vizualizacie 155Pred pár mesiacmi sa o revitalizácii mestského parku v KNM hovorilo mnoho. Občanom tohto mesta nie je osud parku a ich okolia ľahostajní a môžu projekt pripomienkovať do konca januára.

Do projektu je zapojené aj mesto kde primátor Ing. Marián Mihalda prisľúbil, že so štúdiou projektu revitalizácie parku budú oboznámení aj občania. Samotní občania budú môcť projekt pripomienkovať do 30.1.2020.

Autor projektu Ing. Tibor Hradňanský definoval podmienky, parametre, lokalizáciu, potreby občanov mesta a charakter priestoru pri tvorbe tejto štúdie. Jednotlivé časti návrhu rozdelil do viacerých téz a ich podrobnejším popisom priblíži svoj zámer návrhu o ktorých vás budeme podrobnejšie informovať v článku Oživme spolu srdce nášho mesta! Projekt revitalizácie mestského parku v KNM

 

Čo bude výsledkom návrhu?

Ako nám povedal p. Hradňanský: „Výsledkom je štúdia revitalizácie mestského parku v Kysuckom Novom Meste. Zamerala sa najmä na zachovanie významných drevín nachádzajúcich sa v parku, kde je potrebné vynaložiť čo najväčšie úsilie zlepšiť zdravotný stav drevín. Ochrana koreňových sústav jednotlivých významných drevín, ktorá je v terajšom stave alarmujúca pod asfaltovými chodníkmi štúdia rieši zmenou trasovania a novým princípom realizácie parkových chodníkov.“
Ďalej dodáva: „Dôležitou súčasťou návrhu je použitie dizajnových aj technologických noviniek, pričom v najväčšej miere zohľadňovať funkčnosť, trvácnosť použitých materiálov a ekonomické rozhranie realizačnej činnosti. Navrhované je aj riešenie kritického okolia frekventovanej autobusovej zástavky, osvetlenie a kamerový systém pre bezpečnosť návštevníkov, opatrenia na zadržiavanie vody v krajine ako použitie princípu tzv. dažďových záhrad, alternatívna výsadba a starostlivosť o parkový trávnik, umiestnenie dominantného prvku pergoli s popínavými rastlinami a doplnkami nočného osvetlenia dominantných prvkom návrhu.“

nocne pohlady 89nocne pohlady 90


  • Autor projektu je Ing. Tibor Hradňanský, vyštudovaný záhradný a krajinný architekt, ktorý sa už v minulosti angažoval v problematike mestskej zelene.  Vypracoval štúdiu revitalizácie námestia slobody, na základe anonymnej krajinársko architektonickej súťaže postúpila užším výberom, úspešne verejným pripomienkovaním, avšak ostala uložená v poličke s názvom „projekt super, nie sú financie.“ Už v tom čase bývalému vedeniu mesta ponúkol projekt bez finančného nároku, pričom jeho víťazný projekt bol s najvyššou cenovou kalkuláciou a mohol žiadať o plnenie. Na základe predchádzajúcich skúseností s tvorbou a predkladaním štúdií pre mesto chcel zvoliť opačný postup . Hotovú vypracovanú štúdiu plánoval predložiť mestu a občanom na pripomienkovanie až po jej dopracovaní a vydaní finálneho návrhu.

    Autor sa angažoval v prácach a projekčnej činnosti „revitalizácie okolia Lipy v Kysuckom Novom Meste“, ktorú v spolupráci s údržbou mesta začali realizovať a jej dokončenie plánuje v budúcom roku. Aktívne sa podieľal na dobrovoľníckych tzv. „očisteniach mesta“ a to vždy bez finančného nároku. Nejedná sa o jednorazové vzplanutie myšlienky „zelenej zmeny“ identity mesta. Vo svojej činnosti pokračoval aj bez zbytočného zviditeľnia sa na sociálnych sieťach.

 

"Ako vznikala myšlienka štúdie?"

park realIdea o návrhu parku začala každodenným obchádzaním tohto priestoru do práce. Po zistení stavu jednotlivých drevín, možnej hrozby majetkovej škody či ublíženia na zdraví spúšťačom bola prechádzka parkom s mojou manželkou počas tehotenstva. Počas tejto prechádzky bol silný vietor a z mravčej perspektívy som zažil, čo sa deje v korunách stromov mestského parku. Jednoznačne stav niektorých skupín drevín sú v ohrozujúcom stave. O pár dni neskôr som vracal cez park počas zotmenia, zážitok nie je potreba opisovať.
Neskôr papier ceruza a škice. Na štúdií pracoval po večeroch a v čase osobného voľna bez konkrétneho termínu predstavenia verejnosti. Niekoľkodňová a mnoho krát opakovaná inventarizácia drevín v parku za účasti spolužiakov z vysokej školy pretavila zo zaujímavosti o prizvanie atestovaného dendrológa nech zhodnotí stav veľkých jedincov. Tak som získal odborný názor na zdravotný stav drevín a aj odborný návrh ošetrujúcich opatrení. Postupnou predstavou a selekciou niektorých drevín sa budúci park začal v myšlienkach krásne formovať. Prechádzky s kočíkom v parku slúžili aj na mapovanie parku 😊. Spracovanie poznámok, inventarizačných tabuliek, nákresov a škíc trasovania bola mravčia práca ale dôležitý podklad pre vznik štúdie. Základné rozmiestnenie chodníkov a uličiek na prechod parkom bolo inšpirované samotnými návštevníkmi a občanmi mesta. Počas zimného obdobia keď napadol prvý sneh som si začal všímať vychodené trasy od ľudí.

Mnoho krát pred zotmením som si prechádzal tieto trasy a značil si ich, tie boli kostrou návrhu nových chodníkov t.j. prispôsobenie návrhu priamo návštevníkov, ktorý reálne využívajú chodníky v parku za účel prechodu cez park. Našiel som hlavné trasy, ktoré smerujú pre najdôležitejšie a najfrekventovanejšie ťahy peších cez park.

vizualizacie 137

 

Prečo ste sa rozhodol projekt darovať mestu?

Zámer a predpoklad uskutočnenia realizácie tohto projektu je slúžiť potrebám verejnosti, dostupné ekonomické náklady realizácie, použitie dlhotrvácnych materiálov s minimálnymi nárokmi na údržbu, atraktivita oddychovej zóny a tvorba moderných priestorov verejnej zelene.

Ako príklad megalomanských riešení, pompéznych architektonických súťaží je susedné mesto Žilina, ktoré ma XY výherných súťaži (samozrejme autorom v plnej miere zaplatených, ale nerealizovaných z dôvodu chýbajúcich financií a často nadhodnotenými realizačnými nákladmi). Podmienkou odovzdania hotovej vypracovanej dokumentácie mestu je v prípade záujmu občanov a vedenia mesta je transparentné financovanie a zmluvná záruka primátora mesta na dokončení diela v dohodnutom termíne bez navýšenia finančných prostriedkov. Nakoľko poznám štruktúru fungovania tohto systému (žiadosti, schvaľovanie, CP, výberové konania a pod.) ponúkam reálne, ekonomicky nenáročné, dlhodobo udržateľné riešenie s jasným cieľom zrealizovať obnovu mestského parku a prinavrátiť ho občanov mesta v novom šate. Mesto po dlhej dobe získa kultúrno-spoločensky atraktívny priestor s množstvom potenciálu využitia, získa oddychovú zónu s reprezentatívnym charakterom. Mestský park, už nebude ulička strachu ale pokoja, romantiky a možno harmónie párov počas večerných hodín.


Chceme dať ešte do pozornosti, že všetky potrebné informácie o projekte nájdete na webovej stránke www.parkknm.sk.
Ak vás téma zaujala, máte možnosť zasielať svoje pripomienky autorovi priamo na spomínanej webovej stránke.  

V článku Oživme spolu srdce nášho mesta! Projekt revitalizácie mestského parku v KNM Vám podrobnejšie priblížime projekt revitalizácie parku.

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: