Advokátske kancelárie, právne služby, úradné preklady

Poskytuje viacero právnych služieb, ktoré spočívajú v zastupovaní klienta pred súdom a inými orgánmi verejnej moci v oblasti: občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, exekučného práva, pracovného práva, konkurzného práva, trestného práva, pozemkového práva, správneho práva a poradenstva.
Mesto: Čadca

Spoločnosť poskytuje služby vo všetkých oboroch práva - obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, rodinné právo, ústavné právo, trestné právo, správne právo. Venuje sa i oblasti registrovania partnerov, registrácii ochranných známok, exekučnému konania a zápisu konečných užívateľov východ do OR SR.
Mesto: Čadca

Advokátska kancelária poskytuje služby v oblasti daňového práva, dopravného práva, energetického, farmaceutického, korporátneho, finančného, obchodného, medzinárodného, pracovného, súdneho, trestného alebo práva duševného vlastníctva.
Mesto: Žilina

Notársky úrad v Turzovke sa venuje oblasti majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, vyhotovovaniu listín, zmlúv a zastupovaniu v katastrálnom konaní.
Mesto: Turzovka

Komplexné právne služby v oblastiach občianskeho, obchodného a trestného práva. V rámci obchodného práva poskytujeme právne služby: zakladanie s.r.o., akciových spoločností a iných právnických osôb, zmenu, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností. Advokátska kancelária súčasne poskytuje právnu pomoc pri klientov v súdnych konaniach, právne zastupovanie v konaniach pod štátnymi orgánmi a inými orgánmi verejnej moci, notármi a exekútormi.
Mesto: Čadca

Objednajte si úradný preklad z a do angličtiny. Poskytujeme aj preklady z iných oblastí a služby ako úradné tlmočenie, transkreácia, copywriting, korektúry a ďalšie.
Mesto: Čadca

Komplexné právne služby a poradenstvo v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, rodinného a trestného práva - zmluvná agenda, rozvody, majetkové vyporiadanie po rozvode (BSM), pozemky. Zakladanie a zmeny obchodných spoločností a družstiev. Vypracovávanie obchodných zmlúv. Medzinárodné obchodné vzťahy. Zastupovanie poškodených v trestnom konaní, v súdnych konaniach, v exekučných konaniach.
Mesto: Čadca

Advokát zastupuje občanov pri dedičských a exekučných sporoch, pre firmy poskytuje služby v oblasti komerčného obchodného práva. Zastupuje a obhajuje v trestnom a priestupkovom konaní.
Mesto: Čadca

Advokátska kancelária poskytuje služby v oblasti obchodného, konkurzného, pracovného, správneho, občianskeho práva, živnostenského, či exekučného alebo dedičského práva.
Mesto: Čadca

Advokátska kancelária poskytuje služby v oblasti obchodného, konkurzného, súdneho, pracovného, správneho a občianskeho práva.
Mesto: Čadca