cyklo krasnoNedávno sme publikovali strategický dokument Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť dopravy. Dnes vám predstavíme s akými plánmi počíta župa v oblasti cykloprepravy.

Na čo má tento dokument slúžiť? Na túto otázku nám odpovedala riaditeľka RRA Kysuce Marta Sláviková:

  • "Strategický dokument bude na základe analýzy územia, demografie, mobilitného správania sa obyvateľstva, dopravných prieskumov, prepravných charakteristík osobnej, verejnej a nákladnej dopravy, analýzy dopravnej infraštruktúry a zložiek sídelnej štruktúry ŽSK slúžiť ako Plán udržateľnej mobility s prvkami územného generelu dopravy regionálnej úrovne. Bude podkladom pre čerpanie finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov. Je vytvorený s cieľom naplniť potreby mobility ľudí v mestách a regiónoch. Verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu. Verejnosť môže svoje pripomienky k návrhu Stratégie dopravy zasielať na úrad Žilinského samosprávneho kraja alebo do Regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce."

Plány župy v oblasti cestnej dopravy sme nedávno publikovali, dnes sa sa pozrieme na stratégiu budovania cyklotrás na Kysuciach. Dokument uvádza: „Z vetvy doliny rieky Váh je plánovaná výstavba cyklodopravnej trasy do koridoru rieky Kysuce, spojením 4 projektových zámerov (Mesto Žilina, Združenia Dolných Kysúc, Mesto Kysucké Nové Mesto, Mesto Krásno nad Kysucou) cez Brodno, Kysucké Nové Mesto a Krásno nad Kysucou až do Oščadnice...“

Poznámka redakcie: Dokument "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja" ktorého obstarávateľom je Žilinská župa nehovorí, že uvedené projekty bude samosprávny kraj realizovať. Ide o dokument, ktorý bude slúžiť ako Plán udržateľnej mobility s prvkami územného generelu dopravy regionálnej úrovne. Jednotlivé projekty cyklotrás a cyklochodníkov realizujú obvykle samosprávy alebo združenia samospráv. Napríklad na cyklotrasu na dolných Kysuciach je obstárateľom Združenie obcí - Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín. 

 

Z plánovaných projektov vyberáme:

CYKLISTICKÁ DOPRAVA - Plánované projekty 2028

Kysucké Nové Mesto - Žilina
Navrhovaná cyklotrasa je umiestnená v území, v ktorom platí 1. stupeň ochrany prírody a krajiny, nezasahuje do žiadneho územia národnej sústavy chránených území, ani do území európskej sústavy chránených území Natura 2000. Predpoklad premostenia NRBk Kysuce.

Kysucká cyklotrasa - úsek Žilina - Dunajov
Kysucká cyklotrasa - úsek Oščadnica - Čadca
Kysucká cyklotrasa - úsek Čadca - Čierne - Skalité - prepojenie na ČR a PL
Strieborná Kysuca - úsek Čadca - Makov

Cyklotrasa je situovaná v území, v ktorom platí 1. stupeň ochrany prírody a krajiny. Nezasahuje do žiadneho územia národnej sústavy chránených území, ani do území európskej sústavy chránených území Natura 2000. Prechádza v tesnej blízkosti SKUEV0833 Sútok Kysuce a Bystricou. Predpoklad zásahu do niekoľkých prvkov ÚSES, napr.: premostenie NRBk Kysuce, terestrický NRBk Škorča -Tábor, terestrický RBk Klubina - Chotárny kopec, hydricko-terestrický RBk Vodný tok Bystrica, terestrický RBk Vysoká nad Kysucou - Oščadnica, hydricko-terestrický NRBk Vodný tok Kysuca a Čierňanka, terestrický NRBk Veľký Polom - Skalité - Rieka. Realizáciou uvedených úsekov nie je predpoklad ohrozenia, resp. obmedzenia biokoridorovej funkcie uvedených prvkov ÚSES.

Ďalšie navrhované cyklotrasy:

Kysucká cyklomagistrála - úsek Čadca - Raková - Turzovka

Cyklotrasa pretína RBk Rieka Kysuca a NRBk Kysuca a Čierňanka. Celý hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky. Hodnotený úsek nezasahuje do chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území.

CYKLISTICKÁ DOPRAVA - Návrhové projekty 2028

Kysucká cyklotrasa Žilina - Kysucké Nové Mesto
Trasa je umiestnená v území s 1. stupňom ochrany prírody a krajiny, nezasahuje do žiadneho územia národnej sústavy chránených území, ani do území európskej sústavy chránených území Natura 2000. Predpoklad premostenia NRBk Kysuca.

cyklo knm

CYKLISTICKÁ DOPRAVA - Plánované projekty 2048

CYKLISTICKÁ DOPRAVA -  Návrhové projekty 2048

Cyklotrasa Žilina - KNM - Čadca
Cyklotrasa Čadca - Makov (Strieborná Kysuca)
Cyklotrasa je situovaná v území, v ktorom platí 1. stupeň ochrany prírody a krajiny. Nezasahuje do žiadneho územia národnej sústavy chránených území, ani do území európskej sústavy chránených území Natura 2000. Prechádza v tesnej blízkosti SKUEV0833 Sútok Kysuce a Bystricou. Predpoklad zásahu do niekoľkých prvkov ÚSES, napr.: premostenie NRBk Kysuce, ktorá terestrický NRBk Škorča -Tábor, ďalej terestrický RBk Klubina - Chotárny kopec, hydricko-terestrický RBk vodný tok Bystrica, terestrický RBk Vysoká nad Kysucou - Oščadnica, hydricko-terestrický NRBk vodný tok Kysuca a Čierňanka, terestrický NRBk Veľký Polom - Skalité - Rieka. Realizáciou uvedených úsekov nie je predpoklad ohrozenia, resp. obmedzenia biokoridorovej funkcie uvedených prvkov ÚSES.

Prepojenie s Kysuckou magistrálou Kotešová - Turzovka

Cyklotrasa je trasovaná resp. je v kontakte s územím CHKO Kysuce, predpoklad zásahu do RBk vodný tok Rovnianka a NRBk rieka Kysuca. Predpokladaný je aj zásah do biotopov národného a európskeho významu. Celý hodnotený úsek zasahuje do CHVO Beskydy a Javorníky.

Prečítajte si aj:

Autor: redakcia
Foto: pixabay, redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: