zborov nad bystricouUplynulý rok zmenil život v obci, no naďalej sa podarilo zrealizovať mnohé plány. Ako ho hodnotí starosta obce Juraj Hlavatý.

Boj s ochorením Covid-19 zasiahol do života v obci

Rok 2020 mal inú podobu ako tie predošlé. „Boj s ochorením Covid-19, ktorý nás trápil v roku 2020 a ešte nás aj trápi, sme zvládali spoločne s našimi občanmi podľa možnosti a aktuálnej situácie. Uplynulý rok sa určite zapíše iným písmom i do kroniky našej obce, aby naši potomkovia nezabudli, že najcennejšie, čo v živote máme je zdravie,“ uvádza starosta obce Zborov Juraj Hlavatý.

Podarilo sa ukončiť práce na kanalizácii: „Počas uplynulého roka, ktorý bol pre všetkých občanov diametrálne odlišný, sa nám podarilo ukončiť stavebné práce na kanalizácii, ktorá sa realizovala v rámci projektu: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“, v celej Bystrickej doline a obci Oščadnica. Spoločne, s trpezlivosťou a toleranciou občanov, sme dokázali zrealizovať dielo, ktoré je nevyhnutné pre kvalitu života našich obyvateľov. Najväčším prínosom realizácie tejto stavby a jej následného spustenia do prevádzky, ktorú očakávame v druhom polroku 2021, bude zlepšenie kvality životného prostredia v našom mikroregióne.“

Bežný život sa zmenil, no snažili sa pokračovať v rozvoji a budovaní obce

juraj hlavatyJuraj Hlavatý„V úvode som spomenul, že uplynuli rok 2020 bol iný, tak som mal na mysli bežný život našej obce Zborov nad Bystricou, ktorý sa takpovediac zmenil. Zastavil sa z pohľadu bežných dianí, ktoré boli späté s kultúrnym, športovým, vzdelávacím a spoločenským životom. Uplynulí rok bol v tejto oblasti prázdny, bez možnosti stretávať sa, zrelaxovať sa a porozprávať sa so svojimi priateľmi, z ktorými sme sa bežne stretávali pri týchto udalostiach. Pevne verím, že táto oblasť sa počas roka 2021 vráti do normálneho fungovania, pretože úlohou samospráv je vytvárať pre svojich obyvateľov aj takéto možnosti spoločenského a sociálneho života.

Aj keď sa oblasť spoločenského života spomalila, resp. zastavila, v oblasti rozvoja a budovania obce sme sa snažili pokračovať v rozbehnutom tempe. Podarilo sa nám zrekonštruovať väčšiu časť miestnych komunikácií, ktoré boli veľmi poškodené po výstavbe kanalizácie a viac ako 80% miestnych komunikácií má nový asfaltový koberec. Táto investícia si vyžiadala z obecného rozpočtu takmer 200 000 €. Pri tejto činnosti sme zmodernizovali a vybudovali mnohé odvodňovacie trakty, ktoré boli nefunkčné, resp zrážková voda nám robila problémy v mnohých miestnych komunikáciách. V roku 2021 nás ešte čaká dobudovať zvyšné miestne komunikácie a plánom je, aby sme mali nové cesty na 100%,“ hovorí Juraj Hlavatý.

frezovanie cesta zborov

Rozvíjal sa aj cestovný ruch a zakúpila sa technika do zberného dvora: „V oblasti cestovného ruchu sa nám podarilo zrekonštruovať prameň s názvom „Hladná voda“, ktorý sa nachádza v miestnej časti vo Fojtovom potoku.

V oblasti životného prostredia sa nám podarilo získať novú techniku do nášho zberného dvora, spočívajúcu v nákupe nového traktora s príslušenstvom, nového štiepkovača, nových kontajnerov atď. Investícia predstavovala čiastku zhruba 220 000€.

V sociálnej oblasti sme boli úspešný v získaní finančného príspevku z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zakúpenie pomôcok (zdvihákov) do nášho zariadenia pre seniorov a naďalej pokračujeme v projekte opatrovateľskej služby v obci Zborov nad Bystricou realizovaného z európskeho sociálneho fondu.

V oblasti školstva sme začali realizovať projekt zo zdrojov EÚ s názvom „Novými učebňami ku kľúčovým kompetenciám“, predmetom ktorého je obstaranie prírodovednej učebne (biológia, chémia, ) pre 16 žiakov spolu s potrebnými stavebno-technickými úpravami: Obstaranie vybavenia pre polytechnickú učebňu pre 16 žiakov, Obstaranie vybavenia pre školskú knižnicu spolu s potrebnými stavebno-technickými úpravami,“ opisuje starosta zrealizované projekty.

Plány na rok 2021

"Pre rok 2021 podala obec žiadosti na nasledovné projekty:

  • Fotovoltaika – inštalácia tohto zariadenia na základnú školu, ktorá by získavala energiu z obnoviteľných zdrojov.
  • Nádoby na zber kuchynského odpadu – legislatíva ukladá samosprávam od 01. januára 2021 zabezpečiť zber tejto zložky odpadu, preto sa uchádzame o možnosť získať na tieto nádoby finančný príspevok a tak nezaťažiť našich občanov.
  • Autobusová zastávka pod Rubáňom – je to posledná zastávka v našej obci, ktorá nie je zmodernizovaná, preto sme si dali za cieľ zmodernizovať aj ju.
  • Podpora a rozvoj komunitných sociálnych služieb – získanie finančných prostriedkov na zakúpenie nových pomôcok pre naše zariadenie pre seniorov.
  • Vodozádržné opatrenia – týmto projektom chceme zadržať zrážkovú vodu, ktorá by bola opätovne využívaná na zavlažovanie rastlín a stromov. Máme spracovanú štúdiu na vytvorenie arboréta pri základnej škole, ktoré by slúžilo na výuku predmetu biológia a pestovateľské práce.
  • V našej základnej škole nás v roku 2021 čaká aj rekonštrukcia plynovej kotolne, ktorá je v havarijnom stave a na ktorú sa nám podarilo získať takmer 42 000€ z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

zborov nad bystricou v

Navyše sa pripravujú aj žiadosti na ďalšie projekty:

  • Protipovodňové opatrenia v obci Zborov nad Bystricou – cieľom je zrekonštruovať dva miestne potoky – Fojtov a Hažov, ktoré sú v havarijnom stave.
  • Podpora včasnej intervencie v obci Zborov nad Bystricou – cieľom je zmodernizovať varovné signalizačné zariadenia v našej obci, ako sú rozhlas a siréna a zabezpečiť našim dobrovoľným hasičom novú techniku a vybavenie, ktoré im bude nápomocné pri záchrane života a majetku našich občanov.

Okrem projektov, ktoré budú kryté z mimorozpočtových zdrojov obce, chceme pokračovať v modernizácií nášho cintorína, vylepšeniu okolia nášho zariadenia pre seniorov, dobudovanie oddychovej zóny v Staviskách, modernizácii detského ihriska a mnoho ďalších aktivít, ktoré sú závisle od finančných a technických zdrojov obce.“

Poďakovanie občanom

Starosta Juraj Hlavatý ďakuje občanom za zvládnutie roku 2020: „Na záver mi dovoľte, aby som v prvom rade poďakoval všetkým občanom za korektný a zodpovedný prístup k všetkým opatreniam, ktoré sme počas roka 2020 museli nariadiť, aj keď to mnohokrát nebolo ľahké. Všetkým ľuďom chcem popriať veľa zdravia, trpezlivosti a odhodlanosti vo viere, že to všetko spoločne zvládneme a rok 2021 nás privedie k životu na aký sme tu boli zvyknutí pred vypuknutím pandémie.“

autor: redakcia
foto: obce Zborov nad Bystricou

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: