zivnost informacieOtázka: Ktoré činnosti nespadajú pod definíciu živnosti?

Živnosťou nie je:

a) prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom,
b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi2) ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
c) vykonávanie liečiteľskej činnosti,
d) činnosť pri výkone povolaní

1. psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa tohto zákona,
2. veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,
3. advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,
4. znalcov a tlmočníkov,
5. overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,
6. burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,
7. sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,
8. autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,
9. autorizovaných geodetov a kartografov,
10. reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
11. audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií.

Vyššie uvedené činnosti zaraďujeme medzi tzv. slobodné povolania. V súčasnosti je zložité identifikovať znaky, ktorými by sme vyčlenili určitú skupinu „slobodných povolaní“, tak aby bola úplná a homogénna a kritéria na jej určenie by boli presvedčivé.1 Jeden z pokusov o charakteristiku (nie však definíciu) slobodných povolaní ponúkol svojho času Súdny dvor európskych spoločenstiev (teraz Súdny dvor európskej únie), keď uviedol, že ich predstavitelia vykonávajúc činnosti, ktoré okrem iného majú výslovne intelektuálny charakter, vyžadujú vysokú úroveň kvalifikácie, podliehajú presnej a prísnej profesijnej regulácii, pri výkone činnosti je kladený osobitný dôraz na osobnú zložku výkonu a výkon činnosti predpokladá vysokú mieru samostatnosti.2

Pojem „slobodné povolanie“ je často reflektovaným pojmom, no jeho zákonná definícia neexistuje a ani súdy sa do vyriešenia tejto otázky „nehrnú“. Živnostenský zákon negatívne vo svojom ust. § 3 vymedzuje, čo živnosťou nie je.

Slobodné povolania podliehajú svojej prísnej regulácii a každé jedno z nich je upravené samostatným právnym predpisom. Slobodné povolanie neznamená slobodu voľby a rozhodnutia vykonávať to ktoré povolanie, pretože samé o sebe podliehajú prísnej regulácii. Prísnej regulácii podlieha aj samotný výkon týchto povolaní a to najmä z dôvodu, že s ich výkonom je spojená značná zodpovednosť. S ich výkonom sú spojené aj určité charakteristické znaky, a to konkrétne:

  • Autonómia – samostatnosť a v rámci platných predpisov samostatné spravovanie si záležitostí v rámci stavu,
  • Stavovské komory, ktoré dohliadajú a organizujú činnosť stavu (napr. Slovenská komora znalcov, Slovenská advokátska komora, Notárska komora a pod.),
  • Odmeňovanie – slobodné povolania vykonávajú svoju činnosť za odmenu, pričom odmena je presne určená vyhláškou (napr. vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a pod.),
  • Uzavretosť – každý stav je vo svojej podstate uzavretý, pretože vyžaduje splnenie určitých zákonných podmienok, aby mohol byť záujemca pribratý za člena, najčastejšie ide o preukázanie odborných zdatností, splnenie kvalifikačných predpokladov, poprípade zloženie odbornej skúšky,
  • Regulácia – v prípade neplnenia si povinnosti riadne môže dôjsť k disciplinárnemu postihu a následnému vylúčeniu zo stavu.

Živnosťou ďalej nie je:

a) činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk, inštitúcií elektronických peňazí, platobných inštitúcií, alebo iných poskytovateľov platobných služieb, prevádzkovateľov platobných systémov, poisťovní, dôchodkových správcovských spoločností, doplnkových dôchodkových spoločností, búrz, organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi a zriaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí, ratingových agentúr, osôb poskytujúcich spotrebiteľské úvery a iných právnických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom trhu, ani vykonávanie obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,
b) prevádzkovanie hazardných hier,
c) banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov,
d) výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a uskladňovanie plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob a prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,
e) poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,
f) vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a morský rybolov,
g) prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopravy na dráhe,
h) poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby a prevádzkovanie verejného telekomunikačného zariadenia podľa osobitného predpisu,
i) výroba humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia humánnych liekov a veterinárnych liekov,
j) zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a určenými látkami kategórie 1, určenými látkami kategórie 2 a vývoz určených látok kategórie 3,
k) rozhlasové a televízne vysielanie,
l) poskytovanie poštových služieb a univerzálnej poštovej služby,
m) pravidelná autobusová doprava, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava a medzinárodná taxislužba, cestná motorová doprava [vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba]
n) projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác),
o) podnikanie v oblasti využívania jadrovej energie,)
p) výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení,
r) nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
s) prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby a prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osôb,
t) používanie vysoko rizikových chemických látok,
u) letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu, činnosť leteckej školy, letecké práce, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel a údržba pohybových plôch letísk,
v) obchod s výrobkami obranného priemyslu vrátane poskytovania služieb podľa osobitného predpisu,
w) projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc, dráhových vozidiel, plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi, plnenie nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a ostatnými nebezpečnými látkami,
x) poskytovanie služieb zamestnanosti, okrem sprostredkovania zamestnania za úhradu a odbornej poradenskej služby,
y) kolektívna správa autorských práv,
z) výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, vzdelávanie na vysokých školách,
za) prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe alebo výkon odborného zástupcu právnickej osoby prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie,
zb) vykonávanie technických kontrol vozidiel,
zc) vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel,
zd) posudzovanie vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia,
ze) vydávanie odborných posudkov z hľadiska ochrany životného prostredia,
zf) akreditácia environmentálnych overovateľov,
zg) poskytovanie právnych služieb za odmenu,
zh) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti,
zi) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly technického stavu vozidiel,
zj) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel,
zk) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel,
zl) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby montáže plynových zariadení,
zm) vykonávanie kontrol originality vozidiel,
zn) výkon správcovskej činnosti správcom podľa osobitného predpisu,
zo) overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení,
zp) výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa,
zq) zaobchádzanie s vysoko rizikovým biologickým agensom a toxínom.

Živnosťou nie je ani činnosť, ktorá svojou povahou spĺňa znaky živnosti podľa § 2, ale je v rozpore s dobrými mravmi.

Živnosťou takisto nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici, ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, vzťahuje sa osobitný zákon.

zdroje:
1 Csach, K., in Csach, K., Doležal, T., Husár, J., Suchoža, J., Širicová, Ľ.: Profesijná zodpovednosť. UPJŠ. Rok 2011. Košice, str. 170
2 Rozsudok súdneho dvora zo dňa 11. Októbra 2001 vo veci C 267/99 Christiane Adam, vydatá Urbig proti Administration de l´enregistrement et des domaines in Csach, K., in Csach, K., Doležal, T., Husár, J., Suchoža, J., Širicová, Ľ.: Profesijná zodpovednosť. UPJŠ. Rok 2011. Košice, str. 171

Máte ďalšie otázky?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: