d3 vyzvaZastupiteľstvo ŽSK vyzýva vládu na urýchlenie procesov a prípravy a dobudovania D3 a rekonštrukcie mostného objektu v Radoli.

Predseda komisie dopravy župného zastupiteľstva ŽSK Matej Fabšík predložil vláde SR výzvu na urýchlenie procesov a prípravy a dobudovania D3 a rekonštrukcie mostného objektu v Radoli.

M. Fabšík uvádza: „Žilinský samosprávny kraj vyzýva Vládu SR a príslušné ministerstvo, aby v snahe zabezpečenia mobility a hospodárskeho života v Žilinskom kraji, regióne Kysúc, čo najrýchlejšie pristúpili k plánovanej rekonštrukcii mostného objektu v Radoli, a tiež uskutočnili všetky potrebné kroky, ktoré zabezpečia obojsmernú premávku, a to aj v prípade neočakávaných, či havarijných situácií. Tiež aby podnikli všetky potrebné kroky k urýchlenému dobudovaniu chýbajúcich úsekov diaľnice európskeho koridoru D3 a eliminovali riziká ich financovania.“

Výzva vláde SR bola schválená.

vyzva d3 v

Návrh uznesenia uvádzame v plnom znení:

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja vyjadruje znepokojenie a vníma riziká spojené s aktuálnym Harmonogramom prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry, v ktorom sa výstavba chýbajúcich úsekov dôležitého európskeho koridoru, diaľnice D3 plánuje v najneskoršom možnom termíne programovacieho obdobia 2021 - 2027. Akékoľvek spomalenia a komplikácie v prípravnom procese Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja vníma ako zásadné ohrozenie financovania a realizácie výstavby chýbajúcich úsekov diaľnice D3.

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja vyzýva vládu Slovenskej republiky a príslušné ministerstvá SR, aby:

  • 1. V snahe zabezpečenia mobility a hospodárskeho života v Žilinskom kraji, regióne Kysúc, čo najrýchlejšie pristúpili k plánovanej rekonštrukcii mostného objektu na ceste I/11 v Radoli, a tiež uskutočnili všetky potrebné kroky, ktoré zabezpečia obojsmernú premávku, a to aj v prípade neočakávaných, či havarijných situácií.
  • 2. Podnikli všetky potrebné kroky k urýchlenému dobudovaniu chýbajúcich úsekov diaľnice európskeho koridoru D3 a eliminovali riziká ich financovania.

Význam Diaľnice D3 a jej potreba

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete k základnej dopravnej sieti CORE Network, ktorá má do roku 2030 tvoriť základnú prioritnú kostru rozvoja udržateľnej multimodálnej európskej dopravnej siete. Tvorí významnú križovatku a spojnicu dvoch významných transeurópskych koridorov siete CORE Network, a to: Balticko - jadranského koridoru a koridoru Rýn – Dunaj a prepája významné priemyselné aglomerácie, a to: Katowice, Kraków, Gdyňa, Gdanňsk, Graz, Terst, Koper, Ostrava. Prepojenie Slovenska k diaľničnej sieti EÚ je nevyhnutné pre zachovanie prosperity krajiny.

Diaľnica D3 je nevyhnutná z hľadiska hospodárstva Slovenska a v novom vnímaní je to vojensko-strategická záležitosť pre obnovu Ukrajiny. Situácia na Ukrajine, problémy globalizácie môžu spôsobiť odliv priemyslu z Ruska a Ázie, čo bude mať za následok, že spoločnosti z týchto krajín, budú nútené vytvoriť si nové pôsobiská. Je potrebné reflektovať na danú situáciu. 

Potreba opravy mostného objektu v Radoli

Mostný objekt patrí, podľa údajov v cestnej databanky, do stavebno-technického stupňa „veľmi zlý“, čiže VI., ďalší stupeň je už len havarijný stav, ktorý my ako poslanci zastupiteľstva ŽSK nemôžeme dopustiť, a tak ohroziť životy občanov nášho kraja. Z tohto dôvodu žiadame vládu SR a príslušné ministerstvá, aby sa správali zodpovedne a prijali všetky kroky na to, aby sa k rekonštrukcii mostného objektu pristúpilo čo najskôr. Rekonštrukcia tohto mosta je plánovaná od roku 2011.

Cesta I/11 tvorí jedinú prístupovú komunikáciu, v úseku Žilina – Čadca. V tomto úseku sú kongescie každodennou súčasťou života obyvateľov priľahlých miest a obcí, pričom cca 60 - 70 % tvorí tranzitná nákladná doprava, z okolitých štátoch, najmä z Čiech a Poľska. Haváriou mostného objektu a nedokončenou D3 sa spôsobí úplný dopravný kolaps v regióne Kysúc a spádového mesta Žilina v Hornom Považí a znemožní sa dopravná obslužnosť obyvateľov dotknutých oblastí a ich dochádzka do práce, škôl a za občianskou vybavenosťou.

Kompletné znenie výzvy na stiahnutie >>

Poslanci sa vyjadrili aj k finančným dopadom nových návrhov zákonov

Jozef Cech ako jeden z predkladateľov návrhu uznesenia k samosprávam hovorí: "Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja vyzýva vládu Slovenskej republiky a príslušné ministerstvá SR, aby finančné krytie vládneho návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov NERIEŠILA NA ÚKOR SAMOSPRÁV, ale z iných zdrojov. Nakoľko po výpadku príjmov nebudú samosprávy schopné financovať svoje kompetencie." Predkladateľmi návrhu uznesenia k samosprávam sú okrem Jozefa Cecha aj Ján Podmanický, Jozef Grapa, Bratislav Tréger a Erik Gemzický.

autor: redakcia
foto: J. Cech, J. Mozol, NDS

Prečítajte si aj:

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: