turoci martin v2Martin Turóci sa venuje najmä moderným kysuckým dejinám v období 20. storočia. Prečítajte si náš rozhovor.

Ako si sa dostal k práci múzejníka?

K práci múzejníka som sa dostal koncom roku 2008, keď som nastúpil do Kysuckého múzea na voľné pracovné miesto historika.

turoci martin historiaMartin, venuješ sa mladším dejinám na Kysuciach. Ktoré obdobie je pre teba najzaujímavejšie?

Ťažiskom môjho výskumu sú najmä moderné dejiny Kysúc v období 20. storočia, kde sa zameriavam predovšetkým na oblasť hospodárskych, vojenských a politických dejín. Z môjho pohľadu je najzaujímavejšie obdobie druhej svetovej vojny, medzivojnové obdobie (1918 – 1939) i vývoj po roku 1948.

Po roku 1948 nastala rázna zmena - prišiel nástup komunistov. Pre Kysuce to bolo paradoxne obdobie rozvoja. Na druhej strane sme prišli o svoje korene a je to badať napríklad v architektúre, ale aj inde. Ako to hodnotíš ty?

Toto obdobie vývoja hodnotím negatívne i napriek tomu, že na prvý pohľad by sa mohlo niekomu zdať, že komunistický prevrat priniesol regiónu pozitíva v podobe industrializácie a hospodárskeho rozvoja. Pri bližšej analýze vývoja, no najmä jeho dôsledkov však vidno, že to bolo skôr naopak. Rozvoj bol často diktovaný, nekoncepčný a nezohľadňoval prirodzené podmienky regiónu.

ZVL Kysucké Nové MestoNamiesto tradičných odvetví sa tu rozvíjali odbory bez tradície v podobe veľkých podnikov, kde nebol hlavným kritériom technologický rozvoj a produkcia kvality, ale vygenerovať masovú zamestnanosť. V takýchto podmienkach prirodzene dochádzalo k mnohým negatívnym javom – stagnovali inovácie, kvalita i celková úroveň výroby, klesala hospodárnosť i konkurencieschopnosť produktov.

Niekto môže skutočnosť, že ľudia mali prácu a zlepšil sa im i životný štandard vnímať pozitívne, takýto systém však nebol z dlhodobého hľadiska udržateľný. Jasne sa to prejavilo po roku 1989, okrem iného i zánikom väčšiny veľkých podnikov na Kysuciach. V poľnohospodárstve zas komunizmus priniesol nekoncepčnú kolektivizáciu, ktorá spôsobila to, že kysucký človek stratil zdravý ekonomický vzťah k pôde a poľnohospodárstvu a napokon i úpadok toho odvetvia. S jeho následkami sa vyrovnávame dodnes.

Ďalšou kapitolou je sociálna oblasť, kde prebiehali experimenty na rýchlu premenu tradičného roľníka na uvedomelého socialistického občana a robotníka. V konečnom dôsledku tento prístup viedol skôr k deformácii spoločnosti. Nezdravý vývoj sa odrazil vo viacerých oblastiach spoločenského spektra, ponímanie architektúry nevynímajúc, kde prevládala kvantita nad kvalitou. Záverom by som hodnotenie tohto obdobia zhrnul konštatovaním, že komunizmus priniesol málo pozitív a pokiaľ by vývoj išiel po druhej svetovej vojne iným smerom, Kysuce by boli dnes, podobne ako celé Slovensko, takmer isto ďalej.

ZVL Kysucké Nové Mesto

Stále je čo zachraňovať, bádať. Čo si z novšieho obdobia zasluhuje pozornosť?

Námetov na historický výskum a nespracovaných tém je v regionálnej histórii stále dosť. Často je to preto, že niektoré otázky boli v minulosti, najmä pred rokom 1989, spracúvané s určitými nedostatkami a dnes sa preto otvára priestor pre opätovný výskum, ktorý neraz vedie k revízii starších záverov a poznatkov. Aktuálny je dnes napríklad výskum období spojených s nástupom a fungovaním nedemokratických a totalitných režimov. U nás je to záver 30. a 40. rokov 20. storočia, kde je cieľom historikov tieto obdobia zmapovať, analyzovať a priniesť isté spoločenské poučenie.

Ktoré novšie kysucké dejiny sú najmenej prebádané?

Za najmenej prebádané obdobie regionálnych dejín môžeme považovať druhú polovicu takzvaného dlhého 19. storočia (1790 – 1918), čiže v našom prípade ide zhruba o roky 1849 – 1918. Je to pravdepodobne kvôli jazykovej bariére, keďže jazykom najdôležitejších úradných dokumentov bola maďarčina. Toto obdobie je preto spracované pomerne slabo, na druhej strane sa otvára príležitosť pre historikov začať mapovať i túto oblasť kysuckých dejín.

turoci martin v1

Na čom teraz pracuješ?

Momentálne dokončujem niekoľko kapitol do pripravovanej monografie o Kysuckom Novom Meste. V budúcnosti by som rád spracoval už vyššie načrtnutú tému industrializácie a hospodárskeho vývoja Kysúc po druhej svetovej vojne. Chystám sa taktiež realizovať výskum k dejinám prvej svetovej vojny, čo je v regionálnom kontexte doposiaľ slabo spracovaná téma

Aké máš koníčky, záujmy? Čomu sa inak venuješ?

Okrem histórii sa venujem napríklad turistike, občas si tiež prečítam dobrú knihu beletristického literárneho žánru.

zhováral sa Peter Kolembus

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: