Notar ladislav kupka2Pocit, keď pomôže vyriešiť právny problém je preňho hlavnou hnacou silou v jeho práci. Rozhovor s JUDr. et JUDr. PhDr. et PhDr. Ladislavom Kupkom, PhD., LL.M

 

Prečo ste sa rozhodol venovať notárstvu?

Slobodné notárstvo latinského typu je tradičné právnické povolanie. Notár vykonáva právomoci, ktoré mu boli delegované štátom, a to na základe zákona a ostatných predpisov. Notárstvu som sa rozhodol venovať z presvedčenia, že je to práve notár, ktorý má v rukách tie správne právne nástroje, aby k spokojnosti klientov usporiadal ich právne vzťahy, pomohol, poradil, vypočul. Pri komunikácii s klientom je pre nás prioritou ochotný prístup, empatia, a snaha urobiť všetko, čo zákon povoľuje, aby bol problém klienta vyriešený. Kysuce sa napríklad vyznačujú enormnou roztrieštenosťou vlastníctva k pôde. Dnes už však vychovávajú svoje deti desiatky rodín v domoch postavených na pozemkoch, ktoré sme týmto rodinám pomohli majetkoprávne usporiadať. Aj v tom vidím zmysel a úžitok našej práce, schopnosť byť prospešný spoločnosti, byť poruke, keď treba.

 

Notárstvo nie je zďaleka len overovanie listín. Dôležitou činnosťou sú aj dedičské konania. S akými problémami v tejto oblasti najčastejšie stretávate?

Dedičské konanie je jednou z oblastí, kde notár vykonáva zákonom delegované právomoci. Dnes je už notár v rámci súdneho poverenia konať o dedičstve priamo súdom prvej inštancie a jeho úkony a rozhodnutia sú úkonmi a rozhodnutiami súdu. Dedičské konanie je zvláštny fenomén. Smrťou osoby sa končí jej životná púť. O majetku však musí byť vydané rozhodnutie, komu a v akých podieloch pripadne. Smrť člena rodiny býva spúšťačom rôznych mechanizmov. Nastávajú niekedy až absurdné situácie, ktoré musí notár vyriešiť tak, aby bol dodržaný zákon, závet, a chránené práva všetkých účastníkov konania. Ťažko hovoriť priamo o problémoch, jedná sa o konkrétne situácie, ktoré je potrebné v rámci dedičského konania riešiť. Starosti nám robí stav, keď najmä v rámci dodatočných dedičských konaní navrhovatelia dostatočne nešpecifikujú okruh dedičov, prípadne návrh trpí inými vadami, ktorých odstraňovanie v konečnom dôsledku spomaľuje celý postup konania.


Rôzne spory o pozemky v rámci susedských vzťahov... Je cestou aj mimosúdne riešene? Aký je ideálny postup pri takýchto veciach?

Notár svojou činnosťou a postavením prispieva k pokojnému a nesporovému riešeniu problémov. Notár je takisto nositeľom preventívnej spravodlivosti. V každom prípade je vhodné pokúsiť sa o urovnanie majetkového sporu pokojnou cestou - dohodou. Súdna civilná agenda je zaťažená veľkým množstvom rôznych sporových vecí. Z uvedených dôvodov vedieme do maximálnej možnej miery klientov k pokojnému a nesporovému riešeniu. Ideálne je uzavrieť vhodný typ zmluvy, napríklad o práve vecného bremena - napríklad prechodu, kladenia potrubí a káblov, prípadne majetkoprávny vzťah usporiadať iným typom dohody.
 

Jednoduchá otázka, ale asi komplikovaná odpoveď. Rozdrobenosť pôdy zásadne ovplyvňuje krajinu? Aké sú možné riešenia? 

Neusporiadané vlastnícke vzťahy k pôde a jej tzv. „rozdrobenosť“ sú témou, na ktorú by sme skutočne mohli otvoriť debatu na širokej platforme. Jedná sa o fenomén, ktorý môžeme označiť za akési „národné nešťastie“. Jednak strpčuje obyvateľom život tým, že často prakticky nieto kde budovať príbytky, ale negatívne zasahuje do aj do ďalších oblastí, ako sú poľnohospodárstvo, doprava a podobne. Súdne spory, ktoré sa týkajú určenia vlastníctve k pozemku sú často nielen náročné, ale aj aj dlhotrvajúce a ťažko riešiteľné. Existuje možnosť požiadať notára o vypracovanie osvedčenia o vydržaní vlastníctva k pozemku, za splnenia zákonných podmienok. Celoplošným riešením by bola realizácia pozemkových úprav, tieto však napredujú veľmi pomaly, a to najmä v má krajina taký členitý charakter, ako u nás, na severnom Slovensku.

Notar ladislav kupka


Prečo sa za desiatky rokov nenastavili jasné pravidlá na cestu k vyriešeniu a zlepšeniu vlastníckych vzťahov?

Dobrá otázka, ale mala by byť smerovaná agrárnemu sektoru, zákonodarcovi alebo obdobne. Jednoducho povedané máme jasne zadefinovanú legislatívu, ktoré orgány disponujú zákonnou kompetenciou konať vo veci usporiadania pozemkov. Na druhej strane, musím povedať aj to B, že nie je celkom faktom, že pravidlá nastavené nie sú. Vždy je tu priestor na zlepšenie, pecizáciu, urýchlenie, ale mnohé obce už majú ukončené takzvané projekty ROEP (Register obnovy evidencie pozemkov), v niektorých obciach máme za sebou úspešne zvládnuté pozemkové úpravy. Nastaviť pravidlá pre vyriešenie rozdrobenosti pôdy nie je úloha ani ľahká ani krátkodobá. Je potrebné uvedomiť si, že tento problém je problémom uhorského obyčajového práva, keď napríklad Štefan z Vrbovca (Verböczy) vo svojom trojzväzkovom diele uvádza, že vlastník parcely môže oddeliť aj jej malý kúsok a previesť ho na iného vlastníka. Odpoveď na túto otázku teda vyviera z náročnosti problematiky, ktorá sa ťahá až do stredoveku.

 

Niečo na odľahčenie: Máte nejaký bizarný alebo vtipný prípad z vašej praxe?

Zaiste, tých je dostatok, avšak z dôvodu mlčanlivosti notára ako aj z etických dôvodov a korektnému prístupu ku klientom si nedovolím žiadny rozpísať.

 

Pre niekoho sa to môže zdať ako nudné povolanie, alebo je to len laická predstava?

Moja matka, JUDr. Ľudmila Kupková bola prvou Turzovskou notárkou po obnove slobodného notárskeho stavu. Jej svedomitosť, ľudskosť, ochota pomôcť, poradiť, ma inšpirovali k tomu, aby som sa dal na cestu notárstva. Notárstvo ako také nie je možné v žiadnom prípade považovať za nudné povolanie. Notár je nositeľ preventívnej spravodlivosti, snaží sa vždy o zmierlivé vyriešenie veci, je tak trochu a psychológ, sociológ. Ten dobrý pocit, keď pomôžete vyriešiť právny problém, ktorý mohol trvať celé roky, i desaťročia považujem za nenahraditeľný a je pre mňa hlavnou hnacou silou v mojej práci.

 

Povedzte niečo o sebe. Aké máte záľuby?

Som synom matky právničky a o otca, ktorý bol výnimočným, pracovitým a skromným človekom, por. Ing. Ladislava Kupku som prišiel ako päťmesačné dieťa, keď tragicky zahynul následkom poranení, ktoré mu spôsobil osobný automobil, ktorý do neho narazil na chodníku. Rád si kladiem náročné ciele, a myslím si, že ku hviezdam sa nelieta, ale ku hviezdam sa rastie. Vždy som bol trošku osobitý typ, jednoducho som volil vlastnú cestu. Dovolím si tvrdiť, že ak budete nasledovať dav, nikdy nedôjdete ďalej ako tento dav. Ak však pôjdete svojou cestou, dostanete sa na miesta, kde ešte nikdy nikto nebol. Spomínam si, že ešte na strednej škole ma dokázala „rukou pretlačiť“ jedna zdatná spolužiačka. Následne som sa začal venovať silovým cvičeniam a o desať rokov som sa stal v otvorenej súťaži bez váhových kategórií siedmym najsilnejším mužom Slovenska. Som presvedčený o tom, že človek má v sebe obrovskú vnútornú silu, ktorú je potrebné využiť na správne ciele. Zbožňujem jednoduchých, otvorených, priateľských ľudí. Mojou najväčšou záľubou je moja rodina. Rád sa venujem záhrade.

 

Ďalšou záľubou je záhrada...


Pán notár, ďakujem za rozhovor

Zhováral sa Peter Kolembus

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: