domace vazenieOtázka: Čo je trest domáceho väzenia?

V prvom rade treba uviesť, že trest domáceho väzenia je druh trestu, ktorý nie je v podmienkach Slovenskej republiky, tak často aplikovaný. Jeho potenciál doposiaľ nie je využívaný, čo je v 21. storočí pri dnešných moderných technológiách na škodu, nakoľko odsúdený môže „v pohodlí domova“ odpykať svoj trest.

Obrovskou výhodou trestu domáceho väzenia je zachovávanie rodinných, sociálnych a pracovných väzieb, nakoľko odsúdený môže naďalej chodiť do práce, keďže súd vo svojom rozhodnutí určí presné časové obdobie počas ktorého bude môcť opustiť svoj domov. A preto je tento trest domáceho väzenia výnimočný, jednoducho osoba sa môže naďalej aktívne participovať na svojom pracovnom živote, vzdelaní, prípadne výchove svojich detí či starostlivosti o blízku osobu. Odsúdenie za múry výkonu trestu odňatia slobody je spojené s rizikom stretu sa s inými odsúdenými, ktorí by mohli zle pôsobiť na osobnosť inej osoby, a teda jeden z účelov trestu výchovy potom nemusí byt naplnený.

Samozrejme uloženie trestu domáceho väzenia neprichádza do úvahy pri spáchaní akéhokoľvek trestného činu, a rovnako zákonodarca umožnil jeho uloženie len pri viacerých splnených podmienkach.

(1) Trest domáceho väzenia až na štyri roky môže súd uložiť páchateľovi trestného činu, ak
a) vzhľadom na povahu trestného činu uvedeného v odseku 2, osobu a pomery páchateľa postačuje uloženie tohto trestu,
b) páchateľ dal písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť,
c) sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami.

(2) Súd môže uložiť trest domáceho väzenia vo výmere podľa odseku 1 za trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom neprevyšujúcou desať rokov, najmenej však na dolnej hranici trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovenej týmto zákonom.

Dôležitou podmienku pre uloženie tohto druhu trestu je splnenie podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami, ktoré predstavujú napr. dostatočný GPS signál. V našich kysuckých končinách by takýto problém nemusel nastať, ale na východnom Slovenku je tento problém pomerne známy, a preto súd nemôže uložiť tento druh trestu aj keby veľmi chcel. Samotný výkon trestu domáceho väzenia pozostáva z pripevnenia zariadenia, ktorý sa laicky označuje ako náramok, pričom zväčša býva pripevnený na nohe, inak smie byť pripevnený aj na ruke. Tento náramok vie zaznamenať akékoľvek snahy o jeho odstránenie, zničenie, a tento signál sa následne vysiela probačnému a mediačnému úradníkovi, ktorý kontroluje činnosť týchto zariadení. Okrem náramku v obydlí je umiestnené aj zariadenie na kontrolu prítomnosti, ktorý vzhľadovo môžeme prirovnať k starším pevným linkám, ktoré sme kedysi všetci používali. Tieto obe zariadenia spolu vzájomne komunikujú a samostatne by nevedeli slúžiť.

Istým negatívnym aspektom je absencia právnej úpravy, ktorá umožňuje zúčastňovať sa na náboženských obradoch či iných náboženských aktivitách. Táto právna úprava paradoxne je zakotvená v Českej republike, ale u nás doposiaľ absentuje, a teda je len na úvahe súdu, či umožní odsúdenému vo svojom rozhodnutí účasť na náboženských aktivitách.

V druhom rade nemožno opomenúť ani pozitívne vplyvy štátu pri využívaní trestu domáceho väzenia, nakoľko v značnej miere je tento druh trestu o dosť menej finančne náročnejší. Je pravdou, že prvotná investícia na zakúpenie potrebných technických prostriedkov nie je malá, ale v konečnom dôsledku ide len o jednorazovú transakciu, kdežto pri samotnom výkone trestu odňatia slobody je to presne naopak. Táto forma trestu je vhodná predovšetkým pre uvedomenie si následkov svojho protiprávneho konania, keďže dochádza k miernejšiemu obmedzeniu osobnej slobody, ako pri výkone trestu odňatia slobody v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody.

Na záver by som dodal ešte zaujímavosť tohto trestu a to, ak odsúdený sa nachádza v práci, nie je možné odkontrolovať či sa tam skutočne nachádza, pretože zamestnávateľ nemá povinnosť si umiestniť zariadenie do svojich priestorov, ktoré dokáže komunikovať s náramkom. Jedinou možnosťou kontroly je aktivita probačného a mediačného úradníka, ktorý má vo svojej právomoci vykonávať bez akejkoľvek notifikácie kontrolu dodržiavania povinnosti, obmedzení či zákazov uložených súdom.

Máte viac otázok?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: