danove priznanieFyzické i právnické osoby, ktoré sa v uplynulom roku 2021 stali vlastníkmi nehnuteľností musia podať daňové priznanie do 31.1.2022.

Fyzické aj právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2021 stali vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, sú povinné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak im zanikne vlastníctvo, správa alebo užívanie nehnuteľnosti, sú povinné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na zánik daňovej povinnosti. Povinnosť podať priznanie je do 31. januára 2022.

Fyzické osoby, ktoré sa v roku 2021 stali držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, fyzické osoby v hmotnej núdzi, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby, si musia nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti na rok 2022 uplatniť v daňovom priznaní, ktoré sú povinné podať do 31. januára 2022.

Ak daňovník nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý mu správca dane uloží pokutu.

autor: redakcia
foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: