ockovanie covidVzhľadom na nízku zaočkovanosť nie len v našom regióne, ale aj na celom Slovensku, aktuálne dochádza k zhoršovaniu epidemiologickej situácie, k prudkému nárastu COVID pozitívnych osôb.

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sú jednotlivé okresy zaradené podľa COVID automatu, ktorý zohľadňuje aktuálny výskyt COVID pozitívnych obyvateľov. Aktualizáciu mapy okresov schvaľuje vláda SR. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v jednotlivých okresoch sledujú aktuálne opatrenia platné pre tieto farby okresov vyplývajúce z vyhlášok.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: “Opatrenia zohľadňujú epidemiologickú situáciu v jednotlivých okresoch a sú nastavené tak, aby znižovali riziko šírenia nákazy. Toto nie je klišé, ale fakt. Je dôležité, aby sme nastavené opatrenia rešpektovali. Ak ich z princípu ignorujeme alebo obchádzame, hoci aj ako jednotlivci, prispievame k tomu, aby okres, v ktorom žijeme, buď zostal v zlých číslach, alebo sa do nich dostal. Takúto situáciu si nikto z nás neželá.”

Úlohou monitorovacieho a signalizačného systému “Covid Automat” je poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy tak, aby mohol verejno-zdravotnícky systém podniknúť potrebné preventívne kroky a nekontrolovanému šíreniu nákazy vopred zabrániť. Počas prebiehajúcej kritickej situácie prispieť k jej stabilizácií a postupnému zlepšeniu. Cieľom tohto systému je zabezpečiť opatrenia, ktoré sú: jednoduché, zrozumiteľné, predvídateľné, cielené, vykonateľné, bezpečné a v súlade s legislatívou. V okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto túto situáciu monitoruje a kontroluje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci. Jednotlivé oddelenia úradu kontrolujú dodržiavanie nastavených opatrení a taktiež poskytujú poradenstvo v realizácii týchto opatrení pre zabránenie vzniku a šíreniu nákazy.

covid sirenie

Činnosti RÚVZ v Čadci

Odborní zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci sa podieľajú na zvládaní epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 rôznymi spôsobmi. Jednotlivé oddelenia pravidelne vykonávajú kontroly dodržiavania karanténnych opatrení, najmä dodržiavanie nariadenej izolácie v domácom prostredí. Kontroly sú zamerané na osoby pozitívne testované na COVID-19, ich úzke rodinné, školské, či pracovné kontakty a taktiež na osoby, ktoré sa vrátili na územie SR zo zahraničia. Kontroly prebiehajú telefonicky, ale i osobne. Zároveň sú políciou denne vykonávané fyzické kontroly osôb zamerané na dodržiavanie domácej izolácie v rámci spolupráce s RÚVZ Čadca. Vykonávanie častejších kontrol prispelo k zvýšenému dodržiavaniu karanténnych opatrení, nakoľko sú tieto kontroly vykonávané náhodne i cielene, a to aj opakovane u tých istých osôb.

Taktiež sa zameriavajú na kontrolu opatrení pre zabránenie šírenia nákazy SARS-CoV-2 v oblasti gastroprevádzok, služieb, zariadení starostlivosti o ľudské telo, fitness centier, hromadných podujatí, maloobchodných prevádzok, kultúry, dodržiavanie základných prevádzkových podmienok v školách, školských zariadeniach, autoškolách, službách pre verejnosť v oblasti opravy a servisu automobilov, službách technickej a emisnej kontroly vozidiel, práčovne a čistiarne odevov, krajčírskych služieb. Na základe zistených skutočností sa na mieste vyhotoví záznam zo šetrenia a pri zistení nedostatkov sú udelené priamo na mieste sankcie v blokovom konaní. Závažné porušenie hygienických predpisov je predmetom správneho konania podľa zákonných ustanovení. Prevádzkovateľom sa prízvukuje dôležitosť dodržiavania nariadených aktuálnych opatrení, pretože jedine disciplinovaným konaním môžeme predchádzať šíreniu nákazy.

V neposlednom rade je dôležitá aj prevencia vzniku a šírenia sa nákazy, ktorá je realizovaná v spolupráci s regionálnymi internetovými a printovými médiami, obcami, základnými a strednými školami a pod. formou zasielania článkov, plagátov, či letákov. Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie sú organizované edukačné aktivity zamerané na rôzne témy, napr. hygienu rúk (edukácia o najčastejších chybách, ktorých sa dopúšťame pri hygiene rúk, osvojenie zásad a techniky správneho umývania a dezinfekcie rúk s praktickou ukážkou).

Nízka zaočkovanosť je príčinou zhoršovania epidemiologickej situácie

Vzhľadom na nízku zaočkovanosť nie len v našom regióne, ale aj na celom Slovensku, aktuálne dochádza k zhoršovaniu epidemiologickej situácie, k prudkému nárastu COVID pozitívnych osôb. Dôležitosť očkovania spočíva nie len v prevencii vzniku a šírenia nákazy, ale tiež v miernejšom priebehu tohto ochorenia. Každý okres, ktorému sa podarí plne zaočkovať viac ako 65% populácie nad 50 rokov, získa v COVID automate výhodu a môže sa v ňom umiestniť o jeden stupeň nižšie. Túto výhodu už využíva Bratislavský kraj, avšak náš región v tomto počte výrazne zaostáva.

Očkovanie chráni pred ťažkým priebehom ochorenia s následnou hospitalizáciou, pred prípadnými zdravotnými komplikáciami po prekonaní ochorenia, v najhoršom prípade až úmrtím. Aby sme sa mohli vrátiť k normálnemu životu, je potrebné dosiahnuť kolektívnu imunitu v našej populácii, k čomu je potrebná 80% zaočkovanosť. Možnosť zaočkovať sa majú všetci záujemcovia od 12 rokov. Na očkovanie sa môžete registrovať na internetovej stránke korona.gov.sk v sekcii Registrácia na očkovanie alebo môžete využiť možnosť očkovania bez nutnosti registrácie, stačí sa dostaviť do očkovacieho centra. Aktuálne miesta očkovania, časy a dátumy si môžete pozrieť na internetovej stránke www.health.gov.sk.

Okrem toho prebiehajú aj jednorazové aktivity výjazdovej vakcinačnej linky Žilinského samosprávneho kraja - VakciZuzka, kde je možnosť dať sa zaočkovať bez nutnosti registrácie. Mobilná VakciZuzka navštevuje miesta s nízkou zaočkovanosťou, očkuje jednodávkovou vakcínou osoby staršie ako 18 rokov. Jej pohyb je tiež možné sledovať na internete.

V boji s pandémiou nám pomôže výlučne disciplína v dodržiavaní správnych zásad R-O-R (rúško-odstup-ruky/dezinfekcia) a zaočkovanosť čo najväčšej časti populácie.

Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia a zdravotnej výchovy  - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Zdroj: ÚVZ SR, MZ SR, korona.gov.sk
foto: pexels.com

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: