vlastnicke pravoOtázka: Je stále možné nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním na základe notárskeho osvedčenia?

PRÁVNY STAV DO 30.04.2021

Donedávna v podmienkach Slovenskej republiky patrilo do pôsobnosti notárov osvedčenie vydržania vlastníckeho práva k veci. Podľa slovenských právnych predpisov pri vydržaní vlastníckeho práva je potrebné, aby boli splnené všetky tri nasledujúce predpoklady, a to:

1. Spôsobilý predmet vydržania;
2. Oprávnená držba;
3. Oprávnená držba musí trvať nepretržite a to pri hnuteľných veciach tri roky a pri nehnuteľnostiach 10 rokov.

Podľa predošlej právnej úpravy s účinnosťou do 30.04.2021 splnením vyššie uvedených predpokladov vydržania spôsobilo právny následok nadobudnutia vlastníckeho práva k veci, pričom okamih nadobudnutia vlastníckeho práva bolo práve uplynutie vydržacej doby. Výnimku z tejto zásady predstavovalo nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Pri nehnuteľnostiach je prevyšujúci záujem zabezpečenia právnej istoty vo vzťahoch, v ktorých sa jedná o vlastnícke právo k nehnuteľnosti. V tomto prípade na účely zápis do katastra nehnuteľností skutočnosť nadobudnutia vlastníckeho práva osvedčoval notár, pričom muselo ísť o také prípady, že vydržanie bolo nesporné. To znamená, že tu nevystupoval žiaden subjekt, ktorý by popieral nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vydržaním iného subjektu. Ak by teda šlo o spornú skutočnosť nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, budú súdy oprávnené rozhodovať o tejto skutočnosti (nemusí sa výhradne jednať o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, môže ísť o spor o vydanie veci, ktorá sa nachádza u osoby, ktorá je jej držiteľom).

Nemožno nespomenúť, že možno vydrať aj vydržať právo zodpovedajúce vecnému bremenu a teda musí byť naplnená podmienka výkonu tohto práva vo vydržacej dobe desať rokov, pretože vecné bremeno sa môže viazať len na nehnuteľnosť.

Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní notár vyhotovoval vo forme notárskej zápisnice. Ďalší krok, ktorý notár musel splniť bolo zaslanie notárskej zápisnice o osvedčení vyhlásenia o vydržaní príslušnému okresnému úradu – katastrálnemu odboru. Okresný úrad – katastrálny odbor vykonal záznam. Ak návrh neobsahoval chyby v písaní, počítaní, bol úplný a obsahoval všetky náležitosti podľa katastrálneho zákona, okresný úrad – katastrálny odbor vykonal zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti záznamom.


PRÁVNY STAV OD 01.05.2021

Na základe opatrenia ministerstva spravodlivosti došlo k zmene tohto právneho režimu a s účinnosťou od 01.05.2021 sa pôsobnosť osvedčovania držby presunula z notárov výlučne na súdy. Jeden z dôvodov, prečo bola prijatá takáto zmena je zabránenie špekulatívnemu konaniu osôb, ktoré mohlo spôsobiť ujmu na vlastníckych právach iného subjektu.

Pozrime sa teda, čo všetko je po novom upravené  konaní o potvrdení vydržania.

Prvá fáza konania sa začína podaním návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania, ktorý môže podať ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu (ďalej len „návrh“). Návrh je potrebné doručiť na súd, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť nachádza. V návrhu okrem zákonných náležitosti je potrebné opísať skutočnosti z ktorých vyplýva, že navrhovateľ splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním, označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností a označenie dňa, keď navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním.

Novinkou má byť preto aj povinnosť zverejniť informácie (vo forme vyzývacieho uznesenia) o tom, že niekto navrhovateľ žiada takéto potvrdenie vydržania súdom, a takýmto spôsobom zabezpečiť informovanie dotknutých osôb. Ten, kto má na liste vlastníctva zapísané vlastnícke právo alebo iné vecné právo k nehnuteľnosti, mu bude doručované vyzývacie uznesenie do vlastných rúk a bude účastníkom konania. Všetky dotknuté subjekty, ktoré majú konkrétne vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie týka, tak budú mať možnosť vyjadriť sa k tomu, či navrhovateľ skutočne spĺňa podmienky vydržania, a budú môcť účinne chrániť svoje práva k tejto nehnuteľnosti formou podania námietok proti vyzývaciemu uzneseniu.

Druhá fáza konania sa týka inštitútu námietok. Táto fáza spočíva v tom, že ak podané námietky budú odôvodnené, súd návrh na potvrdenie vydržania zamietne. Ak bude povaha námietok nedôvodná ale právna irelevantná, súd vydá uznesenie, ktorým potvrdí, že navrhovateľ vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.
Právoplatné uznesenie o potvrdení vydržania nie je prekážkou, aby sa ten, kto je vydržaním dotknutý, domáhal svojho vecného práva k nehnuteľnosti žalobou, ak osvedčí, že existujú skutočnosti, ktoré bez vlastnej viny nemohol uplatniť námietkami podľa tohto zákona.

Výhody: vyššia právna istota a ochrana vlastníckeho práva
Nevýhody: zdĺhavosť konania

Máte viac otázok?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pixabay.com

 

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: