ucebna techniky 1Vďaka novému vybaveniu a pomôckam sa žiaci môžu naučiť cenné zručnosti v novej školskej dielni.

Žiaci zo ZŠ Stará Bystrica môžu využívať modernú učebňu. Základná škola v Starej Bystrici síce bola vždy vybavená učebňou - dielňou určenou pre praktickú výučbu predmetu pracovné vyučovanie, v súčasnosti techniky. Vybavenie však bolo zastarané a mnohé zariadenia a pomôcky už nepoužiteľné.

Nová učebňa techniky vznikla z miestnosti, ktorá bola určená na skladovanie tuhého paliva. Počiatky projektu siahajú do roku 2017, kedy bol zriaďovateľom školy v spolupráci so ZŠ podaný projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole s materskou školou Stará Bystrica“.

Riaditeľka školy Ing. Adriána Petreková informuje, že škola tak získala nový nábytok, IKT techniku, učebné pomôcky a knihy na vybavenie učební informatiky, fyziky, chémie, biológie, techniky, jazykovej učebne a knižnice.

ucebna techniky 1

Priebeh prác

O samotných prácach hovorí Ing. Adriána Petreková: "Stavebné práce, kúrenie a elektroinštalácia boli financované zriaďovateľom školy, nový nábytok a pomôcky získala škola z projektu. Moderná učebňa zariadená v industriálnom štýle sa vybavila mobilnými pracoviskami na obrábanie dreva, kovu, stolárskymi hoblicami, ručným náradím s príslušenstvom, akumulátorovým náradím, náradím pre elektroniku, pre vodoinštaláciu, zverákmi, nákovami, rezačkami... Z bývalej keramickej dielne tu bol presunutý i hrnčiarsky kruhkeramická pec."

Praktické zručnosti majú svoje opodstatnenie aj v súčasnom období, v ktorom vedúcu úlohu zohrávajú digitálne technológie. Cieľ technickej výchovy je podľa slov p. riaditeľky jasný - zvýšiť záujem žiakov o predmet, zatraktívniť a skvalitniť vyučovací proces využitím moderného vybavenia a pomôcok, ktoré dávajú príležitosť na využitie rôznych metód a foriem vo vyučovacom procese. Chcú žiakov naučiť vykonávať pracovné činnosti samostatne i rozvíjaním sociálnych zručností.

Nová trieda pre škôlkarov

Škola má i ďalšiu novinku - novú triedu pre škôlkarov. "Z dôvodu zvýšeného záujmu o umiestnenie detí do našej materskej školy sa zriaďovateľ školy rozhodol rozšíriť kapacitu MŠ, a tak z bývalej učebne techniky vznikla nová trieda pre škôlkarov. V tomto školskom roku sme mohli prijať cca 100 detí do MŠ," uvádza Ing. Adriána Petreková.

Informuje aj o tom, že sa v škole vybudovala plynofikovaná kotolňa, pretože sa v januári 2020 v budove ZŠ pre 2. stupeň pokazil kotol na tuhé palivo, ktorý bol ešte zo roku 1970. Oprava sa realizovala z finančného príspevku MŠVVaŠ SR.

autor: redakcia
foto: ZŠ Stará Bystrica

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: