zelezoViete, že v Klubine bola skláreň a v Starej Bystrici sa vyrábala železná ruda? Článok o neobyčajnom podnikateľskom duchu Jozefa Windischgrätza, aj jeho menej slávnom konci

Jozef Windischgrätz

Výnimočnou podnikavosťou oplýval v druhej polovici 18. storočia v tejto oblasti hlavne gróf Jozef Windischgrätz. Jeho najvýznamnejším podnikateľským činom, bolo vybudovanie a uvedenie do prevádzky textilnej manufaktúry v Tepličke nad Váhom. Bola vybudovaná už v roku 1767 a v roku 1770 získala právo na otváranie predajní po celej krajine. Mohla okrem toho i povyšovať učňov na tovarišov a následne majstrov. Navyše sa do nej mohol prijať akýkoľvek počet tovarišov, do čoho nemohli zasahovať ani cechy v okolí.

Vyrábalo sa tam hlavne plátno, v menšej miere i bavlnené a vlnené textílie i kožené výrobky. Windischgrätz do vybudovania tejto manufaktúry investoval dvesto tisíc zlatých, čím sa zadlžil hlavne u kupcov v talianskom Janove. Oproti iným podobným podnikom bola pre túto textilku vybudovaná samostatná účelová budova. Roku 1771 tam pracovalo 326 ľudí, z čoho bolo 30 tkáčskych majstrov a 150 tovarišov, 90 súkačov, 3 farbiari, 3 tlačiari, 1 apretor, 11 garbiarov a obuvníkov, 3 irchári, 1 štetkár, 1 hrebenár, 1 mydlár, 1 skladník, 4 triediči a vydavači priadze, 2 drábi a 5 úradníkov. Priadza sa nevyrábala v podniku, ale kupovala sa zo Sliezska a Kysúc. Do manufaktúry bolo prizvaných i viacero odborníkov najmä zo Sliezska, Moravy a Čiech.

V sedemdesiatych rokoch nastali pre túto manufaktúru výrazné odbytové problémy, nakoľko musela čeliť zvýšenému konkurenčnému tlaku, spôsobenému stúpajúcim dovozom z rakúskych krajín a zo zahraničia. V skladoch textilky sa hromadili obrovské zásoby tovaru (v januári 1774 ho bolo v hodnote 75.095 zlatých), ktoré Widnischgrätz nemohol predať doma ani v zahraničí. Ani po ďalších zúfalých snahách o záchranu manufaktúry sa však odbyt výrobkov nepodarilo opätovne naštartovať, a tak bola textilka v druhej polovici roku 1774 definitívne zrušená. Na jej mieste neskôr vyrástla panská krčma, keďže sa nachádzala vo výhodnej lokalite za Váhom pri výjazde zo Žiliny v smere na Terchovskú dolinu.

Spracovanie železnej rudy v Starej Bystrici

Ďalším ambicióznym podnikateľským projektom, ktorý sa v Tepličianskom panstve pokúsil Jozef Windischgrätz koncom šesťdesiatych rokov 18. storočia zrealizovať, bolo spustenie výroby železa v obci Stará Bystrica. Išlo v tom čase o jedinú železiareň v Trenčianskej stolici. Po počiatočných úspechoch však podnik narazil na problém s nedostatkom železnej rudy, keďže miestne zdroje sa vyčerpali. Príčinou však mohla byť i kríza železiarskeho priemyslu, ktorá sa prejavila v druhej polovici 18. storočia v Uhorsku a pramenila v silnej konkurencii kvalitnejšieho a lacnejšieho železa dovážaného z rakúskych krajín. Železná ruda sa povrchovo ťažila v časti obce Stará Bystrica Bobovec – Bažiareň a v lokalite Haviarka v Radôstke. V prevádzke tu boli tri tzv. slovenské kvoje, ktoré bývali označované aj ako slovenské pece. Stoličný slúžny v roku 1776 už zaznamenal železné hámre v Starej Bystrici ako neexistujúce, podobne ako textilku v Tepličke, pričom textilka v tom čase vykazovala pasíva vo výške takmer dvestoštyridsať tisíc zlatých. Windischgrätz si celkovo medzi rokmi 1771 – 73 od janovských kupcov požičal takmer štyristopäťdesiat tisíc zlatých na úrok vo výške piatich percent, pričom len úrok vlastne v tej dobe predstavoval ročný výnos celého Tepličianskeho panstva. Tieto obrovské dlhy, ktoré vďaka úrokom permanentne narastali, tak spôsobili, že postupne bolo celé panstvo postúpené veriteľom z Janova ako forma splatenia pôžičiek.

stara bystricaStará Bystrica z oveľa neskoršieho obdobia

Skláreň v Klubine

Pri podnikateľských aktivitách grófa Jozefa Windischgrätza treba ešte spomenúť skláreň v obci Klubina, ktorá sa nachádzala v Bacmanovom potoku pod Malou Račou. Ešte i dnes sa tam dajú objaviť zvyšky tabuľového a obalového skla. Vhodné podmienky pre prevádzkovanie sklárne vyžadovali dostatočné zásoby bukového dreva, ktoré sa používalo na vykurovanie pecí a z jeho popola sa vyrábala sklárska surovina potaš. Dôležité bolo aby sa v okolí nachádzali i väčšie zásoby kremeňa, respektíve kremičitého piesku, prípadne aj vápenca. Keď sa bukové drevo v jej okolí spotrebovalo, spravidla sa skláreň presunula alebo zanikla, preto veľká časť týchto sklárskych hút nemala dlhšie trvanie. Podobne dopadla i skláreň v Klubine, o ktorej už na konci 18. storočia nie sú v dokumentoch Tepličianskeho panstva zmienky.

sklaren klubina

Kráľovský soľný sklad

Oproti budove tepličianskej textilky sa na druhom brehu Váhu nachádzal žilinský kráľovský soľný sklad. Napriek tomu, že Žilina nebola generickou súčasťou ani jedného z týchto panstiev, i keď v danom období ju podobne ako panstvá Bytča a Hričov vlastnil rod Esterháziovcov, uvádzam tento sklad z dôvodu, že bol z hľadiska hospodárstva pre celú oblasť dôležitým. Soľ z neho využívali totiž obyvatelia v širokom okolí. Bol založený v roku 1722. V 18. storočí bol postavený i nový soľný sklad na prahom brehu Váhu v smere od Budatína na Žilinu, avšak pôvodný sklad si zachoval svoj význam, nakoľko ho dokladajú i vojenské mapovania a iné mapy z neskoršieho obdobia, kde navyše nový sklad už nie je ani vyobrazený. Počas povodne v auguste 1813 bol výrazne poškodený. Kráľovská kancelária na soľ bola v roku 1847 aj v Čadci, kde sídlila spoločne s kanceláriou kráľovskej pošty.

Foto: ilustračné Pixabay, Stará Bystrica
PhDr. Marián Liščák, PhD.  Kysucké múzeum v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: