peniaze bankyPo cca 15-tich rokoch tu znovu máme problém s bankami v USA a Európe. Niektoré skrachovali a iné pohltili kapitálovo silnejšie banky. To opäť vyvoláva záujem vkladateľov o problematiku ochrany vkladov v bankách aj na Slovensku.

Väčšinou sa zvykneme zaujímať o veci až vtedy, keď sa nás to môže bytostne týkať alebo keď už je neskoro. Preto je dobré rozviesť zo širšia problematiku ochrany vkladov na Slovensku.

Ako sú teda chránené Vaše peniaze, či vklady v slovenských bankách? Problematiku ochrany vkladov v prípade krachu banky má za úlohu riešiť Fond ochrany vkladov SR (ďalej len FOV). Tento fond je právnickou osobou, pričom bol zriadený zákonom č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov. Banky so sídlom v Slovenskej republike sú povinné do tohto fondu prispievať. Fond podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska a nie je štátnym fondom. Taktiež je potrebné uviesť, že slovenské banky, ktoré prípadne pôsobia v zahraničí, majú vklady chránené slovenským systémom ochrany vkladov. Pobočky zahraničných bánk, ktoré pôsobia v Slovenskej republike, majú zase vklady chránené systémom ochrany vkladov toho štátu, v ktorom má zahraničná banka svoje sídlo.

Banky, ktoré sú účastníkmi Fondu ochrany vkladov v SR:

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • 365 bank, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
 • VÚB banka, a.s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Taktiež uvádzam niektoré pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike:

 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky- vklady sú chránené v Poľsku
 • Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky- vklady sú chránené v Rakúsku
 • BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky- vklady sú chránené v Rakúsku
 • J&T Banka, pobočka zahraničnej banky- vklady sú chránené v Českej republike
 • Fio Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky- vklady sú chránené v Českej republike
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, pobočka zahraničnej banky- vklady sú chránené v Českej republike.

Zdroj: www.fovsr.sk

Zoznam zahraničných bánk na Slovensku si môžete pozrieť tu: https://fovsr.sk/fov/ucastnici-systemu-ochrany-vkladov/ alebo na stránke Národnej banky Slovenska.

Banky sú v zmysle zákona povinné uhradiť do fondu tieto príspevky:

1. Vstupný príspevok- jednorazový príspevok vo výške 35 000,00 €.

2. Ročný príspevok- opakujúci sa príspevok banky. Jeho výšku FOV určuje na príslušný kalendárny rok pre každú banku, najneskôr do 1. apríla kalendárneho roka. Príspevok pre jednotlivé banky je vo výške min. 0,1% zo sumy krytých vkladov v príslušnej banke, a to podľa priemerného stavu krytých vkladov v príslušnej banke za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárny rok splatnosti tohto príspevku. V roku 2021 bola sadzba príspevku zvýšená na 0,08% z objemu krytých vkladov za rok 2020. Cieľ je, aby k 03. júlu 2024 suma dostupných finančných prostriedkov dosiahla minimálnu cieľovú úroveň 0,8% z hodnoty všetkých krytých vkladov. Zvýšenie bolo ovplyvnené zrušením osobitného odvodu bánk. V roku 2021 banky na ročnom príspevku uhradili do FOV sumu 30,28 mil. €.

3. Mimoriadny príspevok- jeho výšku určuje zákon alebo FOV pre všetky banky a za rovnakých podmienok do výšky 0,5% z hodnoty krytých vkladov v banke.

Tiež je potrebné zdôrazniť, že finančné zdroje FOV nie sú uložené na účtoch v bankách, ale na účtoch v Štátnej pokladnici. Môžu však byť uložené aj na účtoch Národnej banky Slovenska.

V zákone č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov §8, ods. 1 je uvedené, že ,,Ak banka nie je schopná vyplácať vklady počas 48 hodín napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov vrátane povinnej minimálnej rezervy, je povinná oznámiť túto skutočnosť najneskôr v najbližší pracovný deň Národnej banke Slovenska a fondu.

Zároveň sa v ods. 3 uvádza: ,,Národná banka Slovenska vyhlási banku za neschopnú vyplácať vklady do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1, ak sa preukáže trvalý nedostatok likvidity banky alebo ak sa nenájdu možnosti na odstránenie dočasného nedostatku likvidity.“ Národná banka Slovenska môže banku vyhlásiť za neschopnú vyplácať vklady aj z vlastného podnetu.

Čo by sa teda dialo, ak by dnes na Slovensku hypoteticky skrachovala banka, ktorá je súčasťou slovenského systému ochrany vkladov? Postup by bol v zmysle zákona takýto:

1. FOV najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia vyhlásenia alebo vykonateľného rozhodnutia súdu musí určiť začatie, trvanie, spôsob a miesto vyplácania náhrad, pričom toto oznámenie musí bez zbytočného odkladu doručiť banke alebo jej správcovi.

2. Najneskôr do 7 pracovných dní od vyhlásenia alebo vykonateľného rozhodnutia súdu sa musí skončiť vyplácanie náhrad.

3. FOV môže túto lehotu predĺžiť na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska, a to najviac o 10 pracovných dní, ak ide o zákonom definovaný okruh osôb v § 10 ods. 5.

4. Tí, ktorí by si nemohli vyzdvihnúť náhrady za nedostupné vklady vo vyššie uvedených lehotách, môžu požiadať fond o výplatu náhrady za nedostupný vklad písomnou žiadosťou, ktorá musí byť na adresu sídla FOV doručená najneskôr so troch rokov odo dňa, keď sa vklady v predmetnej banke stali nedostupnými.

5. V prípade, že si niekto neuplatní svoj nárok voči FOV, stratí po uplynutí trojročnej lehoty nárok na vyplácanie náhrady, avšak môže si vymáhať peniaze od banky, ktorá sa stala neschopnou vyplácať vklady!!! Samozrejme, výška vymoženej sumy je tomto prípade otázna.

FOV poskytuje v súhrne jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa zákona náhradu vo výške nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000, 00 €, ak zákon neustanovuje inak.

A ako sa bude postupovať v prípade, pokiaľ máte v tej istej banke vklad napr. vo výške 100 000,00 € a hypotéku s mesačnou splátkou napr. 500,00 €?

V § 9 ods.3 sa uvádza, že ,,úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným vkladom sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, a pripočítajú sa k nedostupnému vkladu vkladateľa. Takto zistená výška nedostupného vkladu sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky splatné záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5; na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada.

Ako vyplýva zo znenia zákona, tak výška nedostupného vkladu sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky splatné záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými. V tom prípade by Vám bola vyplatená náhrada vkladu vo výške 99 500,00 €, čo znamená že z prípadnej náhrady vkladu sa odráta výška mesačnej splátky za úver a je Vám vyplatený rozdiel.

Ďalšie, následné mesačné splátky hypotéky, či iných úverov budú s najväčšou pravdepodobnosťou prevedené na inú banku, v ktorej bude klient následne pokračovať v splácaní svojich záväzkov podľa úverových zmlúv. Je samozrejmé, že čím viac potencionálnych splátok v konkrétnej výške by ste splácali v danom čase, o tom menšia suma náhrady za nedostupný vklad Vám bude vyplatená. Výška prípadných mesačných splátok úverov sa teda odpočíta od výšky nedostupného vkladu a bude Vám vyplatený rozdiel.

V §9 ods. 4 sa zároveň uvádza, že ,,ak nie je hodnoverne preukázaná iná výška vkladu alebo záväzku vkladateľa voči banke, je rozhodujúci záznam v evidencii banky, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

V §9 ods. 6 je tiež uvedené, že ,,Fond poskytuje náhradu v plnej výške vkladu aj nad hornú hranicu náhrady za krytý vklad podľa odseku 2 pri vzniku ich nedostupnosti podľa § 3 ods. 5 počas obdobia 12 mesiacov od dátumu prvého pripísania vkladu alebo od okamihu, v ktorom sa stal vklad právne prevoditeľný, ak tento vklad preukázateľne

1. Pochádza z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti určenej na bývanie.

2. Má súvis so sociálnymi účelmi a bol nadobudnutý v rámci dedičského konania alebo bol tento vklad zriadený z prostriedkov z dedičského konania, či prevodu dedičstva, vena. Taktiež do tohto spadajú aj prípady z darovania pri uzavretí manželstva, vyplatenia, odchodného, starobného dôchodku, či iného dôchodku, odstupného alebo vyplatenia plnenia v dôsledku úmrtia (životné poistenie).

3. Bol tento vklad zriadený z prostriedkov z poistného plnenia alebo z titulu náhrady škody spôsobenej trestným činom, či krivým obvinením.

Skutočnosti podľa ods. 6 je povinný vkladateľ oznámiť banke pri pripísaní sumy vkladu alebo bezodkladne po pripísaní sumy vkladu v banke.

V prípade, že banka nie je schopná vyplácať vklady alebo v prípade krachu banky je dôležité podotknúť nasledovné:

 • Nie je potrebné podávať, či zasielať žiadosť o vyplatenie náhrady nedostupného vkladu.
 • Fond ochrany vkladov v prípade splnenia zákonných podmienok a náležitostí bude vyplácať náhrady za nedostupné vklady prostredníctvom pobočkovej siete banky, ktorú poverí vyplácaním náhrad.
 • Náhradu za nedostupný vklad by si klienti mohli vyzdvihnúť v hotovosti v pobočke banky, ktorá je poverená vyplácaním náhrad alebo prevodom na účet do inej banky,
 • Náhrada sa vzťahuje aj na úrok ku vkladu, a to vo výške k dátumu, kedy bola banka neschopná vyplácať vklady,
 • Limit náhrady do výšky 100 000,00 € sa vzťahuje aj na maloleté dieťa, pričom náhradu vkladu poverená banka vyplatí zákonnému zástupcovi.
 • Pokiaľ by manžel a manželka mali v tej istej banke vklady každý na svoje meno, tak majú nárok na náhradu za nedostupný vklad max. do výšky 100 000,00 €. Pokiaľ by však jeden z manželov bol iba disponentom, tak tento nárok nemá. V tom prípade sa vypláca iba náhrada do výšky 100 000,00 €.
 • Chránené sú vklady fyzických aj právnických osôb do uvedeného limitu, pričom musia spĺňať zákonné podmienky na ochranu vkladov. Pokaľ má právnická osoba na svojom účte sumu, ktorá presahuje max. výšku chráneného vkladu, mala by si toto riziko ošetriť.
 • Ochrana vkladov a následná náhrada sa týka aj účtov, ktoré sú vedené v cudzích menách. Náhrada vkladu sa potom vypláca v mene eur, a to ku dňu, kedy by bola konkrétna banka neschopná vyplácať vklady.
 • Ten, kto má peniaze v banke, ktorá je v zahraničí a zároveň aj v jej pobočke na Slovensku, dostane náhradu vkladu, avšak len do výšky súčtu týchto vkladov a max. do limitu 100 000,00 €. Znamená to, že ten kto má v zahraničí v banke napr. sumu 100 000,00 € a rovnakú sumu má aj v pobočke danej banky na Slovensku, mal by nutne diverzifikovať riziko, t.j. rozdeliť svoje vklady medzi viaceré banky v zahraničí a aj na Slovensku na viacero menších vkladov.
 • Pokiaľ je niekto fyzická a zároveň právnická osoba, dostane náhrady vkladu za obe osoby, a to do limitu max. 100 000,00 €.

Zdroj: www.fovsr.sk

Toto je stav, ako by sa postupovalo, pokiaľ by došlo k tomu, že by vklady v nejakej banke boli nedostupné alebo ak by niektorá z bánk spadajúca pod Fond ochrany vkladov SR skrachovala.

Zaujímavé informácie sú tiež uvedené vo výročných správach Fondu ochrany vkladov, ktoré je fond povinný každoročne zverejňovať. Napr. vo výročnej správe FOV za rok 2021 sa uvádza, že vklady v bankách, ktoré sú chránené fondom ochrany vkladov boli ku koncu roka 2021 v objeme 57,6 mld. €. Zhruba 72% podiel na chránených vkladoch majú kryté vklady, ktoré sú vo výške 41,57 mld. €. Kryté vklady sú tiež chránené vklady, pričom sú definované v zákone o ochrane vkladov. Tento typ vkladov je dočasne krytý aj nad hornú hranicu limitu ochrany vkladov. Sú to vklady pochádzajúce napr. z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti, dedičského konania a iné. Ďalšie príklady sú uvedené vyššie v texte.

Objem zdrojov FOV na účtoch v Štátnej pokladnici určených na vyplácanie náhrad za nedostupné vklady ku koncu roka 2021 predstavoval sumu 299 mil. €. Ako sa môžete dočítať vo výročnej správe FOV, chránené vklady sú vo výške 57,6 mld. €. Pritom cieľ je, aby k 3.júlu 2024 suma dostupných finančných prostriedkov dosiahla výšku 0,8% z hodnoty všetkých krytých vkladov.
Keďže suma, ktorú mal FOV na účtoch za rok 2021 by zrejme nepostačovala ani na náhradu vkladov z jednej banky, je na mieste otázka, odkiaľ by natiekli zvyšné peniaze, resp. miliardy eur. V zákone o ochrane vkladov, §13 sa uvádza, že zdrojmi fondu sú napr.:

 • Návratné finančné výpomoci a dotácie zo štátneho rozpočtu.
 • Úvery podľa odseku 2, t.j. FOV môže požiadať Garančný fond investícií, Národnú banku Slovenska alebo iné banky o poskytnutie úveru.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade problémov, by tieto peniaze musel nájsť štát, t.j. poskladali by sa na to všetci občania. A keďže Slovenská republika mala za dlhšie obdobie deficitné rozpočty aj keď boli ekonomicky dobré časy a vlády nevytvorili prebytky, s veľkou pravdepodobnosťou by si štát musel tieto financie požičať, napr. tým, že vydá štátne dlhopisy. Vytlačiť totiž také množstvo peňazí len tak nebude možné, pretože Slovenská republika tým, že vstúpila do Eurozóny prišla o svoju menovú suverenitu a naša Národná banka Slovenska je iba akoby pobočka Európskej centrálnej banky, pričom dohliada a kontroluje subjekty na domácom finančnom trhu. Ak by sa to aj dalo zrealizovať týmto spôsobom, nepochybne by to malo za následok vyššiu infláciu, t.j. zvýšenie peňažnej zásoby.

Na úvodnej stránke Fondu ochrany vkladov je napísané nasledovné: ,,Hlavné úlohy Fondu ochrany vkladov sú ochrana vkladateľov a ich vkladov v bankách, posilnenie finančnej stability, zníženie morálneho hazardu, zaistenie kontinuity základných procesov dôležitých pre plynulý chod finančného systému, ušetrenie výdavkov verejných rozpočtov a zaistenie bezproblémového fungovania vnútorného trhu na poskytovanie finančných služieb.“

Pasáže o posilnení finančnej stability, znížení morálneho hazardu a tiež ušetrení výdavkov verejných rozpočtov s poukázaním na uvádzané čísla z výročnej správy fondu vyvolávajú úsmev na perách. A to vzhľadom k tomu, ako funguje bankový systém, tvorba peňazí formou napr. frakčného bankovníctva, výška povinných minimálnych rezerv bánk. Ale to môže téma na článok v blízkej budúcnosti. Tiež netreba zabúdať na to, ako sa riešila kríza napr. na Cypre.

V dnešnom svete je dôležité diverzifikovať, t.j. rozdeliť riziko. Nenechávať všetky peniaze v jednej banke, ale napr. mať časť peňazí v hotovosti a niečo v banke na účte. V prípade väčšej sumy peňazí v jednej banke ich rozdeliť na menšie sumy vo viacerých bankách a tiež naučiť sa využívať iné investičné nástroje.

Chcete viac informácií? Kontaktujte nás
tel.:
 +421 904 391 683
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: