park navrhNávrh parku a jeho vizualizácia. V nasledujúcom návrhu autor chce predstaviť a dodať mestu štúdiu revitalizácie jednotlivých častí mesta konkrétne parku a to bezplatne.

V úvodnom článku sme vám predstavili autora Ing.Tibora Hradňanského, ktorý nám zaslal spracované podklady revitalizácie parku v Kysuckom Novom Meste.
V tejto časti nájdete podrobnejší popis a samotné riešenie od tohto autora.

Jedná sa o historicky exponovaný priestor umiestnený v centre intravilánu, kde autor musel brať do úvahy predchádzajúce využitie mestského parku, frekvenciu návštevnosti a transportných línií občanov, jeho potenciál využitia po rekonštrukcií, potreby a námety občanov mesta. 

Návrh rekonštrukcie demonštruje spojenie modernej architektúry s dobovým charakterom miesta, nenáročnosť údržby a odolnosť použitých prvkov, ekologicky prístup riešenie počas realizácie a k prírode maximálne šetrné použitie zvolených materiálov, odstránenie nevhodných a toxických materiálov z tohto prostredia a ochrana jestvujúceho ekosystému v parkovom prostredí.

vizualizacie 155

Štúdia jednotlivými navrhovanými krokmi rekonštrukcie počíta s vývojom v nasledujúcich dekádach, ktorá  je vyzdvihnutá funkčnými, ekologickými a inovatívnymi riešeniami ako:

 • odborný návrh dendrologických ošetrení a starostlivosti  významných jedincov, ochrana koreňového systému a zachovanie čo najväčšieho počtu drevín
 • použitie modelu lúčnej výsadby trávnika plní okrem estetického efektu formou celosezónneho kvitnutia jednotlivých rozmanitých druhov aj úžitok pre hmyz, obnovu ekosystému a zníženiu dopadu ľudskej činnosti na prírodu.
 • využitie vodo-zádržných opatrení v určených častiach parku výrazne prispieva k mikroklíme mesta. Spôsobov zachytávania dažďovej vody je tu použitých niekoľko, čím dochádza k zníženiu odparovania a odvádzania vody z krajiny. Aplikácia takýchto typov opatrení zmierňuje prehrievanie krajiny a predpokladaný nástup „mediteránnej“ klímy.
 • nadčasový návrh pre širšie vzťahy, korešpondencia návrhu so širším okolím , oáza v centre mesta, výučba mladej generácie, budovanie základných hodnôt a vzťahu k prírode.
 • zachovanie ekosystému a bohatej biodiverzity v centre mesta ďalším generáciám.
 • vytvoriť generačne univerzálny priestor s funkciou oddychovej zóny.
 • použitie modelu vertikálnej výsadby na okrajových líniách parku opäť zvýši zastúpenie rastlinnej zložky.  Zvyšuje to kvalitu ovzdušia danej lokality s funkciou proti prašnej, protihlukovej a optickej bariéry.
 • dominanta priestoru v podobe mohutnej pergoly, vytvorenie iného nového rozmeru návštevníkovi parku, ktorú dopĺňa bohatá kvitnúca výsadba popínavých rastlín.
 • dotvorenie priestoru osvetlením vybraných prvkov, zvýšenie atraktivity priestoru aj v nočných hodinách. Zvýšenie bezpečnosti priestoru zabezpečuje aj nový kamerový systém.
 • zmena funkcie využitia tohto priestoru, upútať návštevníka a vzbudiť v ňom dojem aby zotrval v priestore. Vyvolať v návštevníkovi parku pocit oázy v centre mesta.
 • využitie materiálu počas realizačných prácach, umožnilo vznik netradičného posedenia v oddeľujúcom vale. Návštevník parku bude v priamom styku s prírodou a rozšíri to jeho vnímanie celého priestoru.
 • ekologicky zameraný návrh, použitie nových efektívnych metód starostlivosti o mestskú zeleň

Nezabudli sme

Pri tvorbe štúdie sa nezabudlo ani na príbytky najmenších obyvateľov parku, navrhovaný sortiment drevín a krov poskytuje prirodzený úkryt širokému zastúpeniu vtáctva, výsadbou a spôsobom údržby typov trávnika rôznym druhom hmyzu. Aj jednoduchou a obyčajnou metódou ako zhromaždenie lístia na určených miestach počas jesene zabezpečíme úkryt napr. pre ježkov. Jednou z požiadaviek počas viacnásobných prieskumov návštevníkov parku bola umiestnenie vtáčích búdok, príbytkov pre ježkov a pod., ktoré zabezpečia dobrovoľný aktivisti.

vizualizacie 133

Atraktivita a možnosti nového priestoru

Projekt ma jasnú predstavu postupného vývoju a dotvárania mestského parku (obdobie 20-30 rokov) preto je dôvodné sa domnievať, že atraktivita či jedinečnosť priestoru zvýši spokojnosť obyvateľov mesta, renomé/prestige mesta Kysucké Nove Mesto, zvýši návštevnosť danej lokality, čím podporí okolité prevádzky a výrazne prispeje k rozvoju mesta. Tento dlhodobý aspekt korešponduje s aktuálnymi trendami a univerzálnosť návrhu je kompatibilná voči hocijakej následnej koncepcií výzoru mesta. Celistvosť a jasné ohraničenie tohto špecifického priestoru (v prípade ak mesto bude mať svojho architekta mesta, ktorý by mestskú zeleň ponímal z iného uhla) tento návrh nezasahuje nijakým spôsobom do napojenia mestskej zelene. Zároveň mesto získa verejný priestor pre všetky generácie, kde sa bude môcť organizovať spoločensko-kultúrne akcie pre občanov napr. nočné hrané divadelné predstavenia, víkendové čítania dramatických diel, program pre najmenších formou detských predstavení a otvorených scén. Takýto priestor, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo občanov na kultúrno spoločenských akciách má priaznivé sociálne účinky pre spoločnosť v obnove medziľudských vzťahov.

Dominanta.. brána k srdcu parku a je farebné divadlo

Mohutná pergola nepriamo navádzala návštevníka z hlavnej ulice do srdca parku. Celú konštrukciu po zapojení výsadby bude obliehať sortiment popínavých rastlín, ktoré návštevníkom počas každého ročného obdobia budú vykresľovať farebné divadlo. Autor chcel kombinovať funkciu vs dizajn, kde okrem dizajnovej jedinečnosti návrhu tejto pergoly plní funkciu druhotného sedenia. Použitý materiál sú impregnované drevené hranoly bez dodatočného nároku na údržbu. Navrhnutý tvar vyvýšeného predelenia pripomína okno, kedy autor zhmotnil myšlienku predstavy tohto pomyselného okna do priestoru. Návštevníkovi z tohto uhla počas sedenia sa naskytne výhľad frekventovanejšiu časť parku smerom na pešiu zónu. Celoplošné prekrytie pergoly popínavými rastlinami vytvára psychologické efekty na návštevníka, pozície vyvýšeného predelenia ponúka príjemný pohľad na pestrosť kvitnúcich rastlín. Sortiment navrhovaných rastlín vzbudzuje pozornosť bohatými strapcami kvetov a svoju eleganciu farebného prevedenia predstaví počas jesenného aj zimného obdobia.

vizualizacie 131

Zelené myslenie a ekológia v praxi

Projekt uvažoval komplexne aj nad realizačnými prácami a počas zemných prác zakomponoval prebytočnú zeminu do návrhu. Spôsobom akým preferuje starostlivosť o zeleň a udržiavanie trávnatej plochy šetrí mestu náklady na údržbu, prispieva k záchrane opelivého a iného užitočného hmyzu, poskytuje útočisko rôznym druhom živočíchov, využitie kompostu trávnikovej zmesi ako prirodzené hnojivo, zvyšuje pomer obnovy zelených zón v mestských zástavbách a znižuje dopad pôsobenia ľudskej činnosti. Spôsob lúčnej výsadby trávnika má priaznivé účinky na zadržanie vody v priestore, kde svojim bohatým koreňovým systémom podporuje celoplošné vsakovanie zrážkovej vody. Využitím navrhovaných vodo-zádržných opatrení vo výraznej miere zamedzuje prebytočnému odparovaniu vody z daného územia, nakoľko aktuálny trend zástavby a výstavby parkovísk má alarmujúci dopad na životné prostredie. Návrh sa zameriava na aplikovanie aj nových spôsobov zadržania vody a jedným z nich sú tzv. „dažďové záhrady“. Týmto opatrením docielime okrem použitia širokej škály rastlín s celoročným kvitnúcim efektom aj vytvorenie zóny, ktorá je samostatne schopná zadržiavať veľké množstvo zrážok a využiť ich vo svoj prospech. Ďalším opatrením je druhotné využívanie dažďovej vody na závlahu celého parku, ktorú zachytávame zo striech blízkych budov. Obmena komunikácie sa spája s odstránením pôvodných asfaltových chodníkov, ktoré poškodzujú koreňový systém významných jedincov. Navrhované materiály sú ekologicky nezávadné a ich použitie v parku je prísne šetrné k jestvujúcim drevinám.

Mesto je projektu naklonené a poskytlo súčinnosť využívať všetky dostupné nástroje zeleného obstarávania, čo je výrazná zmena oproti bývalému vedeniu. Chuť občanov, ktorý chcú zmeniť a skrášľovať opäť narastá. Toto vnímanie ekologických potrieb pri navrhovaní mestskej zelene je nutnosťou každého architekta a povinnosťou správcu mesta.

vizualizacie 153

Širšie vzťahy a budúce etapy

Výsledkom pozorovania širších vzťahov je, že projekt uvažuje a je pripravený na prepojenie hlavných trás medzi mestskými časťami a napojenie na blízku občiansku vybavenosť. V budúcnosti sa určite objaví otázka priľahlej budovy bývalého Hotela B, s ktorou projekt počíta a má niekoľko verzií tohto priestoru. V tesnej blízkosti je navrhnutá zóna pre deti s množstvom herných outdoorových prvkov. Navrhovaný priestor je oplotený a ohraničený veľkoplošnou výsadbou krov, ktoré plnia obojstrannú izoláciu. Voči parku zvukovú izoláciu, čím sa oddelí rušnejšia zóna pre deti od parkovej oddychovej. Voči detskej zóne, zároveň sa vytvorí optická bariéra, ktorá vyhradzuje bezpečný priestor pre deti. Za súčinnosti vedenia mesta je možné túto časť realizovať v rámci podpory župy a iných dotačných možností.

Výber materiálov a ich použitie

Výberom použitých materiálov mal od začiatku tvorby návrhu jasný koncept. Po odstránení toxického asfaltového krytu z chodníkov je navrhnutý maltová zmes. Táto forma úpravy budúcich cestičiek a hlavných trás má niekoľko výhod. (nebráni vsakovaní vody v priestore, bezobrubníkové osadenie do terénu, prírodný vzhľad, jednoduchosť realizácie, nenáročnosť na údržbu a jeho nízka finančná nákladovosť. S problémom v častiach nadzemných koreňov sa autor vysporiadal formou nadzemných drevených premostení. Použité materiály na parkový mobiliár a pergolu sú atraktívne po dizajnovej ale aj ekonomickej stránke. Veľký dôraz autor pri výbere kládol na odolnosť, trvácnosť a nenáročnosť bežnej údržby. Autor sa stotožňuje s myšlienkou, že verejný priestor má slúžiť po dizajnovej a funkčnej stránke obyvateľom a nie opačne.

vizualizacie 156

 

Autobusová zástavka a jej návštevníci

Problémom mestského parku je frekventovanosť autobusovej zástavky, ktorá v pravidelných denných intervaloch disponuje vysokou a nárazovou návštevnosťou. Navrhované okolie autobusovej zastávky je doplnené spevnenou plochou s mlatovým povrchom v kombinácií s dlažbou na plochách tesne pri zastávke. Na mlatovej ploche sú pod ponechanými stromami umiestnené lavičky rôznych tvarov ale jednotného prevedenia pre čakajúcich ľudí. Tento priestor musí v čase najväčšej intenzity návštevnosti pojať až cca 200 stojacích ľudí. Od parku je opticky oddelená trávnato-trvalkovými záhonmi. Výrazná rekonštrukcia samotného objektu zastávky zatiaľ nie je v návrhu zahrnutá, aj keď by bola potrebná aspoň minimálna úprava fasády, sedenia a informačných tabúľ. V prípade ak vlastník tohto objektu bude naklonený spoločnej súčinnosti v revitalizácií je pripravený súbor estetických opatrení s minimálnym finančným zaťažením, čím by prispel k celkovému výslednému dojmu.

Hra svetla

Projekt dopĺňa o dizajnový rozmer jemné podsvietenie jednotlivých prvkov, umocňuje proporcie prvkov, vytvára intímny a jedinečný priestor návštevníkovi po zotmení. Oproti aktuálnemu stavu bezpečnosť zaručí nové osvetlenie jednotlivých uličiek v parku, pričom jeho usporiadanie a dizajn evokuje v  návštevníkovi pocit pomyselného navádzania hlavnými trasami. Vedľajšie chodníky sú lemované bodovým osvetlením a zabezpečujú orientáciu v priestore s podmienkou nenarúšania intimity dojmu návštevníka. Dôraz návrh kladie na osvetlenie centrálneho prvku, podsvietením mobiliáru a korún veľkých jedincov dáva tomuto priestoru jedinečný ráz a vyzdvihuje dominanty parku. Pri návrhu autor sa snažil zachytiť večerný moment – chvíľku kedy sa zastaviť. Keďže mestský park je doposiaľ nevyužívaný po zotmení, mesto získa nový bezpečný priestor pre občanov.

nocne pohlady 90

Funkčnosť a použitie v praxi

Projekt obsahuje, riešenie zimnej údržby, prevádzkovo – manipulačný plán údržby parkového prostredia, plánovanie dendrologických obhliadok mestskej zelene, pravidelné posúdenie kondície vybraných jedincov a návrhy ošetrenia a starostlivosti odborným atestovaným dendrológom a rôzne iné náležitosti.

Autor vyzdvihuje súčinnosť, cenné postrehy rady z praxe Údržby mesta, pri hľadaní materiálových prevedení jednotlivých prvkov, rôznych technických detailov. Dôležité boli nároky pravidelnej, či zimnej údržby, kde sme zohľadňovali únosnosť zaťaženia a priestorovými možnosťami mechanizmov. Dielo je verejným priestranstvom, okrem estetiky musí pamätať aj na funkčnosť, bežnú rutinnú prevádzku, údržbu počas zimného obdobia a na bezpečnosť návštevníkov mestského parku. Po analýze požiadaviek, názorov, rád a tipov priamo od ľudí z praxe autor našiel ekologicky a ekonomicky nenáročné riešenie s jednoduchou opravou jednotlivých plôch v prípade potreby.

Budúcnosť mestskej zelene

Koncept / štúdia návrhu nijako neobmedzuje ani neovplyvňuje plánovaný ráz/výzor mesta nakoľko sa jedná o uzavretejší priestor a tým že autor projektu pamätal na prípadnú plánovanú víziu architektonického riešenia verejnej zelene ako takej, ale aj  v kontexte širších vzťahov jeho blízkeho napojenia na pešiu zónu či okolité ulice. V nasledujúcom návrhu autor chce predstaviť mestu a dodať štúdiu revitalizácie jednotlivých častí mesta, opäť bezplatne. Princíp a dôvod prečo bezplatne je ukázať občanom aj vedeniu mesta, že zdĺhavé súťaže a projekčné činnosti s nadhodnotenými (mnohokrát nereálnymi) rozpočtami, ktoré sú zaužívané v spoločnosti nemajú požadovaná efekt ani účinnosť pre zmenu. Nakoľko autor pozná systém fungovania tejto byrokracie, rozhodol sa zlepšiť mestskú zeleň a aj iné časti mesta dodaním a predložením projektov občanov s reálnymi finančnými nárokmi. V jednoduchosti chce ukázať že aj za minimálne použité prostriedky je možné kvalitne a nadčasovo vytvárať verejné priestranstvá. Skrášlime si spoločne svoje mesto, kde bývame a vychovávame svoje deti.

nocne pohlady 86 

Symbolika v parku

V parku sa nachádza pamätník so sakrálnou symbolikou, ktorá nám má pripomínať predchádzajúce využitie časti mestského parku. Vlastníka pomníku autor oslovil a požiadal o rekonštrukciu aj tejto časti. Návrh skulptúry, ktorá by mala byť náhradou terajšieho sa ujal miestny výtvarný umelec p.Rajtek. Paradoxom je, že p.Rajtek bol autorov učiteľ kreslenia v čase prípravy na Fakultu záhradnej a krajinnej architektúry. Umelecký výtvarník dokonale pochopil zámer autora a jeho dielo stvárňuje k sebe skláňajúce sa holubice do tvaru srdca. Dielo vyjadruje pietnu spomienku cintorínu a zhmotňuje nádej obyvateľov mesta KNM.

Modelácia terénu, zvuk a blízko k prírode

Jedným z prvkom návrhu je modelácia terénu, ktorý vyvolá pocit plasticity daného priestoru.  Terénne vyvýšenia navrhujú  jemné stúpanie otvorených plôch a dotvárajú celkový koncept a štýl revitalizácie. Zrkadlo pôdorysného riešenia modelácie terénu je vyčlenené pre hydrologicky funkčné povrchy, ktoré sú pod úrovňou základnej nivelety návrhu. Efektivita počas plánovania realizácie stavebných prác spojených s úpravou terénu jednotlivých otvorených plôch, rekonštrukciou chodníkov a realizáciou „dažďovej záhrady“ časti parku vznikol prebytočný výkopový materiál. Jeho uskladnením vznikol val, ktorý návrh dotvára zabudovaním lavičiek. Vzniknutý val slúži ako oddeľujúci prvok mestského parku a priľahlého parkoviska s vysokou frekventovanosťou, nakoľko je to záchytný bod pre túto časť mesta. Priestorový efekt dopĺňajú zabudované sedenia. Val dotvára výsadba veľkoplošných krov, ktorá zvýši protihlukovú, proti prašnú a optickú bariéru parku.   

 

Zvuky prírody v centre mesta

Výsadba krov po zapojení slúži aj ako útočisko pre rôzne druhy vtákov, a to hlavne tých menších spevavých. Ak podporíme tento druhotný jav vtáčími búdkami a občasnému kŕmeniu budeme odmenený počas návštevy parku orchestrom týchto spevavcov. Projekt uvažoval nad faktorom, že takto koncentrovaná zeleň v centre mesta môže byť domovom väčšieho počtu vtáctva. Aktívnym pozorovaním fauny a flóry mestského parku sa zistilo, že je jedným zo záchytných bodov na migračnej trasy vtáctva, čomu treba prispôsobiť sanáciu drevín. Dobudovaním vertikálnych stien, výsadbou ohraničujúcich línií krov vytvorí ideálne podmienky pre hniezdenie rôznych druhov vtáctva.  Návštevník parku bude mať možnosť priameho kontaktu s prírodou za každodennej rutiny v centre mesta. Hlas prírody nám veľa povie, stačí počúvať.

Kompletné informácie o projekte nájdete na webovej stránke www.parkknm.sk

Môže Vás zaujímať aj: Bude park v KNM v novom šate?

Foto a vizualizácie: Ing. Tibor Hradňanský

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: