prednaska mokrade 003

V Kysuckej knižnici v Čadci, pracujúcej v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, privítala v piatok 21. júna 2019 Janka Bírová poverená vedením knižnice, vzácnych hostí.

Zástupcovia Slovenskej agentúry životného prostredia Marcela Sláviková, Róbert Robenek a Ivan PavlišinChránenej krajinnej oblasti Kysuce, pripravili pre žiakov vyšších ročníkov ZŠ Rázusova v Čadci zaujímavé prednášky doplnené filmom a prehliadkou výstavy. Téma prednášok bola zameraná na význam mokradí, ale i na životné prostredie a ochranu prírody na Kysuciach.

Úvodná prednáška Ivana Pavlišina bola zameraná na životné prostredie Kysúc a jeho ochranu, na chránene biotopy, flóru a faunu. Žiakov zaujalo množstvo informácií a fotodokumentácia chránených lokalít, rastlín a zvierat v našom regióne. Ďalšia časť prednáškového bloku bola venovaná významu mokradí. Prednášku viedol Róbert Robenek, zástupca Slovenskej agentúry životného prostredia v Žiline, ktorý podrobne rozviedol význam ochrany mokradí a ich vplyv na životné prostredie. Dohovor o mokradiach, ktoré majú medzinárodný význam nesie názov Ramsarský dohovor. Ten bol prijatý v meste Ramsar (Irán) v roku 1971. Ochrana mokradí sa stala predmetom medzinárodnej spolupráce, ktorej cieľom je zvrátiť, či pozastaviť úbytok a degradáciu mokradí. Celosvetový zoznam Ramsarských lokalít v súčasnosti obsahuje 1916 lokalít, pričom 14 medzinárodne významných mokradí leží v Slovenskej republike.

prednaska mokrade 001Program starostlivosti o mokrade Slovenska a jeho akčný plán bol schválený uznesením vlády v júni 2015. Význam mokradí na Slovensku spočíva hlavne v tom, že väčšina zásob vody sa vytvára zo zrážok a spomalenie odtoku vody a jej zadržiavanie vsakovaním na celom území Slovenska, zabezpečí vytváranie dostatočných zásob pitnej vody. Zároveň je osobitne dôležité chrániť a umelo vytvárať jazierka, vodné plochy a mokrade, ktoré majú nezastupiteľný význam najmä pri protipovodňovej ochrane územia Slovenska. Prudké klimatické zmeny, ale i nešetrné zásahy do prírody, ťažba dreva, záplavy a následné zosuvy pôdy sú alarmujúcimi dôsledkami, ktoré ohrozujú nielen životné prostredie, ale i náš život. Tieto skutočnosti je potrebné pripomínať najmä mladým ľuďom, ktorých budúcnosť závisí aj od vzťahu a zodpovedného prístupu k prírode a životnému prostrediu. Podnetné a zaujímavé prednášky boli doplnené premietaním filmu a prehliadkou výstavy vo vestibule knižnice. Veríme, že každý účastník si odniesol veľa nových podnetov a informácií, ktoré nútia zamyslieť sa, ale hlavne konať v prospech prírody a života. Je najvyšší čas začať.

Prečítajte si aj: Obnovenie mokrade v kameňolom

Ďakujeme zástupcom Slovenskej agentúry životného prostredia v Žiline i CHKO Kysuce za odborné prednášky a sprostredkovanie zaujímavých a podnetných informácií i za inštalovanie  posterovej výstavy, ktorá počas celého mesiaca oslovovala návštevníkov našej knižnice.

Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: