nepokosena travaPovinnosť kosenia pozemku závisí od konkrétneho miesta a miestnych zákonov a predpisov. V mnohých lokalitách existujú pravidlá, ktoré vyžadujú, aby vlastníci pozemkov udržiavali svoje pozemky v určitom stave a pravidelne ich sa o ne starali.

Samosprávy na Kysuciach sa často stretávajú s tým, že súkromné či právnické osoby neudržiavajú svoje pozemky. Na týchto miestach následne rastú buriny, kry a trávy, ktoré znepríjemňujú život susedom a kazia aj celkový dojem z lokality.

Mesto Krásno nad Kysucou vydalo v týchto dňoch výzvu na kosenie pozemkov a odstraňovanie burín

"Vážení majitelia pozemkov, Mesto Krásno nad Kysucou upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt takto zanedbaných pozemkov v našej obci, Vás týmto vyzývame k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré nám všetkým spôsobujú veľké zdravotné problémy. Takmer na každom z týchto zaburinených pozemkov nájdete invázne rastliny ako napr. ambróziu palinolistú, durman obyčajný či topinambur, na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 Vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – a jej novely č. 173/2011). " Toto sa uvádza stránkach mesta Krásno nad Kysucou.

nepokosena trava

"Aby sa zabránilo tomuto stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Žiadame občanov, ktorí vlastnia alebo užívajú pozemky, ktoré sú zanedbané a zaburinené, aby ich vyčistili v čo najkratšom termíne. Mesto Krásno nad Kysucou vykoná kontrolu pozemkov a na majiteľov pozemkov, ktoré budú zaburinené bude podaný podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov."

K podobným výzvam pristúpili viaceré obce

"Vzhľadom na veľký počet pozemkov, kde burina dorastá do značných výšok, semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky, vyzývame Vás týmto k odstráneniu nežiaduceho stavu, " vyzýva svojich občanov Jaroslav Brodek, starosta obce Dunajov.

Alena Dudekova, starostka obce Povina: "Najväčším problémom bola zmena legislatívy, ktorej zámerom bolo doslova "zrušenie" malých obecných služieb, cez ktoré obce vedeli zabezpečiť nielen letnú údržbu v rámci kosenia, ale aj zimnú údržbu v rámci odhŕňania chodníkov a autobusových zastávok. Samosprávy sa nachádzajú v zúfalom stave zapríčinením znížených podielových daní a markantným zvýšením nákladov, preto je nemysliteľné, aby štát len uvažoval o tom, že by sa obecné služby mali zrušiť, či akýmkoľvek spôsobom obmedziť. V obci Povina sme na letnú údržbu museli zamestnať pracovníka na dohodu, ktorý sa prioritne venuje koseniu verejných priestranstiev. Čo sa týka súkromných pozemkov, áno, vyzývame listom občanov, ktorí nemajú pokosené svoje pozemky, aby tak čo najskôr urobili. "

Údržbu zelene, kosenie a poriadok považujú samosprávy za dôležitú

Potvrdil nám to aj starosta Starej Bystrice Ján Podmanický: "Údržba zelene, kosenie a poriadok považujeme za jednu z dôležitých úloh samospráv. Postupne sme si vytvorili systém kosenia, ktorý sa usilujeme stále zdokonaľovať.

Plochy zelene si v obci si rozdelili do troch kategórií.

  1. Kategória A: sú to najdôležitejšie verejné priestranstvá obce (námestia, priestranstvá okolo kostola, v centre obce, parky, ihriská). V týchto častiach sú určení zodpovední pracovníci, ktorí s týždennou periodicitou zabezpečujú kosenie, upratovanie, pretrhanie buriny a pod. Väčšinou sme vyberali ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú. Pre všetkých týchto pracovníkov poskytuje obec kosačky a rovnako náš údržbár zabezpečuje ich pravidelný servis, dopĺňanie olejov, benzínu a pod.
  2. Kategória B: ostatné verejné priestranstvá obce - tieto kosia traktormi zamestnanci obce, resp. nášho podniku v periodicite cca raz za 3 týždne. Ide o plochy, ktoré sú dostupné pre techniku a ktoré sme si postupne na tento tip údržby pripravili. Každoročne sa snažíme pripraviť si ďalšie plochy, ktoré je možné takto udržiavať.
  3. Kategória C: technikou ťažšie dostupné priestranstvá (priekopy, rôzne medze, jamy, terénne nerovnosti, cintorín, odvodňovacie kanály, a pod.). Obec sezónne zamestnáva niekoľko pracovníkov, ktorí ručnými krovinorezmi postupne prechádzajú obcou a systematicky kosia všetky zvyšné nepokosené plochy. Ich úlohou je vojsť aj do každej miestnej ulice a pokosiť okolie ciest a pod. Keď skončia jeden okruh, znova začnú ďalší. Ich úlohou je dokosiť aj tie zvyšné plochy, ktoré zostávajú medzi plochami pokosenými družstvom a plochami pokosenými cestármi. Ich úlohou je akoby finalizovať kosenie obce, dotiahnuť to, čo ešte zostalo nepokosené.

Kosenie koordinujeme s ďalšími subjektami, ktoré si udržujú svoje pozemky, najmä s miestnym roľníckym družstvom, Správou ciest ŽSK z Čadce, riaditeľstvom ZŠ v Starej Bystrici, aby sme, podľa možností, postupovali pri kosení súbežne. V obci je niekoľko nepokosených záhrad, kde pravidelne vyzývame vlastníkov, aby si ich pokosili. Musím povedať, že prevažná väčšina našich obyvateľov si udržujú aj okolia svojich domov, čo nám výrazne uľahčuje našu údržbu."

Ako často kosiť?

Kosenie vysokej buriny, trávy je nutné najmenej dva razy do roka, prípadne častejšie. Ideálne je pokosiť pozemok v čase pred kvitnutím burín pred letom a na jeseň. Kosenie lúky, zanedbanej záhrady netreba odkladať, aby sa buriny príliš nerozmnožili. Potom je aj samotné kosenie omnoho náročnejšie.

sucha trava

Čo vám hrozí, ak si nepokosíte pozemok?

Z vlastníctva nevyplýva len oprávnenie, ale taktiež povinnosť - tento záver má svoj ústavnoprávny základ v č. 20 Ústavy SR, podľa ktorého vlastníctvo zaväzuje. Ak vlastníte pozemok, ktorý je zarastený trávou burinového charakteru, neminie vás povinnosť tento pozemok pokosiť, bez ohľadu na to, či ho využívate alebo nie.

Na tie pozemky, ktoré sú zaburinené a nebudú udržiavané môže byť podaný podnet na príslušný Okresný úrad na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 330 € a pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až do výšky 166 - 33000 € za jeden ha pozemku.

autor: redakcia
foto: pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: