paragrafOtázka: Zaniká po rozvode bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? Existujú výnimky pri vysporiadaní?

 

Po rozvode manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM), a to ku všetkým veciam, ktoré počas manželstva nadobudol niektorý z manželov. Výnimku tvoria veci získané dedičstvom alebo darom, ako aj veci reštituované a slúžiace sobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z manželov. Vyriešiť otázku, ktorý z manželov aký majetok dostane je možné dohodou alebo autoritatívnym rozhodnutím súdu. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké, prihliada sa na potreby maloletých detí a zásluhy manželov pri starostlivosti o rodinu a nadobudnutie majetku. V prípade ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k dohode a ani nebol podaný návrh na súd, k vyporiadaniu BSM dôjde uplynutím tejto doby. Platí, že bývalí manželia si hnuteľné veci vyporiadali podľa stavu, v akom ich každý z nich užíval výlučne pre seba alebo svoju rodinu, ostatné hnuteľné a nehnuteľné veci sa stavajú predmetom podielového spoluvlastníctva bývalých manželov v rovnakom podiele.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: