mapa chko lukyVlastníte lúky či pasienky v území európskeho významu Beskydské a Javornícke lúky? Tak potom spozornite!

Dňa 13.9.2021 je plánované prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu Beskydské a Javornícke lúky do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou.

Beskydské a Javornícke lúky siahajú skoro cez všetky obce na Kysuciach, konkrétne: 

Katastrálne územie: Čadca, Harvelka, Horelica, Klokočov, Korňa, Krásno nad Kysucou, Lutiše, Nesluša, Nová Bystrica, Oščadnica, Radôstka, Raková, Skalité, Svrčinovec, Vysoká nad Kysucou, Zákopčie, Lazy pod Makytou, Veľké Rovné.

Čo je Natura 2000, na čo je to dobré, či a ako ovplyvní jej schválenie fungovanie na daných pozemkoch? To sú najčastejšie otázky od vlastníkov či správcov dotknutých území.

Na tieto a ďalšie otázky dostanete odpovede na plánovanom stretnutí.

Stretnutie sa uskutoční v Krásne nad Kysucou dňa 13. septembra 2021 so začiatkom o 10,00 hod v Kultúrnom dome v meste Krásno nad Kysucou a dňa 14. septembra 2021 so začiatkom o 11,00 hod v Kultúrnom dome v obci Lazy pod Makytou.

Na programe sú:

 1. základné údaje o SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky
 2. odôvodnenie zaradenia SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do národného zoznamu
 3. obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do národného zoznamu
 4. spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
 5. vyjadrenie vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov k zaradeniu SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do národného zoznamu.

rakova mapa

Predmetom ochrany v SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky sú predovšetkým prioritné biotopy európskeho významu kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (* 6230), lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (* 91E0), biotopy európskeho významu nížinné a podhorské kosné lúky (6510), prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), slatiny s vysokým obsahom báz (7230), druhy živočíchov európskeho významu kunka žltobruchá (Bombinct variegata), modráčik bahniskový (Maculinea naitsithous) a druh rastliny európskeho významu zvonček hrubokoreňový (Campanula senata) a navrhuje zvýšiť stupeň ochrany. V niektorých prípadoch je to dokonca z 1 na 4 stupeň ochrany (Krásno nad Kysucou, Skalité).

Ľudia nesúhlasia s prístupom "O nás bez nás"

Ľudia sa sťažujú, že nemajú dostatok informácií o tom, čo im vyplýva z toho, ak ich majetok bude zaradený do iného ochranného pásma. Prekáža im, že táto téma nebola dostatočne prerokovaná. Mnohí napríklad so zaradením do 2 stupňa ochrany nemusia mať žiadny problém, keďže ich to veľmi neobmedzuje, ale komunikácia zo strany úradov je veľmi slabá a občania nevedia, čo majú očakávať.
Napríklad v obci Skalité by podľa nového zámeru mala veľká časť územia prejsť do II. ale aj IV. stupňa ochrany prírody. Občanom sa to prirodzene nepozdáva a tak sa rozbehla petícia proti zaradeniu navrhovaného územia európskeho významu Beskydské a Javornícke lúky.

Týka sa to nasledujúcich území:

 

Čo je Natura 2000

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy.

Sústavu NATURA 2000 tvoria teda 2 typy území:

 • chránené vtáčie územia (CHVÚ) vymedzených podľa smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva - kodifikované znenie) 
 • územia európskeho významu (ÚEV) vymedzených podľa smernice o ochrane biotopov (smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín).

"V pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Kysuce boli vyhlásené len územia európskeho významu. V súčasnosti sa chystá prerokovanie navrhovaného územia európskeho významu SKUEV 4025 Beskydské a Javornícke lúky. Územie je prioritne navrhnuté kvôli zachovaniu biotopu Lk1 – Nížinné a podhorské kosné lúky nakoľko je nedostatočne zastúpená jeho ochrana v rámci Slovenskej republiky aj v tzv. alpskom bioregióne (zjednodušene severná časť Slovenska) do ktorého patrí aj oblasť pôsobnosti Správy CHKO Kysuce. Znamená to, že v našej republike je doteraz vyhlásených málo území na ochranu tohto druhu lúk," informuje Zuzana Václavova zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.

luky

NATURA 2000 má zabezpečiť priaznivý stav populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov, čo však vôbec nevylučuje hospodárske aktivity v územiach, pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú. Hospodárenie, čo sa týka kosenia a pasenia tak, ako bolo doteraz, je vítané a žiadúce. Problémom je výstavba, ktorá by biotopy aj s chránenými druhmi zlikvidovala.

Vlastnícke práva občanov v tomto území

Vlastnícke práva zostávajú zachované tak ako aj doteraz, zostali v už vyhlásených predchádzajúcich A, B a C etapách vyhlasovania území európskeho významu.

Pre vlastníkov a obhospodarovateľov ktorí majú pozemky v navrhovanom území európskeho významu SKUEV 4025 Beskydské a Javornícke lúky sú navrhované nasledovné stupne ochrany:

 • k. ú. Harvelka, k. ú. Radôstka, k. ú. Lutiše, k. ú. Štiavnik, k. ú. Lazy pod Makytou, k. ú. Vysoká nad Kysucou, k. ú. Klokočov – zostáva druhý stupeň ochrany,
 • k. ú. Krásno nad Kysucou – navrhovaný 2.stupeň ochrany okrem časti lokality Uhliská kde je navrhovaný 4.stupeň ochrany,
 • k. ú. Korňa – zostáva druhý stupeň ochrany okrem lúky v okolí Kornianskeho ropného prameňa kde je navrhovaný 4.stupeň ochrany,
 • k. ú. Nová Bystrica - zostáva druhý stupeň ochrany okrem lokality Hájovníkovci kde je navrhovaný 4.stupeň ochrany,
 • k. ú. Oščadnica – jedna lokalita zostáva druhý stupeň ochrany, jedna lokalita navrhovaný 2.stupeň ochrany,
 • k. ú. Nesluša, k. ú. Zákopčie, k. ú. Čadca, k. ú. Horelica, k. ú. Svrčinovec, k. ú. Raková– navrhovaný druhý stupeň ochrany,
 • k. ú. Skalité – navrhovaný druhý stupeň ochrany okrem Tarbovských lúk kde je navrhovaný 4.stupeň ochrany.

Možnosti podpory:

Prebiehajú rokovania medzi Ministerstvom životného prostredia a Ministerstvom pôdohospodárstva ohľadom nových dotácií na územia európskeho významu aby boli už od 2. stupňa ochrany. Od 4. stupňa ochrany už v súčasnosti môžu žiadatelia poberať dotácie.

Ďalšie možnosti z eurofondov: projekt LIFE a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRF):

tabulka

"Súčasný minister životného prostredia SR má snahu, aby sa prostriedky z eurofondov dostali aj k ľuďom žijúcim v chránených územiach," dodáva Zuzana Václavova z CHKO Kysuce.

Uznesenie Združenia miest a obcí Kysúc konaného 6.9. 2021

Za svojich občanov postavili aj starostovia aj primátori, ktorí pripravili spoločné vyhlásenie dotknutých miest a obcí. Za uznesenie hlasovali všetci prítomní, nikto sa nezdržal ani nebol proti.

Združenie miest a obcí Kysúc
1. VYJADRUJE NESÚHLAS so zaradením lokality SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do národného zoznamu území európskeho významu.
2. NAMIETA proces zaradenia SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do národného zoznamu území európskeho významu z pohľadu možnosti uplatnenia práv vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov, dotknutých obcí z nasledovných dôvodov:
a) Návrh nebol prerokovaný so zástupcami obcí z pohľadu preskúmania súladu s rozvojovými dokumentmi obce (územné plány, programy rozvoja obce, koncepcie rozvoja) a návrh vo viacerých častiach je v rozpore s týmito dokumentmi).
b) Spôsobom prerokovania boli obmedzené práva vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov na uplatnenie riadneho vyjadrenia k predkladanému návrhu, nakoľko prejednanie s vlastníkmi nebolo uskutočnené dostupnou formou v jednotlivých obciach, ale centrálne v meste Krásno nad Kysucou a Lazy pod Makytou.
c) Dotknutí vlastníci, správcovia, nájomcovia dotknutých pozemkov boli oslovení verejnou vyhláškou a oboznámení len s časťou návrhu, nakoľko spracovaný zámer nebol zverejnený v rozsahu, ktorý ukladá zákon, dotknutí vlastníci, správcovia, nájomcovia dotknutých pozemkov sa nemohli s ním riadne a včas oboznámiť a následne zaujať relevantné stanovisko, čím boli ukrátení na svojich právach.
d) Na základe našich vedomostí existencia chránených druhov rastlín, živočíchov a biotopov nebola v navrhovanom území dostatočne identifikovaná a hodnoverne preukázaná.


Všetky dotknuté obce majú na svojich webových stránkach oznam o pripravovanej zmene a tiež oznam, aby sa občania dostavili na prerokovanie ktoré sa bude konať 13.9.2021 v Krásne nad Kysucou.

Autor: redakcia
Foto: podkladové mapy, redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: