návrh na začatie exekučného konania. Exekučný titul je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak prizná právo, zaväzuje k povinnosti, alebo postihuje majetok. Zákon ďalej hovorí, ktoré rozhodnutia alebo akty majú povahu exekučného titulu. V princípe hovoríme o exekučnom titule, ak zo strany dlžníka nebolo plnené dobrovoľne.

Insolvenčné právo je nástroj riešenia systémového problému platobnej neschopnosti, pokiaľ dlžník neplní riadne a včas svoje záväzky, môže to byť predpoklad toho, že jeho veritelia sa stanú insolventnými. Tento jav sa nazýva druhová platobná neschopnosť, ktorý keď sa rozšíri v rámci trhového hospodárstva, spôsobí závažný problém.

Keďže tento problém je systémový, je potrebné ho riešiť systémovo. Čiže prioritne je tu požiadavka pomerného uspokojovania veriteľov a zároveň je tu ochrana princípov trhového hospodárstva, v ktorom sa stretá dopyt a ponuka a riešenie spočíva v ochrane zachovania funkčnosti trhového hospodárstva. Pre fungujúci trh je dôležité, aby jednotlivé subjekty vstupovali na trh a začali podnikať. Na druhej strane je potrebná funkčnosť a efektívnosť vymáhateľnosť práva. Zároveň musí existovať mechanizmus, aby neúspešní podnikatelia nevtiahli do neúspechu aj iných podnikateľov.

Máte viac otázok?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pixabay.com

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: