vtacia chripkaK ďalším ohniskám vtáčej chrípky sa oddnes stáva aj časť Kysúc. Výskyt sa potvrdil v domácom chove v Starej Bystrici

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku vo Zvolene oznámilo dňa 27.01.2020 vo večerných hodinách 4. pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v roku 2020. (3. v domácom chove hydiny).

Národné centrum upresňuje:  "Jedná sa o súkromný úžitkový drobnochov nosníc na produkciu vajec pre vlastnú spotrebu v obci Stará Bystrica, okres Čadca. Štyri nosnice v domácom chove uhynuli. V chove bolo 9 sliepok a 1 kohút. Úhynu predchádzali klinické príznaky ako skleslosť, hnačka. Vzorka prijatá do národného referenčného laboratória vo Zvolene 24.1.2020 večer." 

Ku dňu potvrdenia nákazy bolo v chove 5 sliepok a 1 kohút, ktoré už boli utratené. Predbežné čistenie a dezinfekcia chovného priestoru hydiny bolo vykonané 28.01.2020. Obchodovanie s vajíčkami z daného chovu nebolo.

sliepky

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Čadci nariadila opatrenia

"Opatrenia sú zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska. Nakoľko pásmo pozorovania zasahuje aj do Poľskej republiky, Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovala listom centrálnu veterinárnu autoritu Poľska a hlavného veterinárneho lekára o danej skutočnosti, aby mohli taktiež prijať príslušné opatrenia vzťahujúce sa na 10 km pásmo od ohniska nákazy" dodáva veterinárna správa

  • Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie spôsobené vírusom z čeľade Orthomyxoviridae. Vyskytuje sa hlavne u moriek, kačiek, husí, kury domácej, perličiek, prepelíc, holubov, bažantov, jarabíc, labutí, kormoránov, čajok, hrdličiek, škorcov, drozdov, lastovičiek, vrabcov...

 

Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky od divoko žijúcich vtákov do domáceho chovu je najväčšie, keď sa hydina pohybuje vonku, má spoločný prístup k vode s divokými vtákmi, alebo keď užíva vodu, ktorá mohla byť kontaminovaná výkalmi nosičov medzi divokými vtákmi.

Opatrenia pri výskyte

Ak sa nákaza vyskytla v chove hydiny bude nariadené usmrtiť všetku hydinu v chove, uhynutá alebo usmrtená hydina a všetky vajcia musia byť zneškodnené tak, aby sa znížilo riziko šírenia choroby na minimum; . ´ďalej bude nevyhnutné zneškodniť alebo vhodne ošetriť všetok materiál a všetky odpady, ktoré môžu byť kontaminované. Taktiež sa zrealizuje vyhľadanie a zničenie hydinového mäsa pochádzajúceho zo zvierat z príslušného chovu a násadových vajec znesených v období predpokladanej inkubačnej doby. Po týchto činnostiach bude následne urobená očista a dezinfekciu budov využívaných na ustajnenie hydiny, ich okolia, dopravných prostriedkov a všetkého materiálu, ktorý môže byť kontaminovaný.
Zároveň sa okolo infikovaného chovu určí ochranné pásmo s minimálnym polomerom 3 km a pásmo dohľadu s minimálnym polomerom 10 km, kde budú stanovené ďalšie ochranné opatrenia ako sú napr. použitie vhodných dezinfekčných prostriedkov pri vstupoch a výstupoch z chovov; pravidelné kontroly všetkých chovov hydiny; kontrolu činnosti osôb, ktoré manipulujú s hydinou; zákaz odsunu hydiny a násadových vajec z chovov; zákaz vyvážania alebo rozhadzovania použitej podstielky a hnoja hydiny bez povolenia a ďalšie.
V prípade potvrdenia výskytu u voľne žijúcich vtákov sa realizujú opatrenia taktiež v pásmach 3 km a 10 km od miesta výskytu.


Prevencia

V chovoch hydiny je mimoriadne dôležité zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou; zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej; novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované; hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu; bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek klinické príznaky vtáčej chrípky u hydiny, uvádza Štátna Veterinárna a potravinová správa SR

 

  • Pri nájdení uhynutých vtákov je dôležité nedotýkať sa kadáveru a túto skutočnosť nahlásiť kompetentným pracovníkom.

 

Autor: redakcia
foto: archív redakcia, Pixabay

.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: