nalez kostiNa konci októbra narazili robotníci na väčší zhluk ľudských kostí. Predpokladá sa, že ide o pozostatok zaniknutého obecného cintorína.

Koncom októbra tohto roka narazili robotníci pri kopaní ryhy pre kanalizačné potrubie za budovou miestneho domu služieb (obr. 1) na väčší zhluk ľudských kostí (obr. 2). K nálezu bola privolaná policajná hliadka. Tá po obhliadke a miestnom šetrení konštatovala, že kosti sa nachádzajú na mieste dlhšie ako 25 rokov a stavebník má kontaktovať archeológa.

nalez kosti 001Obr. 1 - miesto nálezu, Foto: prevzaté zo servera: mapy.czRyha sa kopala v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu stredné Kysuce“, v súvislosti s ktorou archeologický výskum prebehol, avšak s negatívnym výsledkom.

K nálezu kosti prišlo až po oficiálnom ukončení výskumu. Stavebník – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. kontaktoval archeologickú spoločnosť, ktorá výskum realizovala – ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA, s.r.o. a tá následne Krajský pamiatkový úrad Žilina za účelom spoločnej obhliadky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         Obr. 2 - zhluk ľudských kostí, Foto: archív autora

Obhliadkou bolo zistené že väčšina kostí sa nachádza najmä v severnom profile výkopu. Podstatný zvyšok kostí (po zozbieraní plné 60 l vrece, obr. 3) bol zväčša vplyvom bagrovania roztrieštený a rozsypaný na kopách hliny popri výkope. Popri kostiach sa našlo aj niekoľko črepov z novovekých keramických nádob.

nalez kosti 003Obr. 3 - nález, Foto: archív autora

Pravdepodobne pozostatok zaniknutého obecného cintorína

Pre obmedzený rozsah nálezu je ho nateraz ťažko interpretovať. Je však zrejmé, že ide o pozostatok zaniknutého obecného cintorína, ktorý sa nachádzal pri drevenom farskom kostole sv. Ondreja (prvýkrát sa spomína v roku 1601). Ten bol asanovaný koncom 19. storočia. Na miestnom farskom úrade majú v archíve fotografiu z obdobia výstavby Košicko-bohumínskej železnice zachytávajúcu ešte stojaci kostol.

Kostol spolu s okolitým areálom (cintorínom) je zakreslený na tzv. I. (r. 1769, obr. 4) a II. vojenskom mapovaní (r. 1824, obr. 5). Aj keď uvedené mapové diela nie sú úplne topograficky presné, môžeme aj na ich základe hodnotiť, že išlo o väčší priestor. Zároveň sa na ich základe dá vymedziť, že zaniknutý kostol s cintorínom sa nachádzal práve v okolí dnešného domu služieb.

nalez kosti 004Obr. 4 - kostol s areálom na tzv. I. vojenskom mapovaní, Foto: prevzaté zo servera: mapire.eu

nalez kosti 005Obr. 5 - kostol na II. vojenskom mapovaní, Foto: prevzaté zo servera: mapire.eu

Zo situácie v teréne sa dá povedať, že nešlo o nález hrobu, keďže kosti neboli anatomicky uložené, ale zrejme jamy, do ktorej boli ľudské ostatky druhotne premiestnené v čase nedostatku miesta na cintoríne a pri rušení starých hrobov. Pochovávať sa tu zrejme prestalo počas reforiem Márie Terézie a Jozefa II., keď sa začalo zakazovať pochovávanie na cintorínoch v intravilánoch.

Vďaka promptnému zásahu miestnej správy a farského úradu boli zozbierané kosti nanovo pochované na mestskom cintoríne. Do budúcna si akákoľvek stavebná aktivita v blízkom okolí nálezu zrejme vyžiada archeologický výskum.

 

Mgr. Tomáš Kopták, PhD.

Literatúra: VELIČKA, Drahomír. Zaniknuté drevené kostoly v kysuckom Pobeskydí I. In Práce a studie muzea Beskyd – společenské vědy, 2008, 20, s. 56-72.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: