cesta obchovatPredstavujeme vám jeden z dôležitých strategických dokumentov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť dopravy, mobility obyvateľov a cestnej infraštruktúry.

Na čo má tento dokument slúžiť? Na túto otázku nám odpovedala riaditeľka RRA Kysuce Marta Sláviková:

"Strategický dokument bude na základe analýzy územia, demografie, mobilitného správania sa obyvateľstva, dopravných prieskumov, prepravných charakteristík osobnej, verejnej a nákladnej dopravy, analýzy dopravnej infraštruktúry a zložiek sídelnej štruktúry ŽSK slúžiť ako Plán udržateľnej mobility s prvkami územného generelu dopravy regionálnej úrovne. Bude podkladom pre čerpanie finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Je vytvorený s cieľom naplniť potreby mobility ľudí v mestách a regiónoch.
Verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.
Verejnosť môže svoje pripomienky k návrhu Stratégie dopravy zasielať na úrad Žilinského samosprávneho kraja alebo do Regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce."

Tento pomerne rozsiahly dokument sa týka všeobecne mobility vrátane cestnej, železničnej dopravy, ale aj cyklotrás v celom samosprávnom kraji. V prvej časti sme teda vybrali plánované projekty, ktoré sa majú realizovať na Kysuciach v oblasti cestnej dopravy. Ostatné typy dopravy a ďalších projektov pripravujeme a zverejníme v najbližšom čase.
Vybraté projekty a jeho posudok na životné prostredie boli zverejnené na enviroportal.sk.


Aké sú teda plány župy a samospráv v oblasti dopravy?

Mnohých zaujmú okrem dostavby mnohokrát spomínanej D3 projekty ako obchvaty obcí Raková, Staškov, Podvysoká alebo v dlhšom časovom horizonte aj obchvaty Zborova, či Vysokej nad Kysucou.

dialnica d3 007

 

CESTNÁ DOPRAVA - Plánované projekty 2028

D3 Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto 2025_4pruh
Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, križovanie s prvkami ÚSES, CHVO Beskydy a Javorníky. Z hľadiska celkového hodnotenia neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území.

D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica 2025_4pruh
Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, križovanie s prvkami ÚSES, CHVO Beskydy a Javorníky, CHKO Kysuce. Z hľadiska celkového hodnotenia neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Dostatočnú pozornosť bude potrebné venovať mostným objektom, ktoré by mali spĺňať parametre, ktoré umožňujú bezkolízny prechod živočíchov. Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území.

D3 Oščadnica - Čadca Bukov II. profil 2026_4pruh
Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, križovanie s prvkami ÚSES, CHVO Beskydy a Javorníky. Z hľadiska celkového hodnotenia neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území.

D3 Oščadnica - Čadca Bukov II. profil (tunel Horelica) 2026_4pruh
Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, CHVO Beskydy a Javorníky. Z hľadiska celkového hodnotenia neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území, nezasahuje do žiadneho prvku ÚSES.

R5 Svrčinovec - št. hr. SR/ČR 2026_4pruh
Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, križovanie s prvkami ÚSES, CHVO Beskydy a Javorníky. Z hľadiska celkového hodnotenia R5 neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území. Vzhľadom na kumuláciu 3 líniových prvkov (R5, cesta I/11 a železnice) bude potrebné sledovať prípadné zvýšené kolízie dopravných prostriedkov so zverou.

Cesta I/11, súbežná s D3, preložka Krásno nad Kysucou_2pruh
Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, CHVO Beskydy a Javorníky, CHKO Kysuce. Z hľadiska celkového hodnotenia posudzovaného úseku neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území.

Cesta II/487 Obchvat obcí Staškov - Raková_2pruh
Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, prvky ÚSES. Z hľadiska celkového hodnotenia posudzovaného úseku neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území.

Cesta II/487 Obchvat obcí Podvysoká - Staškov_2pruh
Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, prvky ÚSES, CHVO Beskydy a Javorníky. Hodnotený úsek nezasahuje do chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území.

Cesta II/487 Obchvat mesta Čadca - intravilán (Raková) _2pruh
Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, prvky ÚSES, CHVO Beskydy a Javorníky. Hodnotený úsek nezasahuje do chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území.

 

CESTNÁ DOPRAVA - Plánované projekty 2048

D3 Svrčinovec križ. R5 -Skalité - št.hr. SR/PR II. profil (4pruh)
Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, križovanie s prvkami ÚSES aSKUEV0832 Alúvium Markovho potoka, CHVO Beskydy a Javorníky. Trasa D3 pretína územie európskeho významu SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka. Mostný objekt má parametre, ktoré umožňujú migráciu druhov a nepredstavuje ohrozenie biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany územia. Z hľadiska celkového hodnotenia D3 neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Hodnotený úsek síce zasahuje do chráneného územia európskej sústavy chránených území, tento však nie je takého rozsahu aby boli ohrozené predmety ochrany územia.

Cesta II/520 Obchvat obce Zborov nad Bystricou_2pruh
Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, prvky ÚSES, CHKO Kysuce, CHVO Beskydy a Javorníky. Cesta II/520 a cyklotrasa medzi obcami Klubina a Zborov pretínajú regionálny biokoridor Klubina. V zmysle dokumentácie „Katalóg opatrení pre zabezpečenie priechodnosti dopravnej infraštruktúry pre živočíchy v pilotnom území Kysuce -Malá Fatra -Strážovské vrchy (6/2019)“ by mal byť v území vybudovaný ekodukt s parametrami pre stredne veľké a veľké cicavce. Z hľadiska celkového hodnotenia posudzovaného úseku neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia.

Cesta II/487 Obchvat obcí Vysoká nad Kysucou - Turzovka_2pruh
Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, prvky ÚSES, CHKO Kysuce, CHVO Beskydy a Javorníky. Navrhovaný obchvat pretína regionálny biokoridor -rieka Kysuca. U všetkých vyššie uvedených komunikácií platí, že z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva.

CESTNÁ DOPRAVA - Návrhové projekty 2048

Nová cesta I. tr. Preložka I/18 Gbeľany - Dolný Vadičov - D3 križ. privádzač KNM 2048 (S-V prepojenie D1 aD3)_2 pruh
Vplyvy predstavujú hlavne hluk, imisie, zábery PP, LP. Z hľadiska celkového hodnotenia úseku neboli identifikované výrazné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území.

oprave cesty semetes v

Plánované rekonštrukcie ciest:

- Modernizácia vybraných úsekov cesty II/487 Čadca - Makov
- Zosilnenie povrchu a sanácia zosuvov na ceste II/520 Krásno - Nová Bystrica - Vychylovka
- Rekonštrukciu vybraného úseku cesty II/520 v časti Nová Bystrica“ strana 97 zo 155 záverečného stanoviska č. OU-ZA-OSZP2-2020/003677-175/Gr
- Rekonštrukcia cesty II/541 Vysoká nad Kysucou
- Rekonštrukcia oporného múru v k. ú. Turzovka na ceste II/484
- PD Rekonštrukcia oporného múru + bezp. zariadenie v k. ú. Vysoká n. Kysucou
- Rekonštrukcia MO 487-060 ponad rieku Kysuca v obci Staškov

Pozrite si dokument

 

Môže vás zaujať:

Autor: redakcia

Foto: pixabay, NDS, VÚC Žilina

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: