40 vyrocie zus kysucke nove mestoHovorí sa, že každý začiatok je ťažký. Bolo to tak aj v prípade začiatkov vyučovania výtvarného odboru v ZUŠ v Kysuckom Novom Meste. Za roky svojej pedagogickej práce si vybudoval pevné miesto v štruktúre našej umeleckej školy. Ale nebolo to také jednoduché.

Snaha o jeho zriadenie sa datuje od roku 1979, ale až v roku 1981 odbor školstva ONV v Čadci túto iniciatívu odsúhlasil. Zásluhu na tom mala vtedajšia riaditeľka ĽŠU Eva Chovancová a učiteľ Ján Rajtek. Dobrá vec sa podarila, a tak v tomto školskom roku 2021/22 si výtvarný odbor pripomína 40 rokov svojej činnosti. Je to kus histórie školy. Ohliadnime sa trochu a pripomeňme si, ako to všetko bolo.

Vyučovanie vo výtvarnom odbore začalo v školskom roku 1981/82

Vyučovanie vo výtvarnom odbore začalo v školskom roku 1981/82 v provizórnych podmienkach. Postupne žiaci pribúdali a ročne tu rozvíjalo svoj talent okolo 150-170 žiakov. Spolu so žiakmi na pobočkách počet stúpol na 230 až 250. Preto v roku 1984 doplnila rady pedagógov ZUŠ učiteľka Ľubica Šusteková. V súčasnosti mladé výtvarné talenty vychovávajú pedagógovia Ján Rajtek a od roku 1999 Adriana Jantulíková.

Stiesnené podmienky na vyučovanie v začiatkoch znamenali hľadanie náhradných priestorov a následné sťahovanie (za 16 rokov desaťkrát) prakticky po celom meste, čo trvalo až do roku 1997. Po odkúpení budovy bývalej ZŠ pri železničnej stanici v nej boli zriadené dve učebne, ale ani tie dostatočne nevyhovovali komplexnej potrebe VO (málo priestoru na maliarske stojany, na zriadenie grafického kútika, zriadenie kútika sochárskej a rezbárskej činnosti, na umiestnenie vypaľovacej pece na keramiku, na sklad materiálu a archív výtvarných prác).

Tento problém sa v podstate nevyriešil ani veľkou rekonštrukciou ZUŠ za podpory eurofondov v roku 2010 a všetko ostalo viac-menej v pôvodnom stave. Z pohľadu nás učiteľov výtvarníkov a žiakov sme sa museli prispôsobovať podmienkam, pričom sme si vedeli predstaviť vhodnejšie priestory- ateliéry na ešte kvalitnejšiu a rôznorodejšiu výtvarnú činnosť. Aj napriek tomu náš odbor napredoval a v rokoch 2004-2014 boli zriadené pobočky v Kysuckom Lieskovci, Snežnici, Budatíne, Závodí.

40 vyrocie zus kysucke nove mesto

Spolupráce, projekty

Výtvarný odbor počas svojej existencie spolupracoval s mnohými kultúrno-spoločenskými inštitúciami a súčasťou našej práce boli rôzne projekty, ktoré organizoval DK v Kysuckom Novom Meste, kaštieľ v Radoli, motel Skalka v Radoli, hotel Kriváň, Mestská knižnica, DK Čadca, festival Palárikova Raková, účasťou sme podporili rezbárske sympóziá (napr. včelnica v Povine), plenéry v moteli Skalka v Radoli, 2x účasť na medzinárodných plenéroch v Poľsku, 2x organizovanie projektu Interreg, poľsko-slovenská spolupráca v projekte „Európa očami mladých výtvarníkov“. V rokoch 1992- 2007 sme sa zapojili do projektu nórskeho humanitárneho hnutia „Na vlastných nohách - stonožka“ zasielaním originálov vianočných pohľadníc. Za výťažok z predaja   sa zakupovali zdravotné pomôcky a prístroje do detských oddelení nemocníc v rôznych krajinách. Vyzbieraná suma za pohľadnice žiakov našej školy činila vyše 2 000 000 SK. V roku 1999 sme získali ocenenie Zlatá stonožka, ktoré nám v ZUŠ osobne odovzdala prezidentka hnutia pani Bela Gran Jensen. Na jej pozvanie sa v roku 2002 jeden žiak našej ZUŠ zúčastnil v Nórsku na prezentácii Slovenska a tohto hnutia pri príležitosti 100. výročia založenia Nobelovej ceny.

Podobnú spoluprácu sme nadviazali aj s českými aerolíniami. V roku 2008 sa pedagóg Ján Rajtek zúčastnil v českej Litomyšli ďakovného stretnutia výberu učiteľov európskych škôl. Tento projekt okrem humanitárneho prínosu pre spoločnosť prispel i k šíreniu kultúrneho dedičstva Slovenska, pretože žiaci vo svojich prácach zobrazovali kultúrne pamiatky, ľudové rozprávky, tradície, zvyky, ľudovú architektúru a prírodné krásy Slovenska.

Pravidelne sme pripravovali výstavy absolventských prác, tematické výstavy, kolektívne výstavy, zúčastňovali sme sa regionálnych, krajských i medzinárodných súťaží v Nórsku, Česku, Španielsku, Fínsku, Indii... Naši žiaci na nich získali vyše stovky diplomov, čestných uznaní a ďakovných listov.

Budujeme vlastný archív hodnotných žiackych prác, čím chceme aj do budúcnosti zachovať pre ZUŠ pestré bohatstvo detských výtvarných diel. Svoj podiel máme aj na výzdobe interiéru ZUŠ pri príležitosti konania rôznych kultúrnych podujatí, koncertov a súťaží, na výrobe upomienkových predmetov pre účastníkov podujatí i na výtvarnej propagácii formou plagátov a pútačov.

40 vyrocie zus kysucke nove mesto 1

40 vyrocie zus kysucke nove mesto 2

Za 40 rokov množstvo talentov

Od roku 1989, kedy začali vychádzať prví absolventi výtvarného odboru, bolo na školy s umeleckým zameraním prijatých 197 žiakov na SŠ, 68 študentov na VŠ. Dnes už mnohí z nich zastávajú významné miesta a vo svojej profesii sú uznávanými odborníkmi aj vďaka štúdiu na ZUŠ. Za zmienku stojí, že v roku 1979 bol prvým žiakom externého vyučovania známy akademický maliar a ilustrátor Miloš Kopták, rodák z Kysuckého Nového Mesta.

Je škoda, že pandemická situácia znemožnila uskutočniť plánované výstavné podujatia, ktoré mali sprevádzať jubilejný 40. školský rok výtvarného odboru ako dôkaz toho, že na našej ZUŠ výtvarná výchova  plní už dlhé roky svoje poslanie a poskytuje príležitosť pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov.

Poďakovanie preto patrí všetkým bývalým i súčasným pedagógom výtvarného odboru a aj vedeniu ZUŠ, riaditeľke Mgr. Eve Králikovej, zástupcovi pre VO Mgr. Jozefovi Garabášovi za ich profesionálny a ľudský prístup, za podporu a vytváranie priaznivých podmienok na vyučovanie.

Ján Rajtek, pedagóg ZUŠ KNM

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: