cov krasno05Stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie Stredných Kysúc“ finišuje, čaká sa na jej kolaudáciu.

Na líniovú vodnú stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ bolo vydané stavebníkovi Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina stavebné povolenie Obvodným úradom životného prostredia v Čadci ešte v roku 2009.

 • Výstavbu kanalizačnej siete v aglomerácii Krásno nad Kysucou, ktorá zahŕňa mesto a ďalšie obce, a to Nová Bystrica, Stará Bystrica, Radôstka, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica o celkovej dĺžke 123,46 km vrátane zaustení kanalizačných prípojok. V projekte je tiež dobudovanie vodovodnej siete v meste Krásno nad Kysucou a obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Oščadnica o celkovej dĺžke 22,41 km vrátane zaústení vodovodných prípojok

Ako prebieha kolaudácia z pohľadu Okresného úradu Životného prostredia - kedy by mal byť proces dokončený a kedy sa predpokladá spustenie kanalizácie?

Stavba bola členená na stavebné objekty:

 • Nová Bystrica – vodovod, kanalizácia
 • Stará Bystrica – vodovod, kanalizácia
 • Klubina – kanalizácia
 • Zborov nad Bystricou – vodovod, kanalizácia
 • Krásno nad Kysucou – vodovod, rekonštrukcia vodného zdroja, kanalizácia, rekonštrukcia ČOV
 • Oščadnica – vodovod, kanalizácia
 • Čadca Horelica – kanalizácia
 • Radôstka – vodovod, kanalizácia

Kolaudácia stavby bude rozdelená na tri časti:

 • kolaudácia rekonštrukcie ČOV Krásno nad Kysucou
 • kolaudácia vodovodu a kanalizácie Oščadnica 
 • kolaudácia zvyšných stavebných objektov

Žiadosti o kolaudáciu boli stavebníkom Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina už doručené na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie. Posledná žiadosť bola doručená dňa 24.06.2021.

Prvým skolaudovaným objektom by mala byť ČOV v Krásne nad Kysucou

"Stavebné práce sú ukončené a dokončievajú sa povrchové úpravy vozoviek. Je podaná žiadosť na kolaudáciu všetkých stavebných objektov. Prvým skolaudovaným objektom by mala byť Čistička odpadových vôd v Krásne nad Kysucou," informuje nás aj primátor mesta Krásna nad Kysucou Jozef Grapa.

Na túto stavbu je zvolané Okresným úradom, odborom životného prostredia Čadca kolaudačné jednanie so stretnutím pozvaných na mieste na 23.7.2021 s tým, že kolaudačné rozhodnutie by mohlo byť vydané v mesiaci august.

"V prípade tejto stavby však nie je problém s prevádzkovaním, nakoľko je vydaný súhlas na predčasné užívanie ČOV v Krásne nad Kysucou a v súčasnosti sa aj prevádzkuje čistička pre čistenie odpadových vôd, ktoré produkujú odberatelia napojení na starú kanalizáciu v Krásne,"doplnil informáciu primátor Krásna.

cov2

Odobrané vzorky z novej vodovodnej siete spĺňajú všetky normy

Kanalizačné a vodovodné vetvy sú odtlakované a z novo realizovanej vodovodnej siete sú odobrané vzorky, ktoré boli zaslané na Regionálny úrad verejného zdravotníctva a spĺňajú všetky normy, ktoré sú kladené na bezproblémovú distribúciu vody. "Verím, že v štvrtom štvrťroku tohto roku bude možné postupne napájať prvých odberateľov, či už na kanalizáciu alebo na vodovod," dodáva Jozef Grapa.

Ako prebieha samotný proces kolaudácie

Proces kolaudácie prebieha podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), oddiel 7 užívanie stavieb a podľa vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

1. Kontrola písomnej žiadosti a jej príloh (či je žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia kompletná – porealizačné vyjadrenia, certifikáty, zápisy o odovzdaní stavby, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, vecné bremená, zápisy o skúškach vodotesnosti...).
2. Porovnanie porealizačného zamerania stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom v stavebnom konaní.
3. Oznámenie o začatí kolaudačného konania a miestne zisťovanie spojené so zmenou stavby pred jej dokončením, konania o skúšobnej prevádzke v prípade ČOV Krásno nad Kysucou.
4. Vydanie kolaudačného rozhodnutia a rozhodnutia o skúšobnej prevádzke.

"Vzhľadom na veľký rozsah stavby je predpokladaný termín konania o skúšobnej prevádzke a miestneho zisťovania ČOV Krásno nad Kysucou začiatok augusta. Predpokladaný termín kolaudačného konania a miestneho zisťovania kanalizačných a vodovodných sieti je september 2021.
Po kolaudačnom konaní a miestnom zisťovaní budú vydané rozhodnutia (skúšobná prevádzka a kolaudačné resp. kolaudačné spojené so zmenou stavby pred jej dokončením). Termíny sú reálne iba v prípade, že žiadosti budú kompletné a nebudú zistené nedostatky brániace vydaniu rozhodnutí," informuje Mgr. Petar Lazarov - vedúci pre oddelenie vzťahov s médiami z Kancelárie ministra vnútra.

Koľko pracovníkov Životného prostredia je vyčlenených na kontrolu v súvislosti so spustením kanalizácie a ako prebieha tento proces?

Na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie vykonávajú štátnu službu na úseku štátnej vodnej správy dve pracovníčky. Konkrétne na kontrolu v súvislosti so spustením kanalizácie nie je možné z takéhoto počtu pracovníkov vyčleniť žiadneho zamestnanca, ktorý by sa venoval iba tejto stavbe.

Prečítajte si aj:

autor: redakcia
foto: J. Pitoňák

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: