kysuce modernizacie tratiV pláne je modernizácia trate Čadca – Svrčinovec – štátna hranica. Aké ďalšie projekty sú navrhované a plánované?

Nedávno sme vás informovali o strategickom dokumente Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť dopravy, mobility obyvateľov a cestnej infraštruktúry. Dokument je vytvorený s cieľom naplniť potreby mobility ľudí v mestách a regiónoch. O dlhodobom pláne v cestnej dopravy sme vás informovali v samostatnom článku Chystajú obchvaty Rakovej, Staškova či Zborova. Župa vypracovala strategický dokument.

Strategický dokument plánuje aj s cykloprepravou, kde sme vybrali aj kysucké projekty. Ak by sa tento plán naplnil, Kysuce by boli pretkané desiatkami kilometrov cyklotrás. Aj o tejto stratégii sme vás informovali v článku Plánujú prepojiť cyklotrasami celé Kysuce. Pozrite si kde.

Pre komplexnú mobilitu nám ostávajú železničné trate

Tu je najbližšie k výstavbe úsek modernizácie trate Čadca – Svrčinovec – štátna hranica. Prečítajte si článok Na Kysuce smeruje obrovská investícia. Budú modernizovať železnice.

Aké sú ale ďalšie dlhodobé plány v oblasti železničnej dopravy na Kysuciach?

Informácie o plánovaných a navrhovaných projektoch sú zverejnené na portáli enviroportál.sk.

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA - Plánované projekty 2028

IDS ŽSK - Modernizácia prestupového uzla IDS Krásno nad Kysucou
Hodnotený projekt nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území. Krásno nad Kysucou sa však nachádza vo vodohospodársky chránenom území Beskydy - Javorníky. Lokalita je v blízkosti územia európskeho významu SKUEV0833 Sútok Kysuce s Bystricou, ktorá zároveň predstavuje NRBk rieky Kysuca.

IDS ŽSK - Modernizácia vybavenosti železničnej stanice Čadca
Projekt rieši rekonštrukciu výpravnej budovy - exteriéru a interiéru, súčasťou bude aj obnova exteriéru ostatných budov v stanici a priľahlých spevnených plôch. Projekt má byť ukončený v roku 2020. Hodnotený projekt nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území.

IDS ŽSK - V železničnej stanici Turzovka vybudovať TIOP (Terminál integrovanej prepravy osôb) - vlak-bus, záchytné parkovisko P+R, vybudovanie B+R, K+R
Hodnotený projekt nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území. Turzovka sa však nachádza vo vodohospodársky chránenom území Beskydy - Javorníky. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu.

ŽELEZNIČNÉ TRATE - Plánované projekty 2028

ŽSR - Modernizácia koridoru št. hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, realizácia 2028
Projekt bude riešiť modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov. Vplyvy predstavujú hlavne vplyvy hluku a imisná záťaž, zábery PP, LP, zábery biotopov európskeho a národného významu, križovanie s prvkami ÚSES, CHVO Beskydy a Javorníky, kontakt s SKUEV0833 Sútok Kysuce s Bystricou. Modernizácia môže predstavovať zásahy do biotopov národného strana 101 zo 155 záverečného stanoviska č. OU-ZA-OSZP2-2020/003677-175/Gr a európskeho významu. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu. Osobitnú pozornosť bude potrebné venovať v mieste kontaktu trate s územím európskeho významu SKUEV0833 Sútok Kysuce s Bystricou a minimalizovať zásahy do chráneného územia. Pozornosť treba venovať problematike už v súčasnosti identifikovaných migračných koridorov, v úseku trate Čadca Krásno nad Kysucou by bolo vhodné umiestniť ekodukt ponad železnicu. Z hľadiska celkového hodnotenia ide hlavne o vplyvy hluku a imisná záťaž, ktoré sú viazané hlavne na obdobie výstavby. Vzhľadom na to, že modernizácia je viazaná na koridor súčasnej trate, nie je predpoklad negatívnych vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska budúcej prevádzky však skvalitnenie služieb v oblasti verejnej železničnej dopravy môže mať vplyv na preferovanie verejnej osobnej dopravy nad individuálnou automobilovou dopravou, čo môže mať pozitívny vplyv na plynulosť a bezpečnosť dopravy, na zníženie emisií.

ŽELEZNIČNÉ TRATE - Návrhové projekty 2028

ŽSR - Rekonštrukcia železničnej trate Čadca - Makov
V rámci projektu môže dôjsť aj k preloženiu častí trate na nové lokality, preto bude potrebné vyhodnotiť vplyv jednotlivých stavieb na životné prostredie. V oblasti trate sa nenachádzajú žiadne chránené územia zo sústavy Natura 2000 a ani maloplošné chránené územia z národnej sústavy chránených území. Trať svojou západnou časťou prechádza CHKO Kysuce, celá trať prechádza CHVO Beskydy - Javorníky. Trať prechádza pozdĺž RBk rieky Kysuca, tento križuje na štyroch miestach.

ŽSR - Modernizácia železničnej stanice Makov
Hodnotený projekt nezasahuje do žiadneho chráneného územia európskej sústavy chránených území, je v kontakte s územím CHKO Kysuce a CHVO Beskydy - Javorníky. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu. U všetkých vyššie uvedených navrhovaných projektov platí, že ide o skvalitnenie služieb v oblasti verejnej železničnej dopravy čo môže mať vplyv na preferovanie verejnej osobnej dopravy nad individuálnou automobilovou dopravou, čo chápeme ako pozitívny vplyv.

ŽELEZNIČNÉ TRATE - Plánované projekty 2048

ŽSR - Zdvojkoľajnenie železničnej trate č. 129 I. kategórie existujúcom koridore trate v úsekoch Čadca - Skalité - štátna hranica SR/PR (ÚPN ŽSK)
Trať prechádza pred obcou Skalité územím pozdĺž ÚEV Polesie (SKUEV0830), iné chránené územia z národnej alebo európskej sústavy sa v území nevyskytujú. Celé územie sa nachádza v CHVO Beskydy - Javorníky. Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu a prvkou ÚSES.

ŽELEZNIČNÉ TRATE - Návrhové projekty 2048

ŽSR - Modernizácia železničnej trate Čadca - Makov na zvýšenie traťovej rýchlosti na 120 km/h a elektrifikácia trate
Vplyvy predstavujú hlavne zábery PP, LP, hluk, imisie, križovanie s prvkami ÚSES, CHVO Beskydy a Javorníky. Hodnotený úsek nezasahuje do žiadneho chráneného územia národnej sústavy ani európskej sústavy chránených území. Zasahuje do niekoľkých prvkov ÚSES: trať pretína terestrický RBk Klokočov - Javorské - Vreščovský Beskyd, NRBk Veľký Polom - Skalité - Rieka a na dvoch miestach premosťuje NRBk rieku Kysuca.Pred výstavbou bude potrebné identifikovať prípadné zásahy do biotopov národného a európskeho významu. Vzhľadom na kumuláciu niekoľkých líniových dopravných prvkov bude potrebné počas prevádzky sledovať prípadné zvýšené kolízie so zverou. V rámci dokumentácie „Katalóg opatrení pre zabezpečenie priechodnosti dopravnej infraštruktúry pre živočíchy v pilotnom území Kysuce - Malá Fatra - Strážovské vrchy (6/2019)“ bol vyčlenený koridor prechodu živočíchov (stredne veľkých) v úseku Čadca - Raková, ktorý by mal ostať zachovaný.

autor a foto: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u:

Môže vás zaujať