luka kornaZhruba pred dvoma týždňami sa na krásnej lúke vybúril jeden nemenovaný štvorkolkár a dovtedy neporušenú, udržiavanú lúku zničil svojim konaním. Na sociálnej sieti ľudia poukázali na tento problém, následkom čoho ďalšia devastácia lúky prestala.

Po zverejnení fotografii sa tak opäť otvorila širšia téma štvorkorkárov a motorkárov, ktorí doslova brázdia lúky a lesy.
Na túto tému sú tu dva pohľady, kde treba rozlíšiť prístup k svojim pozemkom a chatám vlastníkov pôdy a na druhej strane občanov, ktorí si chcú vybiť svoje komplexy v prírode. Často krát v chránených územiach.

znicena luka

Zničené lúky ohrozujú aj EKO zber bylín

No problém poukazuje aj Marta Sláviková, ktorá rieši EKO ZBER byliniek na Kysuciach: "Bylinkári, zberači pri získavaní certifikátu EKO ZBERAČ, musia preukázať, že zbierajú na lúkach, ktoré sú v dostatočnej vzdialenosti od domov, od ciest alebo iného znečistenia. Komisári pre udelenie certifikátu, chodia na osobné obhliadky. Kandidát na ekozberača, im ukáže kde získava, zberá bylinky a iný rastlinný materiál."
Komisári zhodnotia terén. Niekedy príslušnú lúku do zaradia do ekozberového priestoru, niekedy nie. Tento štandardný postup bol použitý aj na Kysuciach. Komisár prišiel, pozrel si lúky, ktoré boli "ďaleko od všetkého" a chvála bohu certifikát udelili.
"Osobná obhliadka komisára sa našťastie udiala skoro na jar. Lúky vyzerali čisto, nedotknuto. Bolo to v čase, keď ešte štorkolkári tento kút neobjavili. Na tej istej lúke o nejaké 2 mesiace neskôr sa objavili prvé stopy a po ďalšom mesiaci boli zo stôp riadne koľaje. Na ekozber už nebolo ani pomyslu. Vlastne žiaden zber sa tam už nedal a nedá realizovať. Je z toho prosto horská diaľnica, tak ako z mnohých krásnych podhorských lúk a pasienkov na Kysuciach." dodala Marta Sláviková

CHKO Kysuce je 2. stupni ochrany

Nezabúdajte, že Kysuce sú v 2.a vyššom stupni ochrany a mimo zastavaného územia obce a samozrejme ciest sa nesmie jazdiť so štvorkolkou, trojkolkou a snežným skútrom.

mapa chko

Návštevníkov bude preto najviac zaujímať, aké činnosti sa môžu a nemôžu vykonávať v jednotlivých typoch chránených plôch našej krajiny. Ide o územia s 2. a vyšším stupňom ochrany prírody a krajiny. 

Ako predísť problémom pri jazde motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom?

"Základom je podrobne si zistiť akou cestou sa budem pohybovať, či v danom území platí územná ochrana prírody, či je parcela po ktorej hodlám jazdiť lesný, alebo poľnohospodársky pozemok." informuje Bc. Marián Masaryk koordinátor stráže prírody, ŠOP SR

Ako zdroje informácií uvedieme: http://maps.sopsr.sk – kde si viete oficiálne pozrieť maloplošné a veľkoplošné chránené územia SR

"Na Slovensku je verejná mienka takýmto aktivitám nie príliš naklonená. Takíto „športovci“ častokrát argumentujú tým že však sú aj horšie problémy, že lesníci, turisti a poľovníci... skrátka že „tí druhí“ vždy ničia prírodu viac.
Tu treba spomenúť že lesníci sa pohybujú v hospodárskych lesoch, ktoré sú určené na vyťaženie a teda prístup MV je im zo zákona umožnený. Faktom je že po ťažbe by mal byť poškodenie spôsobené ťažbou uvedené do pôvodného stavu. Či sa tak aj v skutočnosti deje je otázka na konkrétnych obhospodarovateľov. Ale samotná skutočnosť, že niekto poškodzuje lesy a prírodu ma vonkoncom ako jazdca neoprávňuje hoci v menšom meradle poškodzovať prírodu. Takéto myšlienkové postupy sú proti základnej logike." dodáva Bc. Marián Masaryk

Prečo sú takéto jazdy v prírodnom prostredí problém?

Medzi dopady ktoré azda motorových vozidiel spôsobuje patria predovšetkým:

 • zásah do pôdneho vegetačného krytu, poškodenie rastlín, drobných živočíchov žijúcich v pôde a pod.
 • mechanické poškodenie pôdneho krytu spôsobuje narušenie retenčných schopností pôdy, dochádza k erózií, zrýchleniu povrchového odtoku vody – les aj pôda tak stráca vodu , odplavuje sa úrodná časť pôdy atď.
 • mechanické poškodenie koreňového systému drevín
 • nadmerná hlučnosť v smere prejazdu s následkom rušenia živočíchov, plašenie zveri, poranenia odložených mláďat...
 • ohrozovanie zdravia osôb a živočíchov pohybujúcich sa v prírode alebo prechádzajúcich po turistických chodníkoch
 • úniky prevádzkových kvapalín, ropných látok do vody a pôdy
 • v čase sucha častokrát pri zle nastavených motoroch, príliš bohatá zmes, poškodený, prípadne odstránený tlmič výfuku (kvôli cool zvuku) môže spôsobiť tzv „backfire“ kedy horúce výfukové plyny alebo žeravé sadze a iskry môžu zapríčiniť zapálenie extrémne vysušeného trávnatého alebo lesného porastu

Výnimkou nie sú ani strety medzi takýmito jazdcami, následné ťažké zranenia častokrát v neprístupnom horskom teréne.

Na území SR upravujú jazdu motorových vozidiel mimo intravilán obcí tieto zákony:

 • Zákon č. 300/2005 Z. z., trestný zákon
 • Zákon č. 543/2002 Z. z., zákon o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
 • Zákon č. 8/2009 o Z. z. cestnej premávke


Čo hrozí pri jazde motorových vozidiel bez oprávnenia?

Za uvedený trestný čin hrozí TREST ODŇATIA SLOBODY AŽ NA 1 ROK  (prípadne zaistenie resp. zhabanie motorového prostriedku) 

Stráž Prírody môže priestupok za určitých okolností vybaviť napomenutím a vykázaní z územia, ale môže udeliť aj pokutu v blokovom konaní a to mladistvej osobe do max. výšky 60 €, dospelej osobe v blokovom konaní do 300 € ; Vo vážnejších prípadoch hrozí páchateľovi aj prepadnutie veci teda motorového vozidla v prospech štátu, až po trest odňatia slobody na 1 rok.
Páchatelia takýchto činov sa často vyhovárajú, že nevedeli v akom území sa nachádzajú, že si nevšimli značenie a pod. Skutočnosť je taká že tzv. Veľkoplošné Chránené územia nie je v ľudských silách označiť po celej hranici. Preto sa značia ak je to možné, na priesečníkoch hranice s pozemnou komunikáciou, chodníkmi a pod.
Ibaže tu sa často stretávame s javom, že tieto značenia chránených území sú úmyselne odstraňované alebo znefunkčnené a máme skúsenosť že mnohokrát práve vyznávačmi „moto športu“. Podobnými činmi sa snažia v prípade kontroly oprávnenosti vjazdu zabezpečiť si akési alibi a vyhovoriť sa na chýbajúce značenie. Takýmto počínaním nielen že sami vyrábajú problém, ale nevedomky vyrábajú problém aj ľudom, ktorí by prípadne po zaregistrovaní takéhoto označenia ustúpili zo svojich zámerov a skutočne neúmyselne vjazdom na chránené porušia zákon. Čiže ak má byť cieľom takéhoto ničenia značenia snaha v prípade stretu so zákonom o nejaké vyvinenie sa je to skôr kontraproduktívne nakoľko platí známa zásada: neznalosť zákona neospravedlňuje.

jazda v lese

Ako sa legálne pohybovať po cestách mimo intravilány obcí?

Trestný zákon č. 300/2005 v §305, odsek 2) hovorí:
„Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“ Zákon o ochrane prírody hovorí: Na území Slovenskej republiky platí prvý stupeň ochrany, ak tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis vydaný na jeho základe neustanovuje inak. V prvom stupni ochrany sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona. Ďalej hovorí: Na území s 2. stupňom ochrany (a vyšším - rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje) je zakázané:

a) jazdiť a stáť s motorovým vozidlom motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru

Zákaz podľa odseku 1 písm. a) a b) sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla:

a) slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho správcovi vodného toku alebo vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz,
b) na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce,
c) ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu.
d) slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody [§ 9 ods. 1 písm. w)] v konaní podľa osobitného predpisu v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v tomto stanovisku


Lesný zákon hovorí:

§31 (1) Na lesných pozemkoch je zakázané

d) jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty45a) alebo vyznačenej trasy; to neplatí, ak ide o využitie lesnej cesty podľa § 25

znicena luka auto

Zákon o cestnej premávke hovorí:

(4) Vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách; to neplatí, ak sa motorové vozidlo v súlade s osobitnými predpismi použije
a) v súvislosti s organizovaným športovým, spoločenským alebo iným verejným podujatím,
b) na pôdohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo priemyselné práce,
c) v súvislosti s výkonom poľovníckeho práva a rybárskeho práva alebo ich kontrolou,
d) na záchranné práce,
e) na práce vo verejnom záujme,
f) na plnenie úloh spojených s ochranou životného prostredia, železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosťou štátu a obranou štátu,
g) na prepravu do obytného alebo rekreačného zariadenia,
h) v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou alebo prieskumnou činnosťou alebo
i) v priestore, ktorý nie je verejne prístupný, so súhlasom jeho vlastníka alebo inej oprávnenej osoby.

Správa CHKO Kysuce

Prečítajte si aj:

Autor: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: