paragrafOtázka: Za akých podmienok vzniká po rozvode nárok na žiadanie výživného od bývalého manžela? 

Po rozvode manželstva vzniká manželovi, ktorý nie je schopný sám sa živiť nárok žiadať od bývalého manžela príspevok na výživu, odvíjajúci sa od jeho schopností, možností a majetkových pomerov. O výške sa môžu bývalí manželia dohodnúť. Ak k dohode nedôjde môže jeden z manželov podať návrh na súd, ktorý určí rozsah príspevku a prihliada na príčiny, ktoré spôsobili rozvrat vzájomných vzťahov. Príspevok je možné priznať na dobu najdlhšie piatich rokov, a to odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Vo výnimočných prípadoch je možnosť túto dobu predĺžiť. Dôvody musia byť podmienené skutočnosťou, že manžel, ktorému bol priznaný príspevok nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, a to najmä ak mu bolo zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo ak má jeden z manželov stav vyžadujúci sústavnú opateru. Právo na príspevok zaniká, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo povinný manžel zomrie.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: