poziar rizikoHorúce počasie môže zapríčiniť vznik požiarov, ktoré vznikajú najmä v prírodnom prostredí.

Pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto platí od 11. júna 2021 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, teda 50 metrov od hranice lesného pozemku. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pre celé územie okresu alebo časť územia okresu.

Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je najmä:

  • suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní;
  • zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní;
  • ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

Zásady protipožiarnej bezpečnosti

V tomto čase je každý občan povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Patrí k ním zákaz:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety;
  • používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone až do výšky 16 596 eur, fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená pokuta do výšky 331 eur.

autor: redakcia
foto a zdroj: HaZZ

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: