prechod covid testOd dnes pondelka 7.12.2020 na hraniciach platia nové pravidlá. Od piatka však prichádzajú rôzne informácie, ktoré sa neustále menia a upravujú, týkajú sa aj pendlerov. Vzhľadom na to, že sa tieto zmeny vo veľkom týkajú aj nášho regiónu, pokúsime sa vám to zhrnúť.

Slovenská polícia upresnila posledné udalosti a zodpovedala mnohé otázky na tému mimoriadnych opatrení a režime na hraniciach so susednými štátmi.

Aktuálne k 7.12.2020:

PENDLERI - Test nesmie byť starší ako 14 dní.

Pendleri sú aktuálne povinní pri príchode na územie SR preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom na ochorenie COVID-19. Test nesmie byť starší ako 14 dní.
Polícia zatiaľ túto povinnosť do odvolania NEKONTROLUJE.


Koho sa tieto nové pravidla týkajú?

Povinnosť sa vzťahuje na osoby staršie ako 7 rokov, ktoré pravidelne prekračujú hranice.
Táto povinnosť sa vzťahuje tiež na občanov SR žijúcich v prihraničných oblastiach susedných štátov (teda do 30 km).

 Ide o prekračovanie hraníc za účelom:

 • výkonu zamestnania alebo iného obdobného pracovného vzťahu,
 • štúdia,
 • poskytovania neodkladnej starostlivosti o blízku osobu a
 • na ďalšie osoby, ktoré majú výnimku z izolácie a testovania po vstupe na naše územie.


UZNÁVAJÚ SA ANTIGÉNOVÉ TESTY ZO SLOVENSKA AJ ZO ZAHRANIČIA ! 

V prípade antigénového testu sa osoby musia preukázať certifikátom vydaným Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky alebo potvrdením vydaným mobilným odberovým miestom, alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb na tlačive uvedenom v prílohe vyhlášky ÚVZ.
Okrem toho sa budú môcť pendleri preukázať aj testom vykonaným v zahraničí. Musí však byť certifikovaný na území EÚ. Informoval o tom hlavný hygienik po kritike, ktorá sa vzniesla na piatkové vyhlásenia. Vyhláška sa bude v pondelok ÚVZ aktualizovať, takže môžu nastať opäť zmeny.

 • Polícia Slovenskej republiky AKCEPTUJE AJ PCR TESTY VYKONANÉ V ZAHRANIČÍ
 • Je možné sa preukázať aj POTVRDENÍM O PREKONANÍ OCHORENIA COVID-19
 • Na hraniciach sa neotestujete, mobilné odberové miesta tam nie sú. Na hranici je K DISPOZÍCII REGISTRÁCIA NA EKARANTÉNA

Kto nemá potrebné testy alebo potvrdenia, môže sa preukázať registráciou na stránke www.korona.gov.sk/ehranica. V tomto prípade musí zotrvať v izolácii do doručenia výsledku testu.

PREKRAČOVANIE HRANÍC NA OTOČKU

 • Občania, ktorí chcú prekročiť hranicu tzv. na otočku, musia byť schopní preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín.
 • Osoby, ktoré majú trvalý/prechodný pobyt na území SR, môžu dochádzať do zamestnania do susedného štátu bez nutnosti testovania, ale s povinnosťou potvrdenia o zamestnaní. Potvrdenie nájdete na webe ÚVZ.
 • Osoby, ktoré majú trvalý/prechodný pobyt v oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu, môžu chodiť na územie SR bez nutnosti testovania, ale s povinnosťou potvrdenia o zamestnaní. Všetci občania SR, ktorí žijú v takejto oblasti, avšak nie sú zamestnaní, môžu na územie SR cestovať bez akéhokoľvek potvrdenia.

Vyhláška ÚVZ pozná aj v prípade pendlerov celý rad výnimiek, ktoré sa týkajú cestovania medzi susednými štátmi - platia pre občanov SR, ale aj pre občanov ČR, HU, PL a AT. Týkajú sa ciest študentov za účelom štúdia/prijímačiek, členov športových klubov, osoby starajúce sa o svojich príbuzných, osoby obhospodarujúce pozemky do 10 km od hranice, športovcov vybraných najvyšších súťaží a účinkujúcich v audiovizuálnom diele.

Režim na hraničných prechodoch

Polícia bude vykonávať kontrolu dodržiavania nových povinností osôb po vstupe na územie SR náhodne so zameraním najmä na čas, kedy bude hranicu prekračovať najviac osôb.

 

Príchod zo zahraničia

Povinná karanténa sa NEVZŤAHUJE, ak sa vraciate z menej rizikových krajín: Austrália, Čína, Fínsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea (Kórejská republika), Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan. (treba si vždy pozrieť aktuálny zoznam krajín)
Ak sa vraciate z členskej krajiny Európskej únie, ktorá nie je uvedená na zozname vyššie (vrátane Lichtenštajnska, Švajčiarska a Veľkej Británie), VZŤAHUJE sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom:

1. Najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrujte na webe https://korona.gov.sk/ehranica/ (Policajný zbor vás môže skontrolovať, či ste tak spravili)
2. Izolujte sa v domácom prostredí (platí aj pre členov domácnosti)
3. Po príchode z tzv. červených krajín do domácej izolácie už nie je potrebné hlásiť sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ale iba svojmu ošetrujúcemu lekárovi.
4. Najskôr 5. deň po návrate choďte na test, alebo buďte doma 10 dní (ak nebudete mať príznaky, karanténa sa skončí

ALEBO

1. Vstúpte na územie SR s negatívnym výsledkom testu na COVID-19, nie starším ako 72 hodín
Poznámka: Deti do 7 rokov sa nemusia dať testovať (ak o tom nerozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva/lekár, po príchode zo zahraničia sa pre nich domáca izolácia skončí naraz so skončením izolácie dospelých osôb zo spoločnej domácnosti.

Ak sa vraciate z krajiny mimo Európskej únie, respektíve z krajiny, ktorá sa nenachádza na zozname vyššie, VZŤAHUJE sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom:

1. Najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrujte na webe Ehranica (Policajný zbor vás môže skontrolovať, či ste tak spravili)
2. Izolujte sa v domácom prostredí (platí aj pre členov domácnosti)
3. Po príchode z tzv. červených krajín do domácej izolácie už nie je potrebné hlásiť sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ale iba svojmu ošetrujúcemu lekárovi.
4. Najskôr 5. deň po návrate choďte na test

Tu nájdete vždy aktuálne informácie o cestovaní zo zahraničia na Slovensko: Obmedzenia na hraniciach

VÝNIMKY Z POVINNEJ IZOLÁCIE / TESTU

V prípade návratu zo zahraničia existuje viacero výnimiek, na základe ktorých nie ste povinný podstúpiť domácu izoláciu, respektíve ju nahradiť PCR testom. Všetky výnimky sú podrobne uvedené vo vyhláške na www.uvzsr.sk. Tu prinášame ich skrátenú verziu. Pozor, PENDLERI majú vyžšie samostatný blok.
Výnimky: osoby s trvalým/prechodným pobytom na území SR, ktoré sú občanmi niektorých z krajín EÚ a za posledné tri mesiace prekonali Covid-19; osoby, ktoré boli v "zelenej krajine"; vodiči nákladnej dopravy (+autobusári, piloti, železničiari, námorníci); zdravotníci (prevoz pacienta, orgánov, krvi); zamestnanci pohrebných služieb pri prevoze ľudských pozostatkov; osoby idúce na vyšetrenie (konkretizované vo vyhláške) a sprevádzajúca osoba (bez potvrdenia na pobyt do 12 hodín, s potvrdením nad 12 hodín cez cestujem.standardnepostupy.sk); tranzit osôb na územie iného štátu bez zastavania (iba natankovať); osoby s platným rozhodnutím o striedavej starostlivosti pri ceste za maloletým dieťaťom) a ďalšie špecifické povolania a ciele cesty uvedené vo vyhláške.

Cesta do Českej Republiky 

Slovensko je zaradené medzi červené krajiny. Platí povinnosť otestovať sa cestou späť do ČR pre všetkých jeho občanov, ktorí v červenej krajine strávia viac ako 12 hodín. Zároveň platí povinnosť testu (nie staršieho ako 72 hod.) pre všetkých cudzincov prichádzajúcich do ČR. Druhou možnosťou je absolvovanie 10-dňovej karantény. Je potrebné tiež vyplniť formulár pre hygienu. Výnimku z tejto povinnosti majú pendleri, cezhraniční študenti, ako aj tranzity.

Iné obmedzenia

KONIEC ZÁKAZU VYCHÁDZANIA A PREDĹŽENIE NÚDZOVÉHO STAVU: Od nedele 15.11.2020 už neplatí zákaz vychádzania. Platnosť certifikátov z plošného testovania sa skončila. Núdzový stav bol predĺžený o ďalších 45 dní, naďalej je teda v platnosti.

ZÁKAZ ZHROMAŽĎOVANIA
Vláda SR schválila zákaz zhromažďovania pre viac ako 6 osôb. Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti.

NOSENIE RÚŠOK A SANKCIE JE STÁLE POVINNÉ
Od 15.10. je povinné nosiť rúško aj v interiéroch, aj v exteriéroch pre všetky osoby nad 6 rokov.
Výnimky: deti do 6 rokov (od 3 do 6 je nosenie rúška odporúčané), osoby v exteriéri mimo zastavaného územia obce (min. 5 metrov od osôb mimo dom.
V prípade nenosenia rúšok na miestach, kde je to povinné, dochádza k porušovaniu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, podľa ktorého Policajný zbor uloží takejto osobe za priestupok na úseku civilnej ochrany podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v blokovom konaní pokutu do výšky 1000 €, resp. v odôvodnených prípadoch oznámi predmetné porušenie zákona na príslušný Regionálny Úrad verejného zdravotníctva, kde je možné uložiť pokutu počas mimoriadnej situácie až do výšky 1659 €.
Porušenie povinnosti nosenia rúšok nahlasujte jednej z týchto inštitúcií: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, mestská alebo obecná polícia, Policajný zbor.


ĎALŠIE MIMORIADNE OPATRENIA

 •  za splnenia podmienok sa otvárajú fitness centrá, kiná či divadlá
 •  reštaurácie/bary: v interiéri zatvorené, jedlo buď iba so sebou alebo na terase (stoly dva metre od seba), zatvorené od 22:00
 •  obchody a ďalšie prevádzky: 1 zákazník na 15 m2 (nevzťahuje sa na deti do 14 rokov)
 •  obchodné centrá: vstup s teplotou pod 37 stupňov, rovnaké obmedzenie ako v predošlom bode (zratúva sa plocha obchodov, nie spoločných priestorov)
 •  v čase od 09:00 do 11:00 (pondelok až piatok) môžu v potravinách a drogériách nakupovať iba seniori nad 65 rokov
 • informácie o obmedzení hromadných podujatí, o možnosti organizovať podujatia nad 6 osôb nájdete na webe http://www.uvzsr.sk/

Môže vás zaujímať:

 

Autor: redakcia / zdroj Polícia SR
Foto: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: