cyklisti 2Pred letom sme Vám dali prvotnú informáciu o obnovení myšlienky vytvorenia cyklochodníka Strieborná Kysuca pod záštitou OCR Kysuce. Sľúbili sme, že budeme prinášať priebežné informácie a toto je prvá z nich.


Prebehlo stretnutie so starostami jednotlivých dotknutých obcí a VÚC Žilina aby sme si prebrali plánovanú trasu cyklochodníka a stav v akom sa nachádza z pohľadu obce. Vzhľadom k rozdielnym stavom pripravenosti jednotlivých úsekov zatiaľ nebudeme hovoriť o kompletnej trase, ale rozčleníme ju na úseky podľa katastra obcí. Súčasne sa pracuje aj na druhej variante, ktorú vysvetlíme nižšie.


Takže členenie podľa úsekov:

cyklistiČadca – mesto Čadca momentálne začala stavebné práce na 2 etapách cyklochodníkov od Lidla cez park, Kysucké múzeum až po bývalú umyvárku na Horelici. Nie je to klasická cyklocesta, ale rekonštrukcia existujúcich chodníkov aj pre účely cyklistov.
Plánovaná trasa Striebornej Kysuce je od mestskej plavárne až po kataster Rakovej. Celá trasa je viac menej vedená po hrádzi rieky Kysuca. Slovenský vodohospodársky podnik plánujú navyšovanie hrádze na tzv. 100-ročnú vodu (cca o 1m vyššie). Pokiaľ sa nezrealizuje toto navýšenie hrádze nie sú možné akékoľvek stavebné úpravy na hrádzi. Na druhej strane po rekonštrukcii hrádze by sa realizoval aj min. 2,5 m široký asfaltový povrch po kataster Rakovej ako začiatočný úsek Striebornej Kysuce. Približný termín Vám budeme vedieť povedať po vyjadrení SVP, š.p.

Prečítajte si aj: Cyklochodník v Čadci sa už buduje


Raková
– prvý úsek je taktiež naviazaný na SVP,š.p., ktorý ide v bezprostrednej blízkosti Kysuce po hrádzi. Najproblematickejší úsek je v časti okolo futbalového ihriska, kde bola plánovaná trasa cez pozemky s vlastníckymi podielmi niekoľko desiatok ľudí. Tam je možnosť presunúť trasu na komunikácie 2 a 3 triedy medzi domami až po Rakovský most.


Staškov – obec Staškov vyčlenila v rozpočte na tento rok financie na realizáciu asfaltového poteru na prístupovú komunikáciu k rodinným domom popri rieke Kysuca až po most pri Obecnom úrade. Termín realizácie je do konca roka 2019. Táto časť by bola využitá aj pre cyklochodník. Druhá časť by prechádzala cez obec po komunikáciach 2 a 3 triedy. Ostáva doriešiť krátky úsek od rakovského mosta a úsek po napojení na hlavnú cestu od supermarketu Jednota popri ihrisku po železničnú trať.


Podvysoká – obec Podvysoká vstúpila do organizácie OCR aj s dôvodu, že má záujem na realizácii cyklochodníka Strieborná Kysuca. Časť cyklochodníka vieme využiť rozšírením novovybudovaného chodníka až po zástavku U Hroši. Tam by sme uvažovali o zmene a presunutí cez lávku na ľavý breh Kysuce aby sme sa vyhli nebezpečnému úseku na prelome katastrov Podvysokej a Turzovky.


Turzovka - mesto Turzovka už tento rok začne z realizáciou svojho úseku vo vlastnej réžii. S projektom na čerpanie štrukturálnych fondov uspeli a už tento rok začínajú so stavebnými prácami. Cyklochodník bude realizovaný súbežne s hlavnou cestou až na vyšný koniec v šírke 3m vo vyvýšenom profile o 16 cm voči hlavnej ceste. Plánovaný termín dokončenia je máj 2020.


Vysoká nad Kysucou a Makov – schôdzky so starostami prebehnú v tomto mesiaci

Bystrická dolina a úseky Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Dunajov - Ochodnica sú v budovaní cyklotrás omnoho vpredu...

 

Prečítajte si aj: Projekt cyklochodníka z Čadce do Makova znova ožíva


Ako sme sa zhodli so všetkými zainteresovanými, najväčším problémom je vysporiadanie pozemkov pod tento cyklochodník. Práve preto na radu Ing. Grapu – primátora Krásna nad Kysucou OCR Kysuce požiadala o začlenenie projektu cyklochodníka Strieborná Kysuca do územného plánu VÚC Žilina. Všetky podklady na začlenenie boli v mesiaci júl zaslané na VÚC Žilina. V súčasnosti sa ukončuje výberové konanie na zhotoviteľa tohto územného plánu a začína sa s jeho aktualizáciou.
Pre upresnenie: Začlenením projektu Strieborná Kysuca do územného plánu VÚC sa projekt dostane do kategórie verejno-prospešných stavieb (podobne ako diaľnice) a výrazným spôsobom zjednoduší vysporiadanie a výkup pozemkov pod túto stavbu.

 Príprava cyklochodníkov v rôznom stave prípravy a budovania...

 

Foto: mesto Turzovka, OCR Kysuce, redakcia, ilustračné
Autor: Radovan Jakuš, OCR Kysuce

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: