Od 1. októbra 2020 bude platná nová kilometrická tarifná sadza a pribudne prestupný lístok do 30. minút. Určite sa vyplatí uhrádzať cestovné dopravnou kartou. Pozrite si rozdiel v cene lístka.

Od 1. októbra 2020 dôjde k zmene tarify prímestskej autobusovej dopravy v Žilinskom kraji, ktorá upraví spôsob výpočtu cestovného a zjednotí poskytované zľavy. Z doterajšieho pásmového systému sa tarifa zmení na kilometrickú, teda po novom bude cestujúci platiť len sumu, ktorú reálne precestuje.
Cieľom zmeny tarify je posun k integrácii verejnej osobnej dopravy v Žilinskom kraji a zavedenie spoločných cestovných lístkov, predplatných cestovných lístkov a spoločnej integrovanej tarify. Výraznejšie zľavy budú môcť cestujúci pocítiť práve v prípade úhrady cestovného z dopravnej karty.

 

Prestupový cestovný lístok do 30 minút za zvýhodnené cestovné

Cestujúci budú môcť od 1. októbra v autobusoch prímestskej dopravy vďaka svojej dopravnej karte využiť prestupový cestovný lístok do 30 minút za zvýhodneného cestovné. Prestupný cestovný lístok získa cestujúci len v prípade úhrady cestovného dopravnou kartou SAD Žilina, ktorá musí byť platná a ktorá musí mať dostatočnú hotovosť na úhradu cestovného. Prestupný lístok nie je možné zakúpiť v hotovosti.
Cestujúci zaplatí dopravnou kartou základnú sadzbu (na prvom spoji) a sadzbu za každý začatý tarifný kilometer na prestupnom spoji (na druhom, na treťom spoji...), tzn. že, základná sadzba sa na prestupnom spoji už nebude počítať do ceny cestovného lístka. Cestujúci nemusí vodičovi nahlásiť, že prestupuje, nakoľko vybavovacie zariadenie automaticky vypočíta nárok na zvýhodnený prestup do 30 minút od času výstupu.

Prestupový lístok nie je možné použiť pri prestupe zo spoja prímestskej dopravy na spoj mestskej dopravy a naopak. Cestujúci môžu na prestupný spoj nastúpiť na ktorejkoľvek nástupnej zastávke, v neobmedzenom počte, pričom musia stihnúť prestup do 30 minút. Čas prestupu 30 minút sa počíta na základe cestovného poriadku, tzn. v prípade meškania nadväzujúceho spoja sa toto meškanie neprenáša do výpočtu prestupného času 30 minút.

Zhrnutie:

  •  Prestupný lístok = každý cestovný lístok vydaný z dopravnej karty SAD Žilina,
  •  Prestupný lístok = znížená cena cestovného lístka o základnú sadzbu v prestupnom spoji,
  •  Prestupný lístok nieje možné uhradiť v hotovosti,
  •  Prestup do 30 minút = od výstupu zo spoja prímestskej dopravy po nástup na prestupný spoj prímestskej dopravy podľa platného cestovného poriadku,
  •  Prestup do 30 minút = neobmedzený počet prestupných spojov a ktorákoľvek nástupná zastávka.

 

Druh CLZákladné cestovnéZľavené cestovné
Platené v hotovosti - neprestupnýPlatené z DK „elektronický“ - prestupnýPlatené v hotovosti - neprestupnýPlatené z DK „elektronický“ - prestupný
Základná sadzba 0,60 € 0,47 € 0,45 € 0,33 €
Sadzba za tarifný km 0,05 € 0,04 € 0,02 € 0,02 €

 

Na zľavnené cestovné budú mať od 1.10.2020 nárok:

  1.  deti od 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku,
  2.  žiaci a študenti v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku,
  3.  seniori sú osoby staršie ako 62 rokov, ktoré sa pre uplatnenie nároku na zľavnené cestovné preukazujú platným dokladom totožnosti alebo platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje jeho fotografiu, meno a priezvisko, dátum narodenia,
  4.  rodičia na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky.

Na osobitné cestovné budú mať od 1.10.2020 nárok:

Deti do 6 rokov
Rozsah nároku na osobitné cestovné vo výške 0,05 € bez obmedzení kilometrov, budú mať deti do dovŕšenia 6 roku veku. Ak vodič usúdi, že vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na osobitné cestovné, nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, dieťa sa musí preukázať dopravnou kartou vydanou dopravcom, preukazom dieťaťa na preukázanie veku dieťaťa alebo cestovným pasom dieťaťa atď.

Tarifné podmienky pre osoby ŤZP, ŤZP-S a sprievodcu zdravotne ťažko postihnutej osoby
Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP, ŤZP-S a sprievodcovia držiteľa preukazu ŤZP-S sa budú po novom prepravovať vo výške základnej sadzby zľavneného cestovného, a to podľa spôsobu platby: Hotovosť-0,45€ / Dopravná karta–0,33€.

Seniori nad 62 rokov
Nová skupina cestujúcich ,,Seniori nad 62 rokov“ sa budú prepravovať za cestovné vo výške sadzieb zľavneného cestovného v závislosti od spôsobu platby. Pre uplatnenie nároku na zľavnené cestovné sa musia cestujúci preukázať platným dokladom totožnosti alebo platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje jeho fotografiu, meno a priezvisko, dátum narodenia.

Seniori nad 70 rokov
Ďalšou zmenou tarify je, že osobitné cestovné pre skupinu cestujúcich „seniori nad 70 rokov“ už nebude obmedzené vzdialenosťou a vždy zaplatia za cestovný lístok 0,35€ bez obmedzenia kilometrov.

Autor: redakcia
Foto: SADZA, redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: