paragrafOtázka: Dobrý deň, môžem zobrať návrh na rozvod manželstva späť?

V zmysle ust. § 23 ods. 1 Zákona o rodine môže súd manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Konanie o rozvod manželstva bližšie upravuje zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej „CMP“). V súlade s § 29 ods. 1 CMP platí, že navrhovateľ môže počas konania zobrať návrh na začatie konania späť, a to celkom alebo sčasti. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Ust. § 95 CMP upravuje určité špecifiká v súvislosti so späťvzatím návrhu v rámci prebiehajúceho konania o rozvod manželstva a síce ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí.

Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: