kniznica cadca fond 005Projekt akvizície knižničných dokumentov bol umožnený vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

Systematické doplňovanie knižničných fondov – nevyhnutnosť každej verejnej knižnice

Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov a svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

V roku 2020 požiadala Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Fond na podporu umenia o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu akvizície knižničných dokumentov prostredníctvom projektu s názvom Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi.

Žiadosť bola Fondom na podporu umenia schválená a podporená finančnými prostriedkami vo výške 20 000 € na úhradu bežných výdavkov spojených s akvizíciou knižných titulov.

Zámerom projektu bolo doplniť knižničný fond Kysuckej knižnice v Čadci o hodnotné dokumenty slovenských a svetových autorov s prihliadnutím na čitateľské záujmy a potreby čitateľov, používateľov knižnično-informačných služieb a návštevníkov knižnice. Hlavným cieľom projektu bolo a je poskytnúť čitateľom všetkých vekových kategórií knižné novinky z oblastí ich záujmu k uspokojeniu ich kultúrnych, informačných, vzdelávacích a rehabilitačných potrieb a tým prispieť k naplneniu základných funkcii, ktoré Kysucká knižnica v Čadci plní ako regionálna verejná knižnica. Akvizícia knižničných dokumentov podporených z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia sa začala realizovať v novembri 2020 a bola ukončená v máji 2021.

kniznica cadca fond 001

Ak prehodnotíme realizáciu projektu, môžeme skonštatovať, že z celkového rozpočtu projektu bolo nakúpených 1 586 knižničných dokumentov. Z tohto počtu bolo 373 knižničných dokumentov z oblasti náučnej literatúry pre dospelých a 94 z náučnej literatúry pre deti a mládež, 688 knižničných dokumentov z beletristickej literatúry pre dospelých a 431 z beletristickej literatúry pre deti a mládež.

Knižničné dokumenty, zakúpené v rámci projektu, sú umiestnené prevažne vo voľnom výbere v Kysuckej knižnici v Čadci, kde sú dostupné každému záujemcovi (spolu 1 501 knižničných dokumentov); na pobočku Kysuckej knižnici v Čadci na Základnej škole Prívary Čadca-Milošová bolo určených spolu 53 knižničných dokumentov, 32 knižničných dokumentov bolo umiestnených v príručných knižniciach (artotéka, úsek regionálnej dokumentácie a bibliografie, bibliograficko-informačná služba, čitáreň), odkiaľ sa vypožičiavajú na požiadanie záujemcov absenčne a prezenčne.

Približne 20% pridelenej podpory na akvizíciu knižničných dokumentov bolo vyčlenených na kúpu kníh vydaných s podporou Fondu na podporu umenia a kníh, ktoré boli vydané inštitúciami v priamej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.
V rámci propagácie boli do knižničných jednotiek lepené samolepky s textom: „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“ a logom Fondu na podporu umenia. Jednotlivé súbory titulov knižných noviniek tak, ako boli akvizíciou získavané, boli vystavované na vyhradenom mieste v Kysuckej knižnici v Čadci. Tieto voľne prístupné knihy si mohli návštevníci knižnice pozrieť a podľa záujmu aj vypožičať.

kniznica cadca fond 002

Akvizičná činnosť realizovaná v rámci podporeného projektu bola propagovaná v regionálnych periodikách v rubrike Nové knihy v Kysuckej knižnici v Čadci a priebežne na webovej stránke Kysuckej knižnice v Čadci na podstránke Nové knihy.

Mgr. Monika Krkošková
Úsek akvizície a katalogizácie knižničných fondov

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: