knihovnicky pocinDňa 23. júla 2020 sa v Kysuckej knižnici v Čadci konalo slávnostné pracovné stretnutie knihovníkov verejných knižníc regiónu Kysúc, na ktorom bol zhodnotená činnosť verejných knižníc za rok 2019.

Osobitosťou tohtoročného spoločného pracovného rokovania bolo odovzdávanie ocenenia „Knihovnícky počin 2019“ knižniciam a knihovníkom verejných knižníc v metodickej pôsobnosti Kysuckej knižnice v Čadci ako regionálnej knižnice pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto za kvalitnú prácu s používateľmi a čitateľmi, za kvalitnú akvizičnú činnosti knižnice, za celkové skvalitnenie služieb knižnice, za významné aktivity v oblasti informatizácia knižnice, za inšpiratívne nápady v knihovníckej práci, za úspešnú činnosť pri hľadaní mimorozpočtových zdrojov na činnosť knižnice a za implementáciu projektov.

Knihovnícky počin 2019 za kvalitnú prácu s používateľmi a čitateľmi sa udeľoval na základe hodnotenia viacerých kritérií: nárast počtu používateľov a čitateľov oproti predchádzajúcemu roku, priemerná návštevnosť, počet registrovaných používateľov počas hodnoteného roka a počet registrovaných používateľov z obyvateľov miesta pôsobenia knižnice. Po dosiahnutí skvelých výsledkov bolo ocenenie udelené: kolektívu knihovníčok Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste, p. Silvii Kupkovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Zákopčí a p. Ivete Bobulovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Čiernom.

knihovnicky pocinJanka Bírová a Iveta Bobulová

Knihovnícky počin 2019 za kvalitnú akvizičnú činnosť knižnice získali knihovníci po splnení kritérií: kvalitná akvizičná práca knihovníka v rokoch 2017, 2018, 2019 v oblastiach zabezpečovanie finančných prostriedkov na nákup knižničného fondu od zriaďovateľa knižnice, dotácií z Fondu na podporu umenia, zabezpečenia pravidelného nákupu kníh a periodík pre obyvateľov mesta, obce s prihliadnutím aj na plnenie celoslovenských ukazovateľov v počte prírastkov kúpou na 1 obyvateľa a počtu odoberaných periodík na počet obyvateľov. Ocenenia získali: p. Silvia Kupková – knihovníčka Obecnej knižnice v Zákopčí, p. Eva Harceková – knihovníčka Obecnej knižnice v Hornom Vadičove a p. Iveta Bobulová – knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom.

knihovnicky pocin1Janka Bírová a Eva Harceková

Knihovnícky počin 2019 za prácu s miestnymi komunitami a organizovanie pestrých komunitných aktivít bolo udelené za dlhoročnú úspešnú prácu na úseku organizácie podujatí pre všetky skupiny obyvateľov mesta/obce – dospelých, deti, ale aj znevýhodnené skupiny obyvateľov v sledovanom období rokov 2017, 2018, 2019. Ocenenie bolo odovzdané p. Helene Pajerovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Makove, p. Ivete Bobulovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Čiernom a Obecnej knižnici v Nesluši.

Knihovnícky počin 2019 za celkové skvalitnenie služieb knižnice si prevzala Mgr. Jana Slivková – knihovníčka Obecnej knižnice v Novej Bystrici, ktorá stagnujúcu knižnicu pretvorila na stánok kultúry, do ktorého sa opätovne začínajú vracať čitatelia a používatelia knižnično-informačných služieb.

Knihovnícky počin 2019 za aktivity v oblasti informatizácia knižnice bolo odovzdané p. Lenke Palárcovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Snežnici za zaujímavé a netradičné spracovanie online katalógu s jeho inštaláciou na webovej stránke Obce Snežnica.

knihovnicky pocin3Janka Bírová a Dušana ŠinalováKnihovnícky počin 2019 za inšpiratívne nápady v knihovníckej práci bolo udelené za inšpiratívne nápady knihovníkov, ktoré skvalitnili prácu knižnice, spropagovali knižnicu a jej činnosť v komunite, v obci, v meste. Ocenenie získala p. Jana Brodeková – knihovníčka Obecnej knižnice v Rudinskej, ktorá v snahe zvýšiť záujem o knihy, čítanie kníh a knižnicu deponovala časť knižného fondu do základnej školy, ktorý je tu využívaný vo väčšej miere ako v obecnej knižnici.

Ocenenie za zmapovanie histórie knižnice si prevzala p. Silvia Kupková – knihovníčka Obecnej knižnice v Zákopčíkolektív knihovníčok Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste za využívanie netradičnej techniky gamifikácie v práci s deťmi a mládežou.

Knihovnícky počin 2019 za mimoriadne úspešnú činnosť pri hľadaní mimorozpočtových zdrojov na činnosť knižnice a implementáciu projektov bol odovzdaný PhDr. Dušane Šinalovej, vedúcej Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste.

Ocenenie Knihovnícky počin plánuje udeľovať Kysucká knižnica v Čadci každoročne ako prejav uznania dosahovaných výsledkov v práci obecných a mestských knižníc v regióne Kysuce, ale aj ako motiváciu na skvalitnenie odbornej knihovníckej činnosti.

Mgr. Janka Mudríková, metodik
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: