mestky dom cadcaViaceré mestá a obce v týchto dňoch riešia financie na budúci rok a s tým spojené aj miestne dane a poplatky.

V Čadci sa dňa 14.11.2019 konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva, kde jedným z bodov bola zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2019 a taktiež otázka navýšenia poplatkov za miestne dane či poplatky za komunálne odpady.

Primátor Čadce Milan Gura pri náraste povinností pre samosprávy nevidí inú možnosť, ako prijať aj nepopulárne opatrenia. Poslanci a viceprimátor sú však iného názoru - odporučili vedeniu mesta prijať úsporné opatrenia.

K negatívnemu postoju poslancov sa na sociálnych sieťach vyjadril aj samotný primátor Milan Gura, ktorý návrh na zvyšovanie predkladal: "Popularitu Vás si poslanci dnešným rozhodnutím získali, ale len na krátky čas. V týchto dňoch nie sme jediné mesto, ktoré pristúpilo pred poslancov s návrhom na navyšovanie miestnych daní a poplatkov. No asi budeme jediné na Slovensku, ktoré tieto reálne veci neprenieslo do všeobecných nariadení mesta."

Z plánovaného zvýšenia miestnych daní v Čadci nateraz zišlo. Poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva neprijali návrh všeobecného záväzného nariadenia predloženého primátorom. Neprijali ani návrh viceprimátora Petra Strapáča, ktorý na rokovaní vystúpil s miernejším návrhom ako predkladal primátor. Navrhoval 15-percentné navýšenie sadzieb pre fyzické osoby a 20-percentné navýšenie pre právnické osoby.

Dane zvyšujú aj iné mestá a obce


Aj ďalšie mestá ako napríklad Trenčín, Nitra, Žilina, Šaľa, Banská Bystrica už ohlásili zvyšovanie daní a poplatkov. Ostatné obce a mestá ich budú v krátkom čase nasledovať. Ako hlavný dôvod uvádzajú neustále zvyšovanie povinností, ktoré samosprávam ukladá štát.
Na zvyšovaní daní a poplatkov sa podľa slov väčšiny primátorov a starostov miest a obcí podpisujú často nesystémové opatrenia vlády ako sú – chodníková novela, obedy zadarmo, zvyšovanie minimálnej mzdy, ale aj výrazné zvýšenie nezdaniteľnej časti príjmu fyzických osôb či novela zákona o sociálnych službách, ktoré sa prenášajú na samosprávy. Tie ich musia zahrnúť do svojho rozpočtu. Inými slovami, štát ukladá na samosprávy povinnosti, ktoré ho však nič nestoja, ale záťaž prenášajú na samosprávy. 

Keď sme zisťovali stav pri okolitých mestách napríklad v Žiline, aj tam je navrhnuté zvýšenie daní. Primátor Žiliny Peter Fiabáne uviedol: "Pri náraste povinností pre samosprávy nevidím inú možnosť, ako prijať aj takéto nepopulárne opatrenia. Zodpovedne sme zrátali dopad prijatých vládnych opatrení na mesto Žilina, ktoré budúcoročný rozpočet zaťažia o sumu približne 5 miliónov eur."
O situácii v Trnave sa vyjadruje primátor Petra Bročka: "Trnava avizuje oveľa vyšší nárast daní a poplatkov. V prepočte takmer 200 %, resp. takmer trojnásobok doterajšej dane.“

Primátor a viceprimátor to vidia inak

mestky dom cadca1

Na zamyslenie je aj fakt, že na postupe sa nezhodli ani viceprimátori mesta. Kým jeden z viceprimátorov Peter Strapáč bol za zvýšenie daní, no obhajoval ho v miernejšom podaní, tak druhý viceprimátor Marcel Šulo bol proti tomuto návrhu.

Marcel Šulo sa na sociálnej sieti na tému zvyšovania daní vyjadril: "Zastávam názor, že mesto musí najprv začať od seba, t.j. znižovať vlastné náklady, šetriť a hospodárne nakladať s mestskými peniazmi, a až potom môže od ľudí žiadať, aby platili vyššie dane. Preto som primátorovi a mestskej rade navrhol, aby sa vykonali tieto kroky: Navrhol som primátorovi a mestskej rade, aby vyrubili dane a nájmy bohatým podnikateľom, ktorí mestu už dlhé roky neplatia. Rovnako by bolo treba preveriť všetky nevýhodné zmluvy a ich dodatky, najmä tie, ktoré sa týkajú verejného osvetlenia a minuloročného asfaltovania a uplatnili sa z nich plynúce zmluvné sankcie”

Poslanci napokon neschválili zvyšovanie daní a ani zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad.

Hlasovanie:

VZN Mesta Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje - Prítomných bolo 21 poslancov a hlasovali nasledovne:

  • Za: 5 -  Proti: 7 - Zdržali sa: 9 - Nehlasovali: 1

VZN Mesta Čadca č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Prítomných bolo 20 poslancov a hlasovali nasledovne:

  • Za: 6 - Proti: 12 - Zdržali sa: 2 - Nehlasovali: 1

Milan Gura sa k hlasovaniu poslancov vyjadril: "Dnešným rozhodnutím poslancov (nie všetkých) sa Mestské zastupiteľstvo v Čadci rozhodlo obmedziť verejné služby a investičné aktivity. Máme pred sebou prípravu vyrovnaného rozpočtu, a už teraz vieme, že budeme musieť priškrtiť a spomaliť rozvoj mesta a nevyhovieť vo veľkej miere vašim potrebám."


Autor a foto : Redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: