vystavba kostol zborov 5Komunistická strana – verzus stavebné povolenie. Normalizácia, ktorá nastala v Československu v rokoch 1969 – 1971 zmenila pomery, život i bežné situácie.

V auguste 1968 vpadli do našej krajiny vojska Varšavskej zmluvy a touto udalosťou sa začal politický kolotoč mnohých udalostí. Udiali sa zmeny vo vedení Komunistickej strany zdalo sa, že socializmus sa bude uberať reformným smerom. No vojska sovietskej armády tu ostali vyše dvadsať rokov.

V obci Zborov nad Bystricou boli slovami kronikára opísané a hodnotené krízové roky 1968 – 1969 ako politicky dobre. I keď dochádzalo k rôznym extrémom jednotlivcov so zámerom vyrovnávania si osobných účtov, nebolo žiadnych náznakov na zakladanie protistraníckych alebo protištátnych skupín.

V týchto turbulentných časoch správca farnosti Zborov nad Bystricou Mons. Ľudovít Baláži skoncipoval petíciu, ktorou občania Zborova žiadajú povolenie na stavbu kostola. Za jeden deň sa pod petíciu podpísala 455 ľudí.

„V jednote je sila“, hlásala Komunistická strana. V jednote je sila, hovorili si aj farníci zo Zborova a zaštítení 455–timi podpismi začali písať žiadosti. Tie smerovali na Stredoslovenský krajský národný výbor do Banskej Bystrice, Okresný národný výbor do Čadce, či na Biskupský úrad do Nitry.

Biskupský úrad v Nitre na žiadosť odpovedal:

„Veriaci Vašej farnosti z filiálky Zborov obrátili sa na Biskupský úrad so žiadosťou podpísanou 455 podpismi, aby som zaujal a podporil splnenie ich dávnej túžby mať v svojej obci kostol.„ Píše sa v úvode listu.

Následne v liste diecézny biskup píše:

„Žiadam Vás preto, aby ste sa veci ujali a dávam Vám túto predbežnú úpravu:
1. Ráčte zistiť, či je zaistený pozemok pre stavbu kostola, aké je jeho umiestnenie akým spôsobom bude zadovážený.
2. Ráčte dať vyhotoviť plán kostola s aspoň približným rozpočtom. Pri vyhotovení majte zreteľ na najnovšie liturgické predpisy.
3. Udajte akým spôsobom by sa stavba financovala
4. Akonáhle budú splnené podmienky pod bodom 1. až 3., farský úrad nech požiada odbor výstavby ONV o stavebné povolenie.
5. Biskupský úrad potom Vašu žiadosť riadne vyhotovenú a doloženú predloží na patričné úrady na schválenie.“

Záverom sa v liste uvádza:

„Zo srdca si želám, aby sa táto prepotrebná stavba kostola uskutočnila. Viem, že to bude vyžadovať od veriacich veľa obetí a práce, čo oni v žiadosti aj ochotne prisľubujú.
Vám i veriacim pre všetky práce vyprosujem hojnosť Božej pomoci. V Kristu pána oddaný váš Biskup, apošt. admin.“

Zo spísanej petície sa zobudil nie len biskupský úrad, ťažkú hlavu z nej mali i štátne orgány. To nebol jeden človiečik, ktorého možno ľahko zastrašiť, ktorému stačí pohroziť stratou zamestnania, alebo pripomenúť deti a ich možné nedokončené štúdia. Tu proti nim stála zrazu celá dedina.

Po všetkých urgenciách a návštevách miestnych obyvateľov u rôznych štátnych orgánov sa 22. mája 1968 rozhodlo, že kostol bude stáť pod cintorínom, vedľa cesty do Oravskej Lesnej, neďaleko starej Adlerovej krčmy, ktorá mala byť pri výstavbe kostola demolovaná.

Pôda o rozlohe 0,50 ha bola vyňatá z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a 2. novembra 1968 vydal ONV v Čadci pre Farský úrad Krásno nad Kysucou prehlásenie, že pozemky uvedené na vypracovanom geometrickom pláne, ktoré sa nachádzajú medzi MNV a miestnym pohostinstvom sú určené na výstavbu kostola.
kostol zborov historia pozemokpozemok pre výstavbu

Všetci občania, ktorí vlastnili svoje pozemky na mieste, kde mal stáť kostol, ich darovali 11. decembra 1968 Farskému úradu v Krásne nad Kysucou.

Stredoslovenský krajský národný výbor súhlasil s výstavbou kostola, ak investor bude mať na účte jednu tretinu predpokladaných celkových nákladov na výstavbu kostola. Celkové náklady na výstavbu kostola boli stanovené na cca 1 500 000 000,- československých korún.

vystavba kostol zborov 5

Stavebné povolenie bolo po všetkých peripetiách vydané 24.10.1968.

pdfStavebné povolenie

pokračovanie nabudúce...

Spracoval: Juraj Hlavatý, starosta obce Zborov nad Bystricou

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: