optimalna kniznica seminar 007Seminár bol určený knihovníkom a odborným pracovníkom verejných knižníc, ktoré má Kysucká knižnica v Čadci vo svojej metodickej pôsobnosti.

Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti

Takto znie názov dlhoročného projektu Kysuckej knižnice v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci ktorého realizuje svoju regionálnu metodickú, vzdelávaciu a inštruktážnu funkciu voči verejným knižniciam okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. Zámerom projektu bolo zorganizovať v poradí 4. odborný seminár s totožným názvom „Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti“, ktorý mal za úlohu rozšíriť vedomosti, prehĺbiť zručnosti knihovníkov z oblasti práce so znevýhodnenými skupinami obyvateľov so zameraním na prácu so seniormi v priamo knižniciach i mimo nich.
Seminár bol určený knihovníkom a odborným pracovníkom verejných knižníc, ktoré má Kysucká knižnica v Čadci vo svojej metodickej pôsobnosti. Na seminár, ktorý sa konal v Kysuckej knižnici v Čadci 24. júna 2021, boli prizvaní knihovníci aj verejných knižníc Žilinského kraja.

Kysucká knižnica v Čadci na svoje odborné semináre pozývame aj zástupcov rôznych organizácií – vždy podľa témy, ktorej sa ten-ktorý seminár dotýka. A keďže toto podujatie bolo zamerané na prácu so znevýhodnenými obyvateľmi miest a obcí, boli pozvaní aj zástupcov zariadení sociálnych služieb. Organizátori im pri tejto príležitosti predstavili prácu knižníc na tomto úseku činnosti a zároveň im ponúkli týmto spôsobom možnosť spolupráce.
Seminár a s tým spojené aktivity bolo možné zorganizovať vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a spolufinancovania Žilinského samosprávneho kraja. Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom Kysuckej knižnice v Čadci.

 optimalna kniznica seminar 008Helena Pajerová

 optimalna kniznica seminar 009Mgr. Helena Pagáčová

Ako hlavný cieľ si organizátor stanovil skvalitnenie práce vo verejných knižniciach, k čomu by malo dôjsť na základe získaných poznatkov na odbornom seminári, spoločného riešenia vyskytujúcich sa problémov, čo by malo uľahčiť prácu zamestnancom knižníc v uvedenej oblasti. Ďalším cieľom bolo zhodnotenie aktuálnej situácie a stavu knižníc v kysuckom regióne a knižníc Žilinského kraja, hľadanie riešenia problémov a ponúknutie návodov na skvalitnenie činnosti v uvedenej oblasti.

Na seminári odzneli 3 hlavné vystúpenia spojené s prezentáciami na témy:

„Možnosti uplatňovania biblioterapie a zážitkového čítania v práci s používateľom, čitateľom, návštevníkom knižnice“ - tejto téme sa venovala odborníčka na biblioterapiu doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD. - vysokoškolská pedagogička a vedkyňa z Katedry liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jej kolegyňa z katedry PaedDr. Dominika Marsovszká vystúpila s príspevkom na tému „Biblioterapia a seniori“. Mgr. Zuzana Mjartanová z Krajskej knižnice v Žiline podala pohľad do knižníc na Slovensku v príspevku „Seniori a knižnice v procese vzdelávania“.

Následne vystúpili pracovníci verejných knižníc Žilinského kraja, prezentovali prácu so znevýhodnenými skupinami a účastníkom predstavili svoje zaujímavé aktivity a podujatia. S príspevkom „Čitateľ ako človek tvorivý – O aktivitách (nielen) pre seniorov v Krajskej knižnici v Žiline“ vystúpil Marek Homola, ktorý pracuje v Krajskej knižnici v Žiline na úseku Organizácia počítačových kurzov a tvorivých dielni.

 optimalna kniznica seminar 004Marek Homola

 optimalna kniznica seminar 005Mgr. Zora Kalmanová

Mgr. Zora Kalmanová – vedúca Oddelenie služieb Turčianskej knižnici v Martine vystúpila s príspevkom „Z našej kuchyne - rozmanité aktivity pre znevýhodnených používateľov v Turčianskej knižnici v Martine“.
Zaujímavú a podnetnú prácu so znevýhodnenými skupinami predstavila Mgr. Mária Lesáková v príspevku „Práca so znevýhodnenými skupinami v Mestskej knižnici v Ružomberku“.

Veľmi dobré výsledky v práci so znevýhodnenými skupinami dosahuje pani Helena Pajerová, ktorá vedie Obecnú knižnicu v Makove. Predstavila ich v príspevku „Obecná knižnica v Makove - Práca so znevýhodnenými skupinami obyvateľov z obce a z okolia“.

Kysucká knižnica v Čadci má dlhoročnú bohatú činnosť na úseku práce so znevýhodnenými skupinami. Dlhodobo spolupracuje so sociálnymi zariadeniami na území regiónu, špeciálnymi školami aj dobrovoľnými organizáciami. Za knižnicu jej činnosť odprezentovali dve skúsené pracovníčky. Petronela Gavenčiaková, ktorá pracuje na úseku práce s deťmi a mládežou predstavila dlhoročný projekt „Rozprávky večných detí“ venovaný mentálne postihnutým deťom, mládeži a dospelým a zároveň aj prácu s deťmi s autizmom.

Mgr. Helena Pagáčová – koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti sa dlhodobo venuje práci so seniormi. Každoročne pripraví pre nich množstvo podujatí a zaujímavých aktivít. Tieto aktivity predstavila vo svojej prezentácii „Práca so seniormi v Kysuckej knižnici v Čadci“.

Z uvedených vystúpení boli spracované videozáznamy, ktoré budú zverejnené na webovej stránke organizátora spoločne s prezentáciami a ďalšími materiálmi pre knihovníkov a iných záujemcov o problematiku seminára.

Mgr. Janka Mudríková,
projektový manažér, metodik Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: