cyklotrasa knmZískajú na cyklotrasu Dunajov – KNM – Budatín financie na spracovanie projektovej dokumentácie ešte tento rok?

Minulý rok sme vás informovali o záujme obcí, Kysuckého Nového Mesta, Žilinskej župy a ďalších na budovaní cyklotrasy, ktorá by bola pokračovaním s už vybudovaným úsekom Oščadnica - Krásno nad Kysucou – Dunajov. Na konci roka 2019 bola spracovaná Technická štúdia Kysuckej cyklotrasy. Táto štúdia má slúžiť ako podkladový materiál pre spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a pre doplnenie územných plánov jednotlivých dotknutých obcí a miest, ktorými cyklotrasa prechádza.


Ako má byť nová Kysucká cyklotrasa trasovaná?

Martina Remencová, hovorkyňa ŽSK: „Technická štúdia navrhuje vhodné trasovanie chýbajúceho úseku cyklodopravnej trasy v koridore rieky Kysuca medzi mestami Žilina, Kysucké Nové Mesto a obcou Dunajov s niekoľkými alternatívnymi úsekmi. Celková dĺžka navrhovaného úseku je 16,5 km s asfaltovo-betónovým povrchom. Základná šírka je 3 metre, v stiesnených podmienkach sa predpokladá min. šírka 2 metre. Vybudovať by sa mali aj štyri lávky a osem priepustov."

Kysucká cyklotrasa má byť prioritne využívaná na cyklodopravu medzi mestami a obcami, ale aj na dochádzku do zamestnania, škôl a ďalšou sociálnou infraštruktúrou. Jej využitie bude aj pre účely cykloturistiky, nakoľko sa na túto trasu napája aj niekoľko existujúcich cykloturistických trás.

sm kysucka cyklotrasa Celkova situacia


Ako sa projekt Kysuckej cyklotrasy momentálne vyvíja?

Primátor Kysuckého Nového Mesta Ing. Marián Mihalda vysvetľuje: „Združenie obcí - Cyklotrasa Ochodnica – Žilina, Budatín, ktorého členmi sú mestá a obce (Kysucké Nové Mesto, Žilina, Kysucký Lieskovec, Rudina, Rudinka a Ochodnica), cez ktoré prechádza pripravovaný úsek cyklotrasy, predložilo 15.01.2020 žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, na spracovanie Projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžiniersku činnosť pre stavbu: „Kysucká cyklotrasa – úsek Dunajov – KNM – Žilina (Budatín)“.

Súčasťou je aj polohopisné a výškopisné zameranie územia, resp. plánovanej stavby cyklotrasy a spracovanie orientačného inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu. Ide o líniovú stavbu – cyklodopravnú trasu, spájajúcu mestá Žilina, Kysucké Nové Mesto a obec Dunajov. Táto výzva bola vyhlásená Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Momentálne prebieha formálna kontrola, na základe ktorej sme spracovali a zaslali doručené doplnenie. Takže sme ešte stále v „hre“.

cyklochodnik kysucke nove mesto


Ďalšia fáza – spracovanie projektovej dokumentácie

Marián Mihalda upresnil prečo je terajšia fáza pre pokračovanie projektu kľúčová: „Spracovaná kompletná Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie - je momentálne najdôležitejší dokument, na základe ktorého môžeme požiadať o územné rozhodnutie. Čas beží a my sa musíme zo všetkých síl pokúsiť nejako dostať k tejto PD, hlavne kvôli momentálne prebiehajúcemu spracovávaniu novej PD pre D3, kde bez zamerania tejto strategickej cyklotrasy nebude možné v tomto blízkom období riešiť kolízne miesta, ktoré vyvstali zo spracovanej Technickej štúdie – Kysuckej cyklotrasy.

Združenie obcí momentálne na túto PD nemá finančné prostriedky. Jediná možnosť bola pre nás ísť do vyššie spomínanej výzvy. Medzitým ŽSK prisľúbil pomoc a na poslednom zastupiteľstve schválil združeniu príspevok 20.000,00 EUR. Združenie má zatiaľ vyzbierané členské príspevky. Na poslednom valnom zhromaždení (30.04.2020) sme riešili možnosti financovania a prijatie nového člena združenia Obce Dunajov. O jej prijatí do združenia, bude možné hlasovať, až po predložení schváleného uznesenia jej najbližšieho obecného zastupiteľstva o vstupe do združenia.

Zhodli sme sa, že bez vzájomnej spolupráce medzi samosprávou a zamestnávateľským / podnikateľským sektorom sa momentálne, ale ani v budúcnosti, ďalej nepohneme a požiadame ich, a aj okolité obce o pomoc.

V blízkej budúcnosti máme šancu žiadať o finančné prostriedky, len na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, a to pre stavebné povolenie a Realizačnej PD, z ďalšej pripravovanej výzvy Ministerstva dopravy SR.“

Server Noviny KNM zverejnil celú štúdiu pripravovanej cyklotrasy (rok 2019) :

 


ŽSK bojuje s nedostatkom financií

Na tému financovania projektovej dokumentácie nám odpovedala aj hovorkyňa ŽSK Martina Remencová: „Združenie obcí Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín spolu so Žilinskou župou rokujú o možnosti združení finančných prostriedkov na spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie.
Vzhľadom na negatívne dopady pandémie na ekonomiku všetkých samospráv však nevieme v súčasnosti presne povedať, do akej miery bude možné financovať spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie v tomto roku.“

Tu treba podotknúť, že župa nie je hlavným investorom projektu, sľúbila však pomoc, keďže budovanie cyklotrás v našom regióne je pre ňu jednou z priorít.

cyklotrasa knm


Dočkajú sa občania Dolných Kysúc cyklotrasy?

K samotnej realizácii Kysuckej cyklotrasy je teda ešte ďaleko. O tom, že tento úsek cyklotrasy je pre kysucké obce a mestá dôležitý, nikto nepochybuje. Najväčším problémom týchto dní sú však peniaze. Občania, ale aj cykloturisti musia len dúfať, že aj tento rok dôjde k pozitívnemu posunu a v spolupráci so župou sa podarí Združeniu získať potrebné financie aspoň na spracovanie projektovej dokumentácie. Členovia Združenie obcí - Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín takisto musia nájsť správny kľúč s prerozdelením nákladov na toto spoločné dielo. 

Autor: redakcia
Foto: ŽSK, redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: