miestne daneProblematika miestnych daní je pomerne frekventovaná a dôležitá téma, keďže miestne dane sú jedným z príjmov samosprávy, konkrétne obce, aj keď obec nemá povinnosť ich vyberať.

Problematika daní či už miestnych alebo štátnych je jednou z najdynamickejších a najviac sa meniacich právnych oblastí. Aj keď daňová povinnosť je jednou z elementárnych povinností občanov, zákony upravujúce túto oblasť sú písané pomerne zložito a nie každý im musí porozumieť. V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi štátnymi daňami a miestnymi daňami. Už z názvu možno vyvodiť, že štátne dane sú príjmom štátu a miestne dane sú príjmom obcí.

V minulosti bola miestnou daňou aj daň z motorových vozidiel, ktorá bola príjmom vyššieho územného celku, v súčasnosti už tomu tak nie je a táto daň je daňou štátnou. Miestne dane sú vymedzené osobitným zákonom, ktorý upravuje 8 miestnych daní.

Medzi miestne dane v súčasnej právnej úprave patria:

  • 1) Daň z nehnuteľností
  • 2) Daň za psa
  • 3) Daň za užívanie verejného priestranstva
  • 4) Daň za ubytovanie
  • 5) Daň za predajné automaty
  • 6) Daň za nevýherné hracie prístroje
  • 7) Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
  • 8) Daň za jadrové zariadenie

Obec nemá povinnosť miestne dane vyberať, takže sa obec sama môže rozhodnúť či tú-ktorú miestnu daň bude vyberať a v akej sadzbe. Rozhoduje o tom všeobecne záväzným nariadením, ktoré miestne dane budú v danom roku vyberané. Ak túto povinnosť opomenie, nemôže ich vyberať. Je dôležité si uvedomiť, že nie každú miestnu daň môže vyberať každá obec, pretože napr. taká daň sa jadrové zariadenie sa viaže k lokácii a nemôže túto daň vyberať napr. mesto Košice, ktoré je od Jaslovských Bohuníc alebo Mochoviec vzdialené stovky kilometrov.

Daň z nehnuteľností v sebe subsumuje tri dane: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov z bytovom dome. Jednoducho povedané, ak obec nariadila všeobecne záväzným nariadením výber dane z nehnuteľností, každý, kto vlastní pozemok, stavbu alebo byt či nebytový priestor v danej obci je povinný platiť túto daň. Je nepodstatné či sa nehnuteľnosť aj reálne užíva, alebo nie. V prípade spoluvlastníctva je každý zo spoluvlastníkov zodpovedný za platenie dane do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, avšak samozrejme sa spoluvlastníci môže dohodnúť, že jeden zo spoluvlastníkov bude komunikovať s daňovým úradom.

Daň za psa platí každý vlastník psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov. Táto daň sa nevzťahuje sa psa, ktorý je chovaný na vedecké či výskumné účely, je umiestnený v útulku zvierat alebo ak ide o psa so špeciálnym výcvikom, napr. slepecký pes. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestane byť predmetom dane (napr. umrie)

Daň za užívanie verejného priestranstva sa vzťahuje na osobitné užívanie verejne prístupných pozemkov vo vlastníctve obce, pričom osobitným užívaním sa má na mysli napríklad umiestnenie predajného zariadenia, cirkusu, lunaparku, skládky a podobne. Daňovníkom je každý, kto verejné priestranstvo takto užíva, napríklad prevádzkovateľ cirkusu. Pri tejto dani je dôležitá oznamovacia povinnosť, kde sa daňovník musí vopred obrátiť na obec s tým, že chce užívať verejné priestranstvo a obec mu vydá rozhodnutie o vyrubení dane. Ak si daňovník túto povinnosť nesplní, obec určí daň podľa pomôcok, čo znamená, že mu určí daň vlastnou vyhľadávacou činnosťou.

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení, ako je hotel, motel, hostel, penzión, chata, zrub, a podobne, pričom daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v tomto zariadení prechodne ubytuje. Základnými pojmovými znakmi je prechodnosť ubytovania a odplatnosť, obec určuje sadzbu tejto dane v eurách na osobu s ohľadom na počet nocí.

Daň za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Ide napríklad o automaty s kávou, bagetami, minerálkami a daňovníkom je osoba, ktorá tieto predajné automaty prevádzkuje. Nevýhernými hracími prístrojmi sa myslia také, ktoré sa spúšťajú za odplatu a nevydávajú peňažnú ani inú výhru. Môže ísť o biliard a podobné hry, kde človek hrá, nič nevyhrá, ale zaplatí za to. Daňovníkom je osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Daň za vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta. Z názvu vyplýva, že musí ísť o mesta (nie obec) a musí sa v ňom nachádzať historická časť. Daň platí osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla, ktoré vošlo a zotrváva v historickej časti mesta. Nevzťahuje sa to na činnosti spojené s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku, napríklad na políciu či zdravotnú službu. Aj u tejto dane je podstatná oznamovacia povinnosť, čiže oznámiť správcovi dane (obec) svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať tam, aby následne správca dane mohol vyrubiť daň.

Daň za jadrové zariadenie sa platí za jadrové zariadenie, v ktorom prebieha určitá štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia, pričom daňovníkom je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.

Máte viac otázok?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: